Graus - Accés Les vies d'accés als estudis i els seus requisits

Estudiants de CFGS

Estudiants de CFGS

Els estudiants provinents de CFGS* poden accedir a la universitat sense haver de fer cap prova. La seva nota és la mitjana obtinguda del títol de tècnic superior. Aquesta nota té validesa indefinida i ha d'estar compresa entre els 5 i els 10 punts.
Els estudiants provinents d'un CFGS poden presentar-se a la fase específica per millorar la nota. Els únics requisits són que la matèria hagi estat superada amb una nota mínima de 5 i que estigui vinculada a la branca de coneixement dels estudis als quals es vol accedir. L'examen és el mateix que per als estudiants de batxillerat.

Nota d'admissió

En cas de fer la fase específica, la nota és la mitjana de l'expedient del cicle formatiu més la nota obtinguda en la prova. L'estudiant obté una nota d'admissió diferent per a cada títol de grau i universitat en què sol·liciti l'admissió. La nota va d'un mínim de 5 a un màxim de 14 punts.

Es calcula amb la fórmula:

nota d'admissió = NMC + (a M1) + (b M2)

NMC = nota mitjana del cicle formatiu (màxim 10 punts)
M1, M2 = les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin la millor nota d'admissió (màxim 4 punts)
a, b = paràmetres de ponderació dels mòduls del cicle formatiu (0,1 o 0,2)

Exemple:
Un titulat tècnic superior té una nota d'accés de 8,500. Si vol accedir a uns estudis que tenen una nota de tall que no supera la nota de l'estudiant, agafant com a referència l'any 2010 (que és quan es va implantar l'actual selectivitat i, en afegir la fase específica, es van incrementar totes les notes de tall), pot estar gairebé segur que no tindrà problema per obtenir plaça. Ara bé, si aquest estudiant volgués cursar uns estudis com els de Fisioteràpia (amb una nota de tall de 9,600 l'any 2010) i es presentés a la fase específica de Biologia i de Química i obtingués un 7,250 i un 6,775 respectivament, li ponderarien totes dues assignatures per 0,2 a la UAB, i sumades a la nota que ja té li donarien una nota d'accés d'11,305, amb la qual té moltes més possibilitats d'obtenir plaça en aquests estudis.

Convocatòries i qualificacions

Els alumnes tenen dues convocatòries anuals per fer les proves de la fase específica, i es poden examinar d'un màxim de tres matèries per convocatòria. Aquestes són: Anàlisi Musical, Biologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l'Empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les Arts, Geografia, Grec, Història de l'Art, Història de la filosofia, Literatura Catalana, Literatura Castellana, Llatí, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Matemàtiques, Química, Tecnologia Industrial.

Les sol·licituds s'ordenen per la nota d'accés (la qualificació dels estudis cursats per obtenir el títol, que pot arribar a un màxim de 10) o per la nota d'admissió ponderada (que és la que incorpora les dues millors qualificacions, un cop ponderades, de les matèries superades a la fase específica).

Planificar-se

Tant si ets estudiant de batxillerat com si ho ets de CFGS, és molt important que t'informis amb temps de quines assignatures són fonamentals per a la carrera que vols estudiar, quines optatives ponderen més per a la selectivitat i quantes places s'ofereixen per als estudis que vols cursar, ja que és convenient que et presentis a la fase específica si hi ha limitació de places als estudis que vols cursar o si la nota de tall és molt elevada.

No t'espantis, pregunta: hi ha nombroses activitats d'orientació universitària i organismes als quals et pots adreçar per demanar la informació necessària per preparar amb temps la millor manera d'accedir a la universitat.

Reconeixements de crèdits de CFGS

Alguns graus reconeixen assignatures dels CFGS i les incorporen a l'expedient acadèmic de l'estudiant. Les assignatures s'hi incorporen amb la qualificació de "reconeguda", que compta a l'efecte de la superació de l'assignatura, però no computa a l'efecte de la baremació de l'expedient acadèmic.

Vegeu la llista de graus que reconeixen assignatures de CFGS

* Els alumnes que tinguin alguna de les titulacions següents: tècnic superior d'FP, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o alguna titulació equivalent a les anteriors, poden accedir a estudis universitaris de grau sense fer cap prova d'accés. La nota mitjana de l'expedient del cicle formatiu (sobre 10) equival a la nota d'admissió de la fase general.