Informació general

Pràcticum del Màster de Psicopedagogia

1.El pla d’estudis dels Màster Universitari de Psicopedagogia de la Facultat inclou una assignatura de pràctiques externes:

Codi Nom Període Crèdits
44720 Pràctiques Externes 2n quadrimestre 9

2. Les Pràctiques externes tenen un paper molt important perquè representa el Mòdul on es sintetitzen els aprenentatges teòrics i pràctics de tot el pla d’estudis. Les hores d’estada als centres de pràctiques serà de 200 hores. La resta d’hores del mòdul es completaran amb tutories, treball autònom i elaboració de la memòria.

3. El/la coordinador-a de les pràctiques serà el professor responsable del mòdul.

4. El/la coordinador-a assignarà a l’alumne un/a tutor/a acadèmic de la Facultat, que serà el professor de contacte a la UAB durant el temps de realització de la pràctica i signarà també l’imprès de formalització de les pràctiques, si es cau.

5. El/la tutor-a acadèmic de la Facultat serà el responsable acadèmic.

6. El/la tutor-a nomenat pel Centre/Organisme/Institució, supervisarà i emetrà un informe d’avaluació.

7. Com en qualsevol altre mòdul del màster els estudiants disposen d’una convocatòria que podrà ser avaluada fins al setembre, tal com quedi establert al calendari acadèmic administratiu aprovat cada curs acadèmic per la nostra universitat.

Alumnes matriculats a l’itinerari Educació Formal: Faran les pràctiques en instituts de secundària o en serveis educatius (EAP) dependents del Departament d’Educació.

Alumnes matriculats a l’itinerari Educació no Formal: Realitzaran les pràctiques en ajuntaments (serveis socials, serveis educatius, serveis de promoció per la integració laboral...), entitats, empreses, fundacions i associacions de caire socioeducatiu.

Els centres de pràctiques seran centres formadors que pertanyen a la borsa de centre de pràctiques de la Facultat dels quals l'estudiant podrà seleccionar-ne tres. En tots els casos serà el/la coordinador-a qui assigni finalment el centre de pràctiques. Si un centre és seleccionat per més d'un estudiant, s'assignarà en funció de l'expedient acadèmic.

D'acord amb els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.

El mòdul s’estructura en els següents blocs:

BLOC 1. Pràctiques d’observació en un centre/servei educatiu.

  • Primera fase de les pràctiques en un centre/servei educatiu que ha de servir per conèixer la institució i el seu entorn, el seu projecte educatiu o el seu pla de treball i les concrecions del mateix; l’organització general, el funcionament, l’anàlisi dels recursos del centre per una educació/servei de qualitat, el treball dels professionals de la psicopedagogia i les diferents intervencions en què aquest actua. El practicant també pot col·laborar amb el professional en la planificació i execució de les accions psicopedagògiques.

  • Estada al centre: període intensiu de dues setmanes entre l’última de gener i la primera de febrer.

BLOC 2. Pràctiques d’intervenció en un centre/servei educatiu.

  • Segona fase de les pràctiques en un centre/servei educatiu que ha de servir per completar les pràctiques d’observació i analitzar les característiques del professional de la psicopedagogia en la institució. Així mateix, durant aquest període l’estudiant en pràctiques realitzarà actuacions d’intervenció psicopedagògica acompanyada amb el/la professional, que també pot incloure la participació en projectes educatius/formatius. Aquesta intervenció haurà de ser dissenyada, implementada i avaluada per l’estudiant sota la supervisió de la persona que tutoritza al centre i a la universitat.

  • Estada al centre: període extensiu a continuació del període intensiu i fins finalitzar les 200 hores d’estada, es pactarà entre el/la tutor/a acadèmic/a de la facultat, el/la tutor/a del centre i l’estudiant. Aquest període no podrà superar el mes de juny.

1. Assetjament

Protocol d'actuació en cas d'assetjament en el centre de pràctiques

 

2. Enregistrament

Sol.licitud de permís per a l'enregistrament d'imatges i la captació de fotografies al centre de pràctiques

 

3. Treball amb menors

Protocol sobre el bon tracte i prevenció de la violència sexual a menors d’edat

Procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Informació sobre el Certificat per al treball amb menors: informació sobre el requeriment de la certificació del Registre de delinqüents sexuals per la realització del Pràcticum:

Com a Universitat Autònoma de Barcelona, hem de complir i fer complir aquesta Llei per la qual cosa us informem del següent:

  • La Constitució espanyola estableix a l’article 39 l’obligació dels poders públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família, i en especial dels menors d’edat, de conformitat amb els acords internacionals que vetllen pels seus drets.

  • La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, té per objecte introduir els canvis necessaris en la legislació espanyola de protecció a la infància i a l’adolescència que permetin continuar garantint als menors una protecció uniforme en tot el territori de l’Estat i que constitueixi una referència per a les comunitats autònomes en el desplegament de la seva legislació respectiva en la matèria. A més, i de manera recíproca, aquesta Llei incorpora algunes novetats que ja han estat introduïdes per algunes normes autonòmiques aquests darrers anys.

  • Així en el seu Article primer. Modifica la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

  • En el seu punt Vuit. Modifica l’apartat 1 i s’afegeixen els apartats 4 i 5 a l’article 13, l’apartat 5 queda redactat de la següent manera:

  • Apartat 5. Per a l’accés i l’exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, és requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. A aquest efecte, qui vulgui accedir a aquestes professions, oficis o activitats ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

D’acord amb aquesta mateixa Llei serà el centre o institució de pràctiques qui haurà de requerir aquest document a l’alumnat de pràctiques que des de la Universitat els sigui assignats.

El Ministerio de Justicia informa sobre el nou procediment singular per a l'expedició del certificat d'antecedents penals per a persones que treballen en contacte habitual amb menors: procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Normativa relacionada: Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.