Graus - Informació acadèmica Tràmits acadèmics

Preguntes freqüents sobre les cotitzacions de pràctiques curriculars

La disposició addicional 52a del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, sobre inclusió en el sistema de la Seguretat Social dels i de les alumnes que duguin a terme pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació.

A partir de l’1 de gener de 2024

Als estudis oficials de grau, màster i doctorat i als estudis propis de màster de formació permanent, diploma d’especialització o diploma d’expert.

Totes les pràctiques acadèmiques externes, curriculars i extracurriculars, remunerades i no remunerades.

Han de cotitzar únicament les pràctiques acadèmiques externes, és a dir pràctiques que impliquin una estada en una empresa, una institució o la mateixa UAB en el marc d’un conveni de cooperació educativa, que l’estudiant realitzi de manera autònoma i disposin de tutor/a acadèmic/a i tutor/a de l’entitat.

No, tot i que pot ser que hi hagi un conveni de col·laboració institucional per donar cobertura a algunes activitats realitzades en el marc del treball de fi d’estudis.

 

No. Per realitzar unes pràctiques externes curriculars es obligatori haver formalitzat prèviament la matrícula a l’assignatura vinculada al pla d’estudis.

 

El que determina l’obligació de cotitzar no és el lloc on es fa la pràctica, sinó el fet que es tracti d’una empresa amb CIF a Espanya. Per tant, si la pràctica es fa a l’estranger, però el conveni es fa amb una empresa espanyola, sí que està subjecta a cotització, però si l’empresa és estrangera no es cotitza.

 

No. Aquests estudiants no han de cotitzar.

 

En el programa Erasmus+ i Exchange Programme UAB no s’han d’incloure.

En el programa SICUE la universitat de destí sí que ha d’incloure aquest alumnat al sistema de Seguretat Social.

 

Aquest alumnat cotitza en cas que les seves pràctiques siguin remunerades. Si no són remunerades la cotització dependrà de si s’ha establert al conveni.

Cal tenir en compte que el programa Erasmus pràctiques és un programa específic diferenciat del programa Erasmus estudis (Erasmus +).  

 

Les persones que hagin obtingut l’accés per a cursar uns estudis a la UAB amb l’objectiu de finalitzar una titulació, hagin formalitzat la matrícula, i hagin de realitzar una pràctica acadèmica externa curricular al territori Espanyol, sí s’han d’incloure al sistema de la Seguretat Social.

 

No cal incloure al sistema de la Seguretat Social l’alumnat estranger matriculat a la UAB a estudis totalment online perquè no realitza ni estudis ni pràctiques a Espanya, sinó que les realitza des d’un altre país.

 

L’entitat responsable de tramitar les altes i les baixes de l’estudiant a la Seguretat Social, així com la liquidació de les assegurances socials, es l’entitat on es desenvolupen les pràctiques remunerades. Per a poder tramitar-les, l’entitat ha de sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social un Codi de Compte de Cotització específic.

 

L’entitat responsable de donar d’alta a l’estudiant a la Seguretat Social es l’entitat on es desenvolupen les pràctiques, llevat que en el conveni de cooperació educativa es disposi que aquestes obligacions corresponen a la UAB.

En el cas de centres adscrits, cada centre pot establir quina és l’entitat responsable de la inclusió al sistema de la Seguretat Social.

 

El conveni que regula el programa formatiu ha d’establir la universitat que dona d’alta a l’estudiant, que serà la mateixa que matriculi l’assignatura de pràctiques acadèmiques externes i la que en gestioni el conveni de cooperació educativa.

 

 

Sí. Es pot consultar en temps real via web o via app la situació laboral on s’indica alta, empresa i data d’inici. També es pot generar el document Informe de situació actual del treballador, on consten totes les dades, que es pot validar a la seu de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

El Número de la Seguretat Social (NSS) es un codi numèric de 12 dígits, únic i personal que identifica a la persona en les seves relacions amb la Seguretat Social durant tota la vida.

 

 

El NSS de l’estudiant que realitzi pràctiques acadèmiques externes i hagi de cotitzar a la Seguretat Social és imprescindible per sol·licitar altes, baixes, comunicar els dies de pràctiques i per dur a terme la liquidació de quotes.

 

 

L’alumnat estranger que no disposa de NIE pot sol·licitar el NUSS amb el passaport sempre i quan hagi iniciat els tràmits per sol·licitar el NIE. 

 

 

La UAB pot consultar i obtenir documentació i informació d'altres administracions públiques del seu alumnat a través d’una plataforma d’intermediació.

Aquesta gestió no exigeix el consentiment de l’alumnat, si bé cal informar prèviament per si l’alumnat vol exercir el dret d'oposició. Si l’estudiant s'oposa a que la UAB consulti el número de la seguretat social, serà l’estudiant qui l'haurà d'aportar.

 

 

 

En aquest cas la UAB procedirà a anul·lar la matrícula de les pràctiques acadèmiques externes curriculars sense dret a devolució, segons procediment establert. Tampoc no es podran fer pràctiques acadèmiques externes extracurriculars.

 

 

 

 

La cotització a la Seguretat Social s'ajustarà a les previsions següents:

 1. No es cotitzarà pel Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI).
 2. A les quotes per contingències comunes se’ls aplica una reducció del 95%.
 3. La base de cotització mensual aplicable a efectes de prestacions serà la base mínima de cotització vigent respecte del grup de cotització 8:

Import cotització a la Seguretat Social Pràctiques no remunerades (RD 2/2023)

Import quota (€/dia)  Sense bonificació Bonificació 95%
Empresa Treballadora TOTAL Màxim mensual Empresa Treballadora TOTAL Màxim mensual
Contingències comunes 2,36 € - 2,36 € 53,59 € 0,12 € - 0,12 € 2,68 €
Contingències professionals 0,29 € - 0,29 € 6,51 € 0,29 € - 0,29 € 6,51 €
TOTAL 2,65 € - 2,65 € 60,10 € 0,41 € - 0,41 € 9,19 €

 

 

 

 1. Es denominen contingències professionals als successos que tenen el seu origen en el desenvolupament d'una activitat laboral i que produeixen alteracions de la salut que tenen la consideració d'accident de treball o de malaltia professional.
 2. Els accidents “in itinere”, aquells que es produeixen en l’anada o tornada del lloc de pràctiques, també es consideren contingències professionals.
 3. Una baixa per IT (contingències professionals) només es pot produir en els dies efectius de pràctiques.

 

 

 

 1. Per a la prestació per IT derivada d’accident de treball no es requereix un període previ cotitzat.
 2. Per a les prestacions per naixement i cura del menor sí existeixen, amb caràcter general, requisits de cotització prèvia que varien en funció de l’edat:
   1. Les  persones menors de 21 anys NO tenen aquest requisit;
   2. Entre 21 i menys de 26 anys 90 dies cotitzats en els 7 anys anteriors, juntament amb 180 dies cotitzats en còmput global; 
   3. A partir de 26 anys, 180 dies cotitzats en els 7 anys anteriors, juntament amb 360 dies cotitzats en còmput global.

 

 

 

Caldrà adreçar-se als centres d’assistència mèdica de la mutualitat corresponent (en cas de pràctiques no remunerades EGARSAT). La mútua s’encarregarà d’acreditar la baixa, i establirà, si s’escau, el seguiment mèdic.

 

 

 

Sí. Encara que el curs acadèmic impliqui el final de l’afiliació a la Seguretat Social, les prestacions per IT han de seguir abonant-se per part de la mútua, fins a la desaparició de la situació d’IT.

 

 

 

Sí. En cas que l’estudiant estigui de baixa per altres motius pot realitzar les pràctiques.

 

 

 

No. Si ja està inclòs/a en qualsevol dels règims del sistema de Seguretat Social pel desenvolupament d’una altra activitat, en situació assimilada, percebent una prestació o amb la condició de pensionista, no és d’aplicació la cotització per les pràctiques formatives.

En aquests casos la universitat trametrà la informació de les pràctiques a la TGSS pel procediment general i serà aquest organisme qui farà les comprovacions pertinents.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha habilitat els telèfons 915410291 i 901502050. Cal triar l'opció “ciutadà”.

No. Si s’està de baixa a una entitat també s’haurà d’estar de baixa a la resta de les entitats en les que es pugui estar d’alta.

 

 

 

Si s’anul·la la matrícula una vegada iniciades les pràctiques s’ha de cotitzar pels dies efectius de pràctiques realitzades. S’ha de comunicar la baixa amb la darrera pràctica realitzada.

 

 

 

Tan sols es pot accedir a la inclusió al sistema de Seguretat Social per la realització de pràctiques transcorregudes les sis primeres setmanes del descans obligatori per naixement i cura d’un menor.

 

 

 

No. És indiferent si estan vinculades a un o a varis convenis de cooperació educativa.

 

 

 

La data d’alta serà la de la pràctica que comenci abans i la de la baixa la de la pràctica que acabi més tard. S’haurà de cotitzar per la totalitat de dies efectius que s’han realitzat les pràctiques.

 

 

 

Sí, al tractar-se de dos grups de cotització diferents, no hi ha incompatibilitat.

 

 

 

Si la pràctica continua més enllà del 31 de desembre de 2023 caldrà donar d’alta a l’estudiant  a la Seguretat Social a partir de l’1 de gener de 2024. Si al conveni de cooperació educativa no s’especificava l’entitat que assumia les altes a la Seguretat Social, caldrà fer una addenda al conveni inicial especificant quina entitat es fa càrrec de l’alta a la Seguretat Social.

 

 

 

Les persones que amb anterioritat a la publicació de la llei hagin realitzat pràctiques acadèmiques externes podran subscriure un conveni especial, una única vegada, en el termini i en les condicions que determini el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que els possibiliti el còmput de la cotització de les pràctiques realitzades abans de la data d’entrada en vigor, fins a un màxim de 5 anys i 1.825 dies cotitzats.

Les universitats tan sols podran facilitar a l’estudiant una certificació conforme s’han realitzat les pràctiques, segons model que aporti el Ministeri adaptat a la UAB.

 

 

 

 

S’ha de cotitzar pel número de dies efectius de pràctiques de cada mes corresponent. Les fraccions de dia es computaran com un dia complet.

 

 

 

 

Un dia de pràctica no remunerada equival a 1,61 dies cotitzats, sense que es puguin sobrepassar, en cap cas, el número de dies del mes corresponent. Les fraccions de dia que puguin resultar del coeficient anterior es computaran com un dia complet.

 

 

 

 

a)            L’acció protectora serà la corresponent al regim de Seguretat Social aplicable (assimilats a persones treballadores per compte aliena), excloent les cobertures següents:

i.             Protecció per atur,

ii.            Fons de Garantia Salarial,

iii.           Formació Professional,

iv.           En el supòsit de pràctiques no remunerades, s’exclourà també la protecció per la prestació d’incapacitat temporal derivada per contingències comunes (malaltia).

b)           Les prestacions econòmiques incloses són les següents:

i.             Naixement, cura de menors, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural. Aquestes prestacions s’abonaran per part de l’entitat gestora o la mútua col·laboradora, mitjançant el pagament directe.

ii.            Situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals (IT) que s’abonaran per l’entitat on es desenvolupin les pràctiques o pel centre de formació responsable de la titulació.

iii.           La prestació econòmica per les situacions esmentades s’abonaran per la totalitat de dies en els que l’estudiant es trobi en aquella situació, independentment de que durant aquell període no hagués hagut de realitzar cap dia de pràctica.

 

 

 

 

Als informes de vida laboral s’inclouran els períodes d’alta, el número de dies de pràctiques efectivament realitzades i comunicades i, si escau, del número de dies comunicats de les situacions d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals o de la resta de prestacions incloses.

 

 

 

 

Podeu ampliar la informació a la pàgina oficial de la Seguretat Social.