Adaptacions del pràcticum

En el marc de la Normativa Acadèmica de la UAB per a les pràctiques, la Facultat (en Junta Permanent, el 14-06-2018) ha acordat regular el procediment i els criteris per a la realització del Pràcticum fora dels calendaris o procediments ordinaris.

Les pràctiques no es poden realitzar a centres on existeixin relacions laborals o familiars.

Aquells estudiants que per raons justificades necessitin fer el Pràcticum en uns horaris, calendaris o poblacions particulars han de presentar una instància -degudament complimentada, argumentada i acompanyada dels documents necessaris per justificar les seves peticions.

Cal abstenir-se de presentar demandes basades en raons de comoditat com, per exemple, estalviar-se d'haver de fer un desplaçament raonable des del lloc de residència fins al centre de Pràcticum. Les peticions s'estudiaran de manera particular i atenent els criteris establerts per la Facultat.

A través del formulari que trobareu al “Procés d’assignació de centre de pràctiques” de cada pràcticum. El termini coincidirà amb els que s’estableixi per a cada pràcticum.

Estudiants que realitzen una estada acadèmica en una altra universitat dins de qualsevol programa de mobilitat previst per la titulació i en un període que impedeix cursar algun pràcticum en el calendari establert.

Criteris: de forma genèrica, s’acceptaran totes les demandes quan es tracti d’una estada dins dels períodes previstos i recomanats per a la mobilitat des de la titulació, i es facilitarà un calendari alternatiu. En altres casos, es valorarà de forma individual.

Estudiants que realitzen el pràcticum a l'estranger: es regiran per la normativa d'intercanvis.

  • a) calendari: necessitat d'acumular o expandir els períodes de Pràcticum per poder aconseguir el permís de l'empresa per realitzar-lo.
  • b) centre: necessitat d'un centre de Pràcticum proper al lloc de treball.

Criteris: de forma genèrica, s’acceptaran totes les demandes quan hi hagi un contracte de treball i es compleixi una de les dues condicions següents: a) contracte d’un mínim de 4h/dia o 20h/setmanals; b) situació familiar econòmicament que justifiqui la necessitat de treballar de l’estudiant (cal aportar documentació que ho acrediti). En el cas de demanar canvis en els períodes de pràcticum, junt amb la sol·licitud cal presentar una proposta de calendari en què es compleixin el total de les hores d’estada i tutories/seminaris. L’adaptació només es pot fer del 50% dels dies del calendari establert. En el cas del GEI, GEP i Màster de Secundària, s’ha de garantir que el compliment del 50% de l’estada siguin en dies sencers i del calendari ja previst per la facultat. Davant de situacions excepcionals sobrevingudes, s’estudiarà el cas.

Interès per realitzar el Pràcticum en el mateix centre on es treballa: excepcionalment es poden estudiar, des de la coordinació de pràctiques de la titulació, peticions en aquest sentit. Només es podran demanar una vegada durant les pràctiques i només és considerarà en el cas que es treballi fent funcions de docent (cas del Grau en Educació Infantil i en el Grau en Educació Primària) o es facin les funcions de pedagog, educador social o psicopedagog (resta de titulacions). En qualsevol cas, la coordinació de pràctiques de la titulació en coordinació amb el vicedeganat de pràcticum de la Facultat elevarà al degà o degana de la Facultat les peticions rebudes amb informe favorable o desfavorable d’acord amb els criteris establerts pel centre. Serà el degà o degana, qui en última instància, autoritzarà o denegarà aquestes peticions d’acord amb els informes. La realització de les pràctiques en el lloc de treball sense sol·licitud i autorització prèvia, suposarà una qualificació negativa en l'assignatura de pràctiques

Criteris i documentació:

Criteris per a la realització del pràcticum en el lloc de treball

Compromís de compliment de les condicions acadèmiques de les pràctiques en el centre de treball

Pot relacionar-se amb una d’aquestes dues possibilitats:

  1. Fi d'estudis al febrer: estudiants a qui només queden les pràctiques per acabar els seus estudis i volen realitzar-les durant el primer quadrimestre del curs. Aquests estudiants hauran de sol·licitar la convocatòria extraordinària de fi d’estudis; caldrà presentar una nova instància a la Gestió Acadèmica del centre, en el termini establert al calendari administratiu que s'aprova per a cada curs acadèmic. Aquest últim tràmit serà imprescindible i permetrà tramitar el títol al mes de març.

  2. Fi d'estudis al juny: estudiants que han posposat tots o la majoria de pràcticums per fer-los compactats en un últim any (i ja no els queden altres assignatures).

Criteris: de forma genèrica, s’acceptaran totes les demandes d’aquest tipus, i es facilitarà als estudiants un calendari alternatiu.

Fora d’aquestes situacions ordinàries, es poden presentar igualment sol·licituds per casos excepcionals, per tal que siguin estudiades. Cal incloure sempre la documentació acreditativa que sigui pertinent i, si és el cas, una proposta de calendari alternatiu.