Pràcticum II

Pedagogia

Novetats: Publicada l'assignació definitiva de centres de pràctiques pel curs 24/25 (17-6-24)

1. Assetjament

Protocol d'actuació en cas d'assetjament en el centre de pràctiques

 

2. Enregistrament

Sol.licitud de permís per a l'enregistrament d'imatges i la captació de fotografies al centre de pràctiques

 

3. Treball amb menors

Protocol sobre el bon tracte i prevenció de la violència sexual a menors d’edat

Procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Informació sobre el Certificat per al treball amb menors: informació sobre el requeriment de la certificació del Registre de delinqüents sexuals per la realització del Pràcticum:

Com a Universitat Autònoma de Barcelona, hem de complir i fer complir aquesta Llei per la qual cosa us informem del següent:

  • La Constitució espanyola estableix a l’article 39 l’obligació dels poders públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família, i en especial dels menors d’edat, de conformitat amb els acords internacionals que vetllen pels seus drets.

  • La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, té per objecte introduir els canvis necessaris en la legislació espanyola de protecció a la infància i a l’adolescència que permetin continuar garantint als menors una protecció uniforme en tot el territori de l’Estat i que constitueixi una referència per a les comunitats autònomes en el desplegament de la seva legislació respectiva en la matèria. A més, i de manera recíproca, aquesta Llei incorpora algunes novetats que ja han estat introduïdes per algunes normes autonòmiques aquests darrers anys.

  • Així en el seu Article primer. Modifica la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

  • En el seu punt Vuit. Modifica l’apartat 1 i s’afegeixen els apartats 4 i 5 a l’article 13, l’apartat 5 queda redactat de la següent manera:

  • Apartat 5. Per a l’accés i l’exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, és requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. A aquest efecte, qui vulgui accedir a aquestes professions, oficis o activitats ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

D’acord amb aquesta mateixa Llei serà el centre o institució de pràctiques qui haurà de requerir aquest document a l’alumnat de pràctiques que des de la Universitat els sigui assignats.

El Ministerio de Justicia informa sobre el nou procediment singular per a l'expedició del certificat d'antecedents penals per a persones que treballen en contacte habitual amb menors: procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Normativa relacionada: Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

1. Sessió informativa

Es farà una sessió presencial sobre el Pràcticum II el dia 12 d'abril de 2024 a les 12:00h (Aula 71)

 

2. Oferta de centres de pràctiques

Centres de pràctiques del Pràcticum II de Pedagogia (15/05/2024) (Actualitzat 23/5/2024)

 

3. Sol·licitud de centre de pràctiques

Del  28 de maig de 2024 a les 10:00h fins el 31 de maig de 2024, a les 23:59h. La sol·licitud es formalitzarà per via telemàtica. Pots accedir en aquest enllaç : → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors.

4. Assignació provisional

L'assignació de centre es farà per rigorós ordre de la nota mitjana de l'expedient acadèmic. 

Publicarem els llistats  provisional de centre de pràctiques i dels centres amb places disponibles: 6 de juny de 2024

Podràs consultar l’assignació en el mateix enllaç a on heu fet la inscripció (→ ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors). També podreu consultar-la aquí.

5. Incidències

En cas de detectar algun error en l'assignació provisional podràs presentar un escrit al correu de la coordinació de pràctiques de la Gestió Acadèmica (coordinacio.practiques.educacio@uab.cat) des del teu correu d’estudiant (@autonoma.cat), fins el 10 de juny de 2024.

No és possible demanar un canvi de centre assignat ni renunciar-hi.

 

6. Estudiants sense centre assignat en l’assignació provisional

Els dies 12 i 13 de juny de 2024 podrà tornar a entrar a l’aplicatiu en el mateix enllaç on va fer la primera inscripció: https://sia.uab.cat : → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors per tornar a fer la seva selecció, entre els centres disponibles.

 

7. Assignació definitiva

Publicació llistat definitiu d’assignació de centre de pràctiques: 18 de juny de 2024.

Es podrà consultar l’assignació que es farà per rigorós ordre d'expedient acadèmic,  en el mateix enllaç a on heu fet la inscripció: https://sia.uab.cat : → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors. També podreu consultar-la aquí.

 

8. Adaptacions situacions especials

Del 7 al 14 de juny i del 5 al 8 de setembre de 2024 es podran presentar les sol·licituds per a la realització del pràcticum sense ajustar-se als estàndards habituals (més informació). S’ha de tenir en compte que aquestes adaptacions només es podran dur a terme si la coordinació de la titulació, el tutor/a i el centre de pràctiques mostren la seva conformitat. Haureu d’omplir el següent formulari

 

9. Estudiants sense plaça un cop publicada l’assignació definitiva

L’alumnat que s’hagi quedat sense plaça assignada s’haurà de posar en contacte amb la coordinació de les pràctiques i se li assignarà una plaça discrecionalment. Haureu d’enviar un correu a la Coordinació de Pràctiques (coordinacio.practiques.educacio@uab.cat)

 

10. Reunió de presentació del tutor/a de la Facultat i lliurament del conveni

  • Pendent de publicar