Pràcticum IV

Educació Infantil

Novetats

1. Assetjament

Protocol d'actuació en cas d'assetjament en el centre de pràctiques

 

2. Enregistrament

Sol.licitud de permís per a l'enregistrament d'imatges i la captació de fotografies al centre de pràctiques

 

3. Treball amb menors

Protocol sobre el bon tracte i prevenció de la violència sexual a menors d’edat

Procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Informació sobre el Certificat per al treball amb menors: informació sobre el requeriment de la certificació del Registre de delinqüents sexuals per la realització del Pràcticum:

Com a Universitat Autònoma de Barcelona, hem de complir i fer complir aquesta Llei per la qual cosa us informem del següent:

  • La Constitució espanyola estableix a l’article 39 l’obligació dels poders públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família, i en especial dels menors d’edat, de conformitat amb els acords internacionals que vetllen pels seus drets.

  • La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, té per objecte introduir els canvis necessaris en la legislació espanyola de protecció a la infància i a l’adolescència que permetin continuar garantint als menors una protecció uniforme en tot el territori de l’Estat i que constitueixi una referència per a les comunitats autònomes en el desplegament de la seva legislació respectiva en la matèria. A més, i de manera recíproca, aquesta Llei incorpora algunes novetats que ja han estat introduïdes per algunes normes autonòmiques aquests darrers anys.

  • Així en el seu Article primer. Modifica la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

  • En el seu punt Vuit. Modifica l’apartat 1 i s’afegeixen els apartats 4 i 5 a l’article 13, l’apartat 5 queda redactat de la següent manera:

  • Apartat 5. Per a l’accés i l’exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, és requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. A aquest efecte, qui vulgui accedir a aquestes professions, oficis o activitats ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

D’acord amb aquesta mateixa Llei serà el centre o institució de pràctiques qui haurà de requerir aquest document a l’alumnat de pràctiques que des de la Universitat els sigui assignats.

El Ministerio de Justicia informa sobre el nou procediment singular per a l'expedició del certificat d'antecedents penals per a persones que treballen en contacte habitual amb menors: procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Normativa relacionada: Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

 

1. Sessió informativa

Sessió informativa presencial sobre el Pràcticum IV el dia 31 de maig de 2023 de 13:00h a 14:00h a l'aula 51.

 
2. Adaptació del pràcticum

Si et trobes en alguna de les situacions recollides a la normativa de la Facultat pots sol·licitar una adaptació de les pràctiques. Hi ha un termini per fer-ho: del 2 al 23 de maig.

 
3. Oferta de centres de pràctiques
 
4. Sol·licitud de centre de pràctiques

Del 20 de juny de 2023 a les 10:00h fins el 23 de juny de 2023, a les 23:59h. La sol·licitud es formalitzarà per via telemàtica. Pots accedir en aquest enllaç: → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors.

 

5. Assignació provisional

Publicarem els llistats d'assignació provisional de centre de pràctiques i dels centres amb places disponibles: 28 de juny de 2023

Podràs consultar l’assignació que es farà per rigorós ordre d'expedient acadèmic, en el mateix enllaç a on heu fet la inscripció: https://sia.uab.cat : → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors. També podràs consultar-la aquí.

6. Reclamacions

En cas de disconformitat amb l'assignació podràs presentar un escrit al correu de la coordinació de pràctiques de la Gestió Acadèmica (coordinacio.practiques.educacio@uab.cat) des de el vostre correu d’estudiant (@autònoma.cat), fins el dia 3 de juliol de 2023.

 
7. Segon termini de sol·licituds

Si t'has quedat sense plaça assignada podràs tornar a entrar a l'aplicació (veure punt 4) per fer una nova sol·licitud de centre, d'entre els que hagin quedat amb places disponibles. Podràs fer la sol·licitud del 4 de juliol a les 10:00h fins el 5 de juliol de 2023, a les 23:59h.

 
8. Assignació definitiva

Publicarem el llistat definitiu d'assignació de centres el dia 10 de juliol de 2023.

9. Recollida del conveni

Hauràs de recollir el conveni al Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) de l'edifici G5, a partir del dia 7 de setembre. L'horari d'atenció és de 8:00 a 20:00h.

 

10. Primera tutoria

D’acord amb el calendari.

 

11. Incorporació al centre de pràctiques

T'incorporaràs al centre en la data establerta al calendari

 

Mencions de
  • Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil
  • Educació Performativa de les Arts
  • Educació Musical

 

1. Sessió informativa

Sessió informativa presencial sobre el Pràcticum IV el dia 31 de maig de 2023 de 13:00h a 14:00h a l'aula 51.

 
2. Adaptació del pràcticum

Si et trobes en alguna de les situacions recollides a la normativa de la Facultat pots sol·licitar una adaptació de les pràctiques. Hi ha dos terminis per fer-ho: del 2 al 23 de maig de 2023 i del 21 al 28 de setembre de 2023.

 
3. Oferta de centres de pràctiques

El 20 d'octubre de 2023 publicarem l'oferta de centres de pràctiques.

 
4. Sol·licitud de centre de pràctiques

Del 24 d'octubre de 2023 a les 10:00h fins el 27 d'octubre de 2023, a les 23:59h. La sol·licitud es formalitzarà per via telemàtica. Pots accedir en aquest enllaç: → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors.

  • Instruccions per fer la sol·licitud (pendent de publicar)

 

5. Assignació provisional

Publicarem els llistats d'assignació provisional de centre de pràctiques i dels centres amb places disponibles: 3 de novembre de 2023

Podràs consultar l’assignació que es farà per rigorós ordre d'expedient acadèmic, en el mateix enllaç a on has fet la inscripció: https://sia.uab.cat : → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors. També podràs consultar-la aquí.

 

6. Reclamacions

En cas de disconformitat amb l'assignació podràs presentar un escrit al correu de la coordinació de pràctiques de la Gestió Acadèmica (coordinacio.practiques.educacio@uab.cat)  des de el vostre correu d’estudiant (@autònoma.cat) dins el dia 7 de novembre de 2023.

 
7. Segon termini de sol·licituds

Si t'has quedat sense plaça assignada podràs tornar a entrar a l'aplicació (veure punt 4) per fer una nova sol·licitud de centre, d'entre els que hagin quedat amb places disponibles. Podràs fer la sol·licitud del 7 de novembre a les 10:00h fins el 8 de novembre de 2023, a les 23:59h.

 
8. Assignació definitiva

Publicarem el llistat definitiu d'assignació de centres el dia 17 de novembre de 2023.

 

9. Recollida del conveni

Hauràs de recollir el conveni al Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) de l'edifici G5, a partir del dia 10 de gener de 2024. L'horari d'atenció és de 8:00 a 20:00h.

 

10. Primera tutoria

D’acord amb el calendari.

 

11. Incorporació al centre de pràctiques

T'incorporaràs al centre en la data establerta al calendari