Introducció general

Pràcticum del doble grau d'Educació Infantil + Primària

El Pràcticum de la formació dels mestres consisteix en un conjunt d'activitats realitzades fora del campus universitari que tenen per objectiu que l’estudiantat entri en contacte directe amb l'àmbit professional per al qual s'estan preparant: l’Educació Infantil i l’Educació Primària. Constitueix, així mateix, una oportunitat per constatar, contrastar i posar en pràctica —en realitats concretes— els coneixements, els procediments, les competències i les actituds que els futurs mestres adquireixen mitjançant els estudis a la facultat.

 

 

Assignatura 102022 Pràcticum I GEI (1r curs, 2n quadrimestre)

Les pràctiques de primer tenen per objectiu fonamental que els estudiants, en grup, prenguin un primer contacte com a futurs professionals amb un Centre Escolar i facin una observació de caràcter global de tres aspectes fonamentals: l'entorn social de l'escola, una aproximació rigorosa i sistemàtica a l'observació i anàlisi a la realitat educativa i organitzativa d'un centre escolar i al territori en què aquests s'ubica.

 

Assignatura 102021 Pràcticum II GEI (2n curs, anual)

l nostre sistema educatiu contempla l'etapa de 0 a 6 anys organitzada en dos cicles: el primer de 0 a 3 anys i el segon de 3 a 6. És per això que les pràctiques de segon tenen per objectiu fonamental que els estudiants entrin en contacte, com a futurs professionals, amb una Escola Bressol, és a dir, amb un centre escolar per a infants de 0 a 3 anys, dissenyant i portant a la pràctica algunes activitats. 

 

Assignatura 103701 Pràcticum II GEP (4t curs, anual)

Característiques: té un caràcter generalista. El seu disseny i ubicació en el pla d’estudis possibilita que estigui perfectament complementada amb l’assignatura “Diferències i inclussió, llengües i aprenentatge” i “Gestió i innovació a l’aula de matemàtiques”; ubicades en el mateix curs.

 

Assignatura 103702 Pràcticum III GEP (4t curs, 2n quadrimestre)

Carcterístiques: estan pensades per a que l’alumnat pugui analitzar i reflexionar sobre alguns projectes d’innovació e investigació educativa que es realitza als centres escolars. El seu disseny i ubicació en el pla d’estudis possibilita que estigui perfectament complementada amb l’assignatura de “Planificació, investigació i innovació (codi 102067)”, situada al mateix curs. Objectiu principal: que l’alumnat, conformats en petits grups, coneguin de forma directa un projecte d’innovació en un centre escolar, i podran analitzar i valorar la dinàmica del mateix.

 

Assignatura 102020 Pràcticum III GEI (5è curs, 1r quadrimestre)

Característiques: Les pràctiques de tercer (Practicum III) estan pensades perquè els alumnes adquireixin una visió general del cicle 3-6 d'Educació Infantil i dels processos educatius que tenen lloc en el mateix. El contingut d'aquestes pràctiques es centra en el coneixement i la intervenció docent a l'aula, dissenyant i portant a terme una programació.

 

Assignatura 102019 Pràcticum IV GEI (5è curs, 1r quadrimestre)

Característiques: Les pràctiques de quart (Practicum IV) estan pensades perquè l'alumnat conegui i s'integri en un projecte d'innovació o de servei dissenyat entre l'escola i la facultat. L'alumnat haurà de dissenyar i dur a terme un projecte educatiu dins el centre. Els projectes poden ser de tres tipus ApS (Aprenentatge i Servei), Projecte interdisciplinar o Unitat de programació vinculada principalment a una didàctica.

 

Assignatura 102062 Pràcticum IV GEP (5è curs, 2n quadrimestre)

Característiques: El Pràcticum IV té un caràcter generalista i es vincula a un àrea curricular determinada. Un dels seus objectius més importants és que el futur mestre aprengui a dissenyar una proposta didàctica (unitat didàctica, projecte interdisciplinari, tallers, ApS, racons, ambients, etc.) i la pugui portar a la pràctica. Les pràctiques IV i V es realitzen en el mateix centre.

 

Assignatura 103505 Pràcticum V GEP (5è curs, 2n quadrimestre)

Característiques: El Pràcticum V té com a objectiu principal que l'alumnat es vinculi a un projecte educatiu determinat. L'alumnat ampliarà la seva competència per dissenyar una intervenció educativa i portar-la a la pràctica. La intervenció educativa es podrà referir a qualsevol de les àrees curriculars de primària o a altres aspectes de la vida del centre. La proposta didàctica del PV no pot ser coincident amb la del PIV, ni en continguts, ni en modalitat. Les pràctiques IV i V es realitzen en el mateix centre.

 

Requisit 1: És requisit de la matèria cursar les assignatures seguint l’ordre establert: GEI PIII-PIV i GEP PIV-PV.

Requisit 2: Pel que fa a l'horari d’assistència de l’alumnat al centre de pràctiques, les estades al centre s’han de realitzar en l’horari que estableixi l’escola, comprenent l’horari lectiu i la dedicació exclusiva del professorat. El calendari serà el que estableixi cada escola, quant a jornades festives.

Requisit 3: En casos d'ajustament del calendari d'estada a centres per motius laborals, cal tenir en compte que dels dies d'estada al centre, al menys un 50% dels dies seran, obligatòriament, d'horari de jornada complerta; vegeu els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.

 

 

Pràctiques GEI: L’alumnat realitzarà el PIII i PV de GEI (1r semestre) en el mateix centre i amb el mateix grup d’infants.

Pràctiques GEP: El PIV i PV del GEP (2n semestre) haurà de ser en el mateix centre. No es podrà repetir cap centre on l’alumne hagi realitzat altres pràctiques.

Les pràctiques curriculars es realitzen en escoles bressol, i centres d’educació infantil i primària del Departament d’Educació, es configuren com a activitats acadèmiques integrants del Pla d’estudis, i aquest estableix la durada de les pràctiques i les seves característiques. La concreció de cada pràctica acadèmica es fixa en el projecte formatiu de la universitat on es determina els objectius educatius vinculats a les competències genèriques i professionals que ha d’adquirir l’estudiant i les activitats a desenvolupar. La Facultat ha establert una xarxa de centres formadors del Departament d’Educació on els estudiants hauran de realitzar les pràctiques depenent de les places disponibles per a cada curs acadèmic.