Graus - Informació acadèmica Tràmits acadèmics

Avaluació única

Avaluació única a la UAB

A partir del curs 2023-2024 hi ha la possibilitat de sol·licitar avaluació única en determinades assignatures de cada titulació de grau i de màster universitari. Pots consultar la llista d’assignatures que ho permeten a la pàgina web del teu centre.

Per què s’ha regulat l’avaluació única a la UAB

La normativa d’avaluació única respon a la necessitat de l’alumnat de poder compaginar els estudis amb la vida laboral o familiar. Això té a veure amb els principis de justícia, equitat, diversitat i inclusió (JEDI), ja que la UAB és conscient que l'avaluació continuada derivada de l’entrada en vigor de l'espai europeu d’educació superior suposa una dedicació total als estudis a la qual algunes persones no poden fer front. La incorporació a la normativa acadèmica de l’opció d’avaluació única, que ja tenen altres universitats del sistema universitari català, és fruit de la voluntat de la UAB d’atendre aquesta demanda.

El concepte d’avaluació única que hem regulat a la UAB

L'avaluació única, aplicable només a assignatures amb docència dirigida, no suposa cap canvi amb relació al model de docència actual. Per tant, cal separar docència d'avaluació. L'estudiant pot continuar assistint a classe encara que s'adhereixi a l'avaluació única i algunes d'aquestes classes poden ser d'assistència obligatòria.

L'avaluació única suposa una única data d'avaluació, però no una única activitat d'avaluació. Ha de ser competencial, és a dir, amb les activitats avaluadores l’estudiant ha de demostrar que és capaç de fer les tasques previstes a l'assignatura i aquestes activitats han de tenir el mateix nivell d'exigència que les que formin part de l'avaluació continuada. Per tal de garantir, doncs, que l’avaluació única acrediti la consecució dels objectius i els resultats d’aprenentatge establerts a cada assignatura, es recomana que hi hagi un mínim de tres activitats avaluadores, dues de les quals siguin de tipus diferent.

Les activitats d'avaluació única competencial poden ser, per exemple, dur a terme un projecte, un estudi de casos, la resolució de problemes, una pràctica al laboratori, etc. Aquestes activitats es poden combinar amb activitats en què l'estudiant hagi de demostrar el grau d'adquisició de conceptes, com un examen de desenvolupament teòric o un examen tipus test sobre aspectes conceptuals.

El professorat

El professorat responsable d’una assignatura amb opció d’avaluació única ha de fer l’adaptació del seu sistema d’avaluació i reflectir-ho a la guia docent.

El professor o professora responsable d’una assignatura en què s’ofereix l’opció d’avaluació única ha de preveure a la guia docent l’assistència necessària a activitats docents que requereix l’assignatura, el tipus d’activitats avaluadores i aquelles particularitats de recuperació que puguin ser aplicables.

L’alumnat

Cada curs acadèmic, l'estudiant es pot adherir a l'avaluació única en algunes assignatures i mantenir el sistema d'avaluació continuada en unes altres. L'estudiant que s'adhereixi a l'avaluació única renuncia a l'avaluació continuada. Aquesta renúncia es fa a l’inici de la docència de cada semestre, en les dates fixades per cada centre dins del calendari marc establert al calendari acadèmic i administratiu de la UAB. Per tal de fixar aquestes dates, s’ha de tenir en compte que s’ha de poder sol·licitar el canvi unes setmanes després d'haver iniciat la docència.

L'estudiant que sol·licita l'avaluació única té els mateixos drets que la resta d'estudiants. Això vol dir que no es pot limitar la seva qualificació, no se li pot impedir el dret d'anar a classe o de sol·licitar tutories i no se li pot limitar el dret de recuperar l'assignatura. De la mateixa manera, també té el deure de fer el seguiment de la docència en les mateixes condicions que el professorat ha establert per a la resta d’estudiants i, per tant, el professorat no ha d’elaborar
materials o activitats d’aprenentatge exclusives per a aquest perfil.

El centre

Cada centre estableix el procediment pel qual es trien les assignatures que es poden acollir a avaluació única, d’acord amb les coordinacions de titulació i el professor o professora responsable de l’assignatura. El criteri de tria ha de ser excloure d’aquesta modalitat d’avaluació només les assignatures el perfil competencial de les quals no permeti avaluar-les amb aquest procediment.

Una titulació o centre pot establir un percentatge mínim d’activitats avaluadores que calgui fer presencialment, en la data única establerta, per tal de tenir garanties que és l’estudiant que s’ha acollit a l’avaluació única qui fa les activitats.

Quan hi hagi assignatures compartides amb altres centres, és el centre de qui depèn l’assignatura el que ha de decidir si pot ser o no d’avaluació única i, en cas afirmatiu, ho és per a totes les titulacions que l’inclouen.

Calendari Marc

Tràmit

Termini de presentació

Data límit de resolució

Sol·licitud d’avaluació única  (primer i segon semestre) (1)

Del 17.07 al 16.10.2024

23.10.2024

  1. Dins del termini marc, cada centre establirà un mínim de dues setmanes de sol·licitud, repartides en un o més terminis. Com a mínim una d’aquestes setmanes s’ha de programar una vegada iniciades les classes.

Sol·licitud d’avaluació única (segon semestre) (2)

Del 12.02 al 07.03.2025

12.03.2025

  1. Dins del termini marc, cada centre establirà un mínim d’una setmana de sol·licitud. Com a mínim una setmana s’ha de programar una vegada iniciades les classes del 2n semestre.

 

 

Normativa sobre avaluació única

Moltes de les qüestions que ens han arribat tenen resposta en la pròpia Normativa acadèmica que es va aprovar al Consell de Govern del 7.7.2022, que reproduïm a continuació.

Article 265. Avaluació única
  1. L’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única en aquelles assignatures que ho permetin, atesos els seus continguts i metodologies docents, i així ho estableixin en la guia docent, la qual ha d’explicitar el sistema d’avaluació a seguir. En totes les titulacions s’ha d’incloure la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única.
  2. La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada i implica el lliurament en una única data del nombre necessari d’evidències avaluadores per acreditar i garantir la consecució dels objectius i els resultats d’aprenentatge establerts en l’assignatura.
  3. L’avaluació única ha de tenir el mateix nivell d’exigència que l’avaluació continuada. L’estudiant té els mateixos drets que amb l’avaluació continuada en relació amb la docència, la qualificació i, si escau, amb la recuperació.
  4. Per sol·licitar l’avaluació única, l’alumnat ha de presentar una sol·licitud motivada al centre dins dels terminis fixats i especificar les assignatures per a les quals la sol·licita. El termini de presentació de sol·licituds es fixa anualment al calendari acadèmic i administratiu de la UAB. Excepcionalment, en cas d’una situació laboral o de salut sobrevingudes degudament justificades, l’alumnat pot sol·licitar l’avaluació única fora d’aquest termini establert.
Disposició transitòria quarta. Règim transitori en matèria d’avaluació única
  1. Els centres, com a responsables dels estudis de grau i màster, han de publicar el llistat d’assignatures que permeten l’avaluació única per a cada titulació. Aquest llistat l’ha de validar l’òrgan col·legiat dels centres en els quals té representació l’alumnat.
  2. Els centres han de publicar els llistats d’assignatures que permeten l’avaluació única abans de la data en què finalitzi el segon període hàbil establert al calendari acadèmic de la UAB del curs 2023-2024.
  3. Les disposicions sobre l’avaluació única s’han d’avaluar i revisar i, si escau, modificar a la finalització del primer semestre des de la seva entrada en vigor.