Pla d'estudis Grau en Educació Primària (Anglès)

Competències bàsiques

En finalitzar el Grau, l'estudiant serà capaç de:

 • Comprendre, posseir i demostrar el conjunt de coneixements necessaris per educar als escolars de 6 a 12 anys d'acord amb les àrees curriculars que s'estableixen en l'educació obligatòria per a l'etapa d'EP.
 • Aplicar els coneixements necessaris per al disseny, la planificació i l'avaluació de processos d'ensenyament i d'aprenentatge, contemplant el desenvolupament de valors ciutadans tals com la multiculturalitat, la igualtat de gènere, l'equitat, la sostenibilitat i el respecte als drets humans.
 • Reunir i interpretar dades rellevants en el marc dels centres educatius d'EP que permetin reflexionar, emetre judicis i emprendre accions relatives a aquesta etapa educativa.
 • Transmetre informació, idees i problemes assertivament a altres professionals, en tot allò que pugui repercutir en una millora de l'educació i de la qualitat de vida dels escolars, propiciant les relacions amb les famílies i amb altres serveis de la comunitat.
 • Desenvolupar les habilitats i estratègies d'aprenentatge i acadèmiques que permetin adquirir un grau suficient d'autonomia en els estudis i, així mateix, comprendre la importància d'actualitzar la seva formació de manera permanent.

Competències específiques

 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics al voltant dels procediments d'ensenyament i d'aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i d'aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat , fomentant la convivència a l'aula i atenent a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants. Dur a terme les funcions de tutoria i d'orientació per als estudiants i les seves famílies.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Conèixer els models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.

Competències transversals

 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per la presa de decisions i l'elaboració d'informes. Analitzar de manera crítica el treball realitzat.
 • Treballar en equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic, i actuar d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.
 • Participar i implicar-se en els actes, reunions i esdeveniments de la institució a la qual es pertany.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals  per desenvolupar aquelles que siguin necessàries per al bon desenvolupament professional.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per tal de fomentar valors, comportaments i pràctiques sostenibles.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i de la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en contextos educatius.