Introducció general

Pràcticum d'Educació Primària

El Pràcticum de la formació dels mestres consisteix en un conjunt d'activitats realitzades fora del campus universitari que tenen per objectiu que l’estudiantat entri en contacte directe amb l'àmbit professional per al qual s'estan preparant: l’Educació Primària. Constitueix, així mateix, una oportunitat per constatar, contrastar i posar en pràctica —en realitats concretes— els coneixements, els procediments, les competències i les actituds que els futurs mestres adquireixen mitjançant els estudis a la facultat.

 

Assignatura: 102065 Pràcticum I - Curs: 2n - Quadrimestre: 2n

Carcterístiques: l'objectiu principal és l'observació i coneixement del territori i dels vincles que l’escola estableix. El seu disseny i ubicació en el pla d’estudis possibilita que estigui perfectament complementada amb l’assignatura “Context social i gestió escolar”, situada al mateix curs. L’alumnat de pràctiques s’assigna en grups de 5 o de 10 alumnes a cada centre.

 

Assignatura: 103701 Pràcticum II - Curs: 3r - Quadrimestre: Anual

Carcterístiques: té un caràcter generalista. El seu disseny i ubicació en el pla d’estudis possibilita que estigui perfectament complementada amb l’assignatura “Diferències i inclussió, llengües i aprenentatge” i “Gestió i innovació a l’aula de matemàtiques”; ubicades en el mateix curs.

 

Assignatura: 103702 Pràcticum III - Curs: 3r - Quadrimestre: 2n

Carcterístiques: estan pensades per a que l’alumnat pugui analitzar i reflexionar sobre alguns projectes d’innovació e investigació educativa que es realitza als centres escolars. El seu disseny i ubicació en el pla d’estudis possibilita que estigui perfectament complementada amb l’assignatura de “Planificació, investigació i innovació (codi 102067)”, situada al mateix curs. Objectiu principal: que l’alumnat, conformats en petits grups, coneguin de forma directa un projecte d’innovació en un centre escolar, i podran analitzar i valorar la dinàmica del mateix.

 

Assignatura: 102062 Pràcticum IV - Curs: 4t - Quadrimestre: 1r

Característiques: les pràctiques IV i V es poden realitzar en el mateix centre, en el mateix cicle, o en cicles diferents segons s’acordi amb l’escola i la tutoria de la UAB. Les pràctiques IV són de caràcter generalista. El seu disseny i ubicació en el pla d’estudis possibilita que estigui perfectament complementada amb qualsevol assignatura cursada al 3r curs.

 

Assignatura: 103505 Pràcticum V - Curs: 4t - Quadrimestre: 2n

Carcterístiques: les pràctiques IV i V es poden realitzar en el mateix centre, en el mateix cicle, o en cicles diferents segons s’acordi amb l’escola i la tutoria de la UAB. Les pràctiques V poden ser de caràcter generalista, o vinculades a la Menció que realitza l’alumne/a: Educació Musical, Llengua Estrangera: Anglès, Educació Física o Necessitats Educatives Específiques. L’alumnat de la Menció de Necessitats Educatives Específiques, realitzarà una part de les pràctiques V en una escola d’educació especial, tal i com s’indica en el calendari.

 

Requisit 1: És requisit de la matèria cursar les assigntures seguint l’ordre establert: Practicum I, Practicum II, Practicum III, Practicum IV i Practicum V.

Requisit 2: Pel que fa a l'horari d’assistència de l’alumnat al centre de pràctiques, les estades al centre s’han de realitzar en l’horari que estableixi l’escola, comprenent l’horari lectiu i la dedicació exclusiva del professorat. El calendari serà el que estableixi cada escola, quant a jornades festives.

Requisit 3: En casos d'ajustament del calendari d'estada a centres per motius laborals, cal tenir en compte que dels dies d'estada al centre, al menys un 50% dels dies seran, obligatòriament, d'horari de jornada complerta; vegeu els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.

 

Pràcticum I: és d'observació i coneixement del territori, sempre en grups de 5 o 10 alumnes per centre.

Pràcticum II: té un caràcter generalista; no es pot triar el mateix centre on s'ha realitzat el Pràcticum I.

Pràcticum III: per la realització d’aquesta assignatura no s'assignarà cap centre de pràctiques. Es treballarà en grup una proposta de projecte d’innovació per un dels centres de pràctiques en el que un dels membres hagi desenvolupat el Pràcticum II.

Pràcticum IV i Pràcticum V (1r i 2n semestre): es faran al mateix centre, que haurà de ser diferent del centre on s'ha realitzat el Pràcticum II. Es recomana no repetir el mateix cicle, i canviar les assignatures de la intervenció docent. El Pràcticum IV té un caràcter generalista i el Pràticum V és continuació del Pràticum IV i també és de caràcter generalista, excepte per a l’alumnat que cursi una menció, que es vincularà a l’especialitat corresponent.

 

Les pràctiques curricular es realitzen en centres d’educació infantil i primària del Departament d’Educació, es configuren com a activitats acadèmiques integrants del Pla d’estudis, i aquest estableix la durada de les pràctiques i les seves caractarístiques. La concreció de cada pràctica acadèmica es fixa en el projecte formatiu de la universitat, on es determina els objectius educatius vinculats a les competències genèriques i professionals que ha d’adquirir l’estudiant i les activitats a desenvolupar.

La Facultat ha establert una xarxa de centres formadors depenents del Departament d’Educació on els estudiants hauran de realitzar el pràcticum depenent de les places disponibles per a cada curs acadèmic.