Introducció general

Pràcticum d'Educació Social

El Pràcticum d'Educació Social consisteix en un conjunt d'activitats realitzades fora del campus universitari que tenen per objectiu que l’estudiantat entri en contacte directe amb l'àmbit professional per al qual s'estan preparant: l’Educació Social. Constitueix, així mateix, una oportunitat per constatar, contrastar i posar en pràctica —en realitats concretes— els coneixements, els procediments, les competències i les actituds que els futurs professionals adquireixen mitjançant els estudis a la facultat.

 

Assignatura: 101681 Pràcticum I - Curs: 3r - Quadrimestre: Anual Característiques: el pràcticum I, de tercer curs, té 12 ECTS. Aquests es reparteixen en: 192h. d’estada al centre i 24h. de tutories i seminaris (més de 8 ECTS), 4h. de treball supervisat (menys d’1 ECTS) i 72h. de treball personalitzat (gairebé 3 ECTS). Està vinculat a l’assignatura Gestió d’Institucions Socioeducatives

 

Assignatura: 101680 Pràcticum II - Curs: 4t - Quadrimestre: Anual

Característiques: el pràcticum II, de quart curs, té 18 ECTS. Aquests es reparteixen en: 300h. d’estada al centre i 36h. de tutories i seminaris (més de 13 ECTS), 6h. de treball supervisat (menys d’1 ECTS) i 100h. de treball personalitzat (4 ECTS).

 

Els estudiants exposaran fins a quatre opcions per ordre de preferència de l’oferta de centres. L’assignació del centre de pràctiques es realitzarà per ordre de preferència, en el cas que un centre rebi més peticions que places disponibles s’aplicarà el criteri de mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumne per prioritzar l’estudiant amb millor expedient. Si en finalitzar tot el procés d’assignació de centre, l’estudiant no pot accedir a cap plaça de les proposades, serà convocat a una tutoria per triar centre d’entre les places disponibles.

En cas de desestimació de totes les propostes s’assignarà d’ofici un centre de la xarxa de centres de pràctiques de la Facultat.

En qualsevol cas serà el coordinador o coordinadora de la titulació qui validi i assigni el centre de pràctiques.

 

Requisit 1: És requisit de la matèria cursar les assigntures seguint l’ordre establert: Practicum I i Practicum II.

Requisit 2: En casos d'ajustament del calendari d'estada a centres per motius laborals, cal tenir en compte que dels dies d'estada al centre, al menys un 50% dels dies seran, obligatòriament, d'horari de jornada complerta; vegeu els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.

 

 • El pràcticum d’Educació Social es realitza a tercer i quart curs de grau.

 • Consulteu a les guies docents de cada pràcticum el seu contingut, així com la distribució de les tutories i seminari.

 • L’horari de realització del pràcticum vindrà determinat per l’horari del centre de pràctiques, tenint en compte que la jornada de pràcticum ha de ser de 6 hores.

 

El Pràcticum I i el Pràcticum II s’han de desenvolupar a centres de diferents tipologies, per donar a l’estudiant una visió àmplia dels diversos àmbits professionals on es pot inserir laboralment.

 • Serveis Socials dels Ajuntaments.

 • Centres penitenciaris i de justícia juvenil.

 • Centres residencials d’atenció educativa.

 • Centres cívics, Associacions ciutadanes i Gestió Cultural.

 • Ludoteques, Esplais, Casals de joves i infants, Biblioteques infantils,

 • Fundacions amb programes socioeducatius i de lleure, Centres de formació de monitors de temps lliure.

 • Centres d’atenció a toxicòmans

 • Centres Oberts.

 • Casals d'avis-Centres de dia, Residències de gent gran.

 • Escoles d’adults, Escoles-taller, Formació bàsica i atenció a immigrants, Centres de formació ocupacional i centres d’orientació i reinserció laboral.

 • Tallers protegits (integració laboral)