Graus - Accés Les vies d'accés als estudis i els seus requisits

Canvi d'estudis per interdisciplinarietat

Canvi de pla d'estudis universitaris per interdisciplinarietat

D’acord amb la Normativa Acadèmica de la UAB

Els centres de la UAB poden impartir una mateixa titulació en diferents modalitats o programes d’acord amb el contingut de la memòria de la titulació corresponent aprovada. Aquestes modalitats o programes poden ser:

 • Modalitats d’impartició de grau en una tercera llengua.
 • Modalitats de docència de grau: presencial, híbrida o virtual.
 • Programes de grau amb itinerari acadèmic obert.
 • Programes de grau o de màser amb itinerari curricular simultani.
 • Altres opcions diferenciades.

En cas que aquestes modalitats d’impartició s’estructurin en plans d’estudi diferents, l’alumnat que ha cursat una part dels seus estudis en una modalitat i vulgui canviar la modalitat d’impartició haurà de sol·licitar el canvi de pla d’estudis per interdisciplinarietat.

Relació de canvis de pla d’estudis per interdisciplinarietat:
 • D’Administració i Direcció d'Empreses (docència en anglès) a Administració i Direcció d'Empreses i viceversa.
 • D’Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) a qualsevol de les dues titulacions.
 • De Ciència Política i Gestió Pública / Dret (simultaneïtat) a qualsevol de les dues titulacions.
 • De Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (simultaneïtat) a qualsevol de les dues titulacions.
 • De Ciències Ambientals / Geologia (simultaneïtat) a qualsevol de les dues titulacions.
 • De Criminologia / Dret (simultaneïtat) a qualsevol de les dues titulacions.
 • De Dret / Relacions Internacionals (simultaneïtat) a qualsevol de les dues titulacions.
 • De Dret / Relacions Laborals (simultaneïtat) a qualsevol de les dues titulacions.
 • D’Economia (docència en anglès) a Economia i viceversa.
 • D’Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) a qualsevol de les dues titulacions.
 • D’Educació Primària (docència en anglès) a Educació Primària i viceversa.
 • D’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) a qualsevol de les dues titulacions.
 • D’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) a qualsevol de les dues titulacions.
 • D’Estadística Aplicada / Sociologia (simultaneïtat) a qualsevol de les dues titulacions.
 • D’Estudis d’Àsia Oriental – Japonès - a Estudis d’Àsia Oriental  - Xinès - i viceversa.
 • De Física / Matemàtiques (simultaneïtat) a qualsevol de les dues titulacions.
 • De Física / Química (simultaneïtat) a qualsevol de les dues titulacions.
 • De Prevenció i Seguretat Integral (en xarxa) a Prevenció i Seguretat Integral i viceversa.
 • De Traducció i Interpretació – Alemany - a TI – Anglès - o TI - Francès.
 • De Traducció i Interpretació – Anglès - a TI - Alemany - o TI - Francès.
 • De Traducció i Interpretació – Francès - a TI – Alemany - o TI - Anglès.
 • De Turisme (docència en anglès) a Turisme i viceversa.
Requisits

Per a l'acceptació del canvi de pla d'estudis per interdisciplinarietat es requerirà:

 • Que es puguin reconèixer un mínim de trenta crèdits al pla d’estudis de destinació.
 • Que la nota d’admissió a la universitat de la persona sol·licitant sigui superior a la nota de tall del pla d’estudis de destí en el curs acadèmic en el qual es sol·licita el canvi. En cas que el nombre de sol·licituds sigui inferior a les places que s'ofereixen, es podrà accedir a la titulació sense aquest requisit.
 • No es pot acceptar el canvi de pla de les persones que hagin esgotat el règim de permanència en el pla d’estudis d’origen.
Presentació de sol·licitud

Cada centre de la UAB publica anualment el nombre de places ofertes per a cada estudi, així com els criteris generals d'admissió i els terminis per dur a terme la preinscripció. En el calendari academicoadministratiu que aprova per a cada curs acadèmic el Consell de Govern de la UAB, es fixen les dates corresponents. El vicerectorat corresponent pot autoritzar terminis extraordinaris de sol·licitud, a petició del deganat o direcció del centre, sempre que es compleixin les condicions següents:

 • Quedin places vacants d'aquesta oferta.
 • La resolució del procediment es produeixi abans de l'inici del curs al que demanes incorporar-te.

La sol·licitud de canvi d'estudis universitaris per interdisciplinarietat s’ha de realitzar a través d’una sol·licitud que trobaràs en aquesta mateixa pàgina web. Abans de realitzar la sol·licitud consulta la documentació específica que es demana en la pàgina web del centre que ofereixi els estudis.

Admissió

Les sol·licituds que no compleixin els requisits fixats a la legislació es denegaran. Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenaran:

D'acord amb la baremació dels expedients acadèmics, en aplicació dels criteris fixats a la Normativa acadèmica de la UAB i publicats per cada centre.

Un cop signada la resolució d'admissió, el centre publicarà la relació de sol·licituds autoritzades i denegades.