Graus - Accés Les vies d'accés als estudis i els seus requisits

Majors de 45 anys

Majors de 45 anys

Les persones que tenen més de 45 anys poden accedir a la universitat superant les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Aquestes proves són comunes a totes les universitats de Catalunya.

També poden, simultàniament, presentar-se a les proves d’accés per a més grans de 25 anys. En aquestes proves, els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són els mateixos que a les proves d’accés per a més grans de 45 anys.

La matrícula s’ha de formalitzar al Portal d’accés a la universitat del 5 al 15 de febrer de 2024.

Un 1% de les places de cada titulació de grau estan reservades per a l’accés de persones de més de 45 anys.

Requisits
  • No tenir cap titulació o qualsevol altre requisit general d’accés que habiliti per accedir a la universitat.
  • Tenir 45 anys o més en l’any natural en què es fa la prova.
Convocatòries

La prova d’accés per a més grans de 45 anys es convoca una vegada a l’any. Cada persona candidata disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-la. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats es poden presentar de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

Convocatòria de 2024: la prova per a més grans de 45 anys serà el dissabte 20 d’abril de 2024.

Matrícula

Si vols fer les proves d’accés per a més grans de 45 anys o únicament presentar-te a l’entrevista personal d’aquestes proves a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya, has de formalitzar la matrícula de les proves per internet al Portal d’accés a la universitat.

A la sol·licitud de matrícula, has d’especificar la universitat on vols fer les proves d’accés.

Recorda: si vols accedir a la universitat a través de les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys, és a dir, si vols fer ús de totes dues vies, has de matricular-te a les dues proves i abonar les taxes corresponents de totes dues matrícules.
La matrícula de les proves només és vàlida si en fas el pagament i presentes tota la documentació necessària en el termini establert.

Estructura de la prova

Part general: cada un dels exercicis es puntua de 0 a 10.

  1. Comentari de text: desenvolupament d’un tema general d’actualitat. La finalitat de la prova és avaluar la capacitat de raonament i les competències adquirides en expressió escrita, lectura, capacitat d’interpretació i capacitat de construcció d’un discurs escrit.
  2. Llengua catalana.
  3. Llengua castellana.

La validesa de la qualificació d’aquesta part general és indefinida.

Entrevista personal: poden sol·licitar l’entrevista personal les persones que hagin superat la part general. L’entrevista només es pot sol·licitar per a un únic estudi, centre i universitat. Aquesta universitat no ha de ser, obligatòriament, la mateixa en què s’hagi fet la part general de la prova. La gestió acadèmica del centre on s’imparteixen els estudis pels quals s’ha sol·licitat fer l’entrevista es posarà en contacte amb les persones interessades per comunicar-los la data i l’hora de l’entrevista.

La qualificació de l’entrevista personal serà vàlida durant tres anys (l’any que la supera i dos més) i únicament per al mateix estudi de grau i per a la mateixa universitat on es va superar. És imprescindible que dins del termini de matrícula, el candidat faci una petició a l’Oficina d’Accés a la Universitat a través de la Bústia de contacte i sol·liciti la validesa de l’entrevista per a la convocatòria de l’any en curs. Un cop rebuda la petició des de l’OAU se l’indicarà els tràmits que haurà de fer. Aquest tràmit s’ha de fer dins del termini de matrícula.

Tot aquell alumnat de MG45 que hagi superat la prova haurà de formalitzar la sol·licitud de l’entrevista del 4 al 6 de juny 2024 a través del Portal d’Accés a la Universitat.

 

Resultats i qualificació

Per superar la prova cal que la qualificació de cada exercici sigui igual o superior a 4, i que la mitjana aritmètica dels tres exercicis sigui igual o superior a 5. A més, és necessari que la persona candidata obtingui, a l’entrevista personal, una qualificació d’apte.

Si t’examines en la convocatòria vigent podràs consultar les notes a partir del 14 de maig de 2024 al Portal d’accés a la universitat. Si no has sol·licitat la revisió de les qualificacions podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV) al Portal d’accés a la universitat, a partir del 14 de maig de 2024.
Si has sol·licitat la revisió podràs consultar les qualificacions definitives a partir del 29 de maig de 2024 i també podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV) al Portal d’accés a la universitat.
Si vas examinar-te en convocatòries anteriors a la UAB i vols obtenir documentació acreditativa dels resultats de les proves has de contactar amb l’Oficina d’Accés.
(Més informació)

Calendari de la prova per a més grans de 45 anys

Matrícula de la prova: del 5 al 15 de febrer (tots dos inclosos).
Últim dia per al pagament i el lliurament de la documentació: 15 de febrer de 2024
Data de la prova: dissabte 20 d’abril de 2024
Publicació de resultats: 14 de maig de 2024
Sol·licituds de revisió: 14, 15 i 16 de maig de 2024
Resultats de la revisió: 29 de maig de 2024
Lliurament dels certificats dels resultats: a partir del 29 de maig de 2024 (Portal d’accés a la universitat).

Nota important: Si superes la prova, hauràs de sol·licitar al Portal d'accés a la universitat (durant els dies que estableixi el calendari de preinscripció universitària) el centre d’estudi on vulguis accedir. La universitat es posarà en contacte amb tu per informar-te del dia i hora de l'entrevista.

L’admissió per aquesta via quedarà condicionada a la superació de les proves PAP en els graus que tinguin aquest requisit.

Dates provisionals

Sol·licitud entrevista M45: del 4 a l'6 de juny de 2024
Resultats entrevista: 25 de juny de 2024 

Més informació