Introducció general

Pràcticum de Pedagogia

Assignatura: 103686 Pràcticum I - Curs: 3r - Quadrimestre: Anual Característiques: El pràcticum I, de tercer curs, té 12 ECTS. Aquests es reparteixen en: 192h. d’estada al centre i 24h. de tutories i seminaris (més de 8 ECTS), 4h. de treball supervisat (menys d’1 ECTS) i 72h. de treball personalitzat (gairebé 3 ECTS).

 

Assignatura: 103687 Pràcticum II - Curs: 4t - Quadrimestre: Anual

Característiques: el pràcticum II, de quart curs, té 18 ECTS. Aquests es reparteixen en: 300h. d’estada al centre i 36h. de tutories i seminaris (més de 13 ECTS), 6h. de treball supervisat (menys d’1 ECTS) i 100h. de treball personalitzat (4 ECTS). El Pràcticum II de quart esta vinculat a una de les mencions que s’ofereixen, tot i que cal tenir present que no tots els estudiants escullen una menció.

 

Els estudiants triaran les opcions per ordre de preferència de la llista de centres publicada.

L’assignació del centre de pràctiques es realitzarà per ordre de preferència, en el cas que un centre rebi més peticions que places disponibles s’aplicarà el criteri de mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumne per prioritzar l’estudiant amb millor expedient. Si en finalitzar tot el procés d’assignació de centre, l’estudiant no pot accedir a cap plaça de les proposades, serà convocat a una tutoria per triar centre d’entre les places disponibles.

En cas de desestimació de totes les propostes s’assignarà d’ofici un centre de la xarxa de centres de pràctiques de la Facultat.

En qualsevol cas serà el coordinador o coordinadora de la titulació qui validi i assigni el centre de pràctiques.

 

Requisit 1: El Pràcticum de Pedagogia es realitza a tercer i quart curs del grau.

Requisit 2: L’horari de realització del pràcticum vindrà determinat per l’horari del centre de pràctiques, tenint en compte que la jornada de pràcticum ha de ser de 6 hores.

 

 • Consulteu a les guies docents de cada pràcticum el seu contingut, així com la distribució de les tutories i seminari.

 • La Facultat disposa d’una xarxa de centres de pràctiques on l’estudiant haurà de realitzar el pràcticum depenent de les places disponibles per a cada curs acadèmic.

 • Les adaptacions es faran d'acord amb els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.

 

El Pràcticum I i el Pràcticum II s’han de desenvolupar a centres de diferents tipologies, per donar a l’estudiant una visió àmplia dels diversos àmbits professionals on es pot inserir laboralment.

 • Serveis educatius dels Ajuntaments, centres de recursos pedagògics, instituts municipals d’educació.

 • Serveis d’ocupació municipal, serveis de promoció econòmica municipals (o patronats), programes de transició escola-treball.

 • Centres d’ensenyament reglat de les diferents etapes: infantil, primària, secundària obligatòria, Secundària post-obligatòria, batxillerat, formació professional, universitat.

 • Centres de formació ocupacional, Escoles-taller, Centres de treball ocupacional per a persones discapacitades, Tallers protegits (integració laboral).

 • Casals de cultura, ateneus populars, centres cívics, associacions ciutadanes, àrees de cultura i gestió cultural, serveis pedagògics de museus.

 • Departaments de formació i recursos humans d’empresa

 • Ludoteques, Esplais, Casals de joves, Biblioteques infantils, casals infantils.

 • Casals d'avis, centres de dia, residències de gent gran.

 • Escoles d’adults, formació bàsica i atenció a immigrants, centres penitenciaris i de justícia juvenil.

 • Centres oberts per a infants, residències infantils, centres de justícia juvenil, residències juvenils, centres de dia, centres de salut mental.

 • Fundacions amb projectes de lleure i socioeducatius, centres de formació de monitors de temps lliure, escoles de natura, educació ambiental.

 • Centres d’atenció a toxicòmans, centres d’educació especial

 • Centres d’atenció a la dona, programes per a la igualtat d’oportunitats.

 • Centres de diagnosi educativa i reeducació.

 • Revistes d’educació i mitjans de comunicació, projectes de tecnologia educativa, e-learning.

 • La Facultat disposa d’una xarxa de centres de pràctiques on l’estudiant haurà de realitzar el pràcticum depenent de les places disponibles per a cada curs acadèmic.