Accés Grau en Educació Primària (Anglès)

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 24-25
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.2)
 • Arts Escèniques (0,2)
 • Biologia (0.2)
 • Ciències Generals (0,2)
 • Geologia i Ciències Ambientals (0.2)
 • Dibuix Artístic (0.2)
 • Física (0.2)
 • Fonaments Artístics (0,2)
 • Geografia (0.2)
 • Llengua i Cultura Gregues (0.2)
 • Història de l'Art (0.2)
 • Història de la Música i de la Dansa (0,2)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Literatura Dramàtica (0,2)
 • Llengua i Cultura Llatines (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.2)
8,610
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

Per accedir al grau en Educació Primària cal superar una prova d'aptitud personal (PAP) que, a partir de l'any 2017, consistirà en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica. Trobareu més informació sobre les PAP en aquesta pàgina web d'Universitats i Recerca i en aquest document.

Codi de preinscripció

21102

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Motivació per l'educació i per la formació dels escolars.
 • Responsable i amb capacitat de treballar en equip i de relacionar-se.
 • Observadora i amb capacitat d'escoltar, d'argumentar, de comunicar, de negociar i de consensuar.
 • Organitzada i metòdica a la vegada que creativa i flexible, amb capacitat d'anàlisi i de respondre davant de situacions complexes.
 • És molt recomanable tenir coneixements amplis en els àmbits científics de les matèries que s'han d'ensenyar.
 • Molt bon domini de les llengües oficials.
 • En el grau en Educació Primària en anglès, és altament recomanable tenir un nivell d'anglès igual o superior al B2 del Marc europeu  comú de referència per a les llengües. Encara que no és necessari superar cap prova específica per poder accedir al grau, l'estudiant que opti pel grau en anglès es compromet a desenvolupar les seves competències en llengua anglesa i a assolir un nivell mínim de B2 (per exemple, certificacions CLUC, EOI de 5è curs o CFC) durant el primer curs, i de C1 (per exemple, certificacions EOI-C1 o CAE) durant el tercer curs del grau.

Per accedir al grau en Educació Primària cal superar una prova d'aptitud personal (PAP) que, a partir de l'any 2017, consistirà en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica. Trobareu més informació sobre les PAP en aquesta pàgina web d'Universitats i Recerca i en aquest document.

Formació complementària

Competències digitals per a la formació universitària (curs optatiu de 15 hores que s'imparteix al setembre)

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).