Mentors (tutors externs) i coordinadors de centre

Les persones mentores són les responsables de fer el seguiment de l'alumnat des de la institució educativa:

 • ESCOLA

 • AJUNTAMENT

 • ALTRES INSTITUCIONS (presó, hospital, etc.)

 

El centre educatiu ha de contemplar la figura d'una persona tutora de l'entitat amb els coneixements adients, que ha de definir el projecte formatiu, a partir dels requeriments del projecte formatiu de la UAB. Ha de vetllar per la formació dels i les estudiants i, un cop finalitzada l’estada de pràctiques, haurà d’elaborar l’informe d'avaluació.

 

L’entitat col·laboradora haurà de tenir establert un projecte formatiu on s'especifiquin, entre d'altres, les tasques en què col·laborarà l'estudiant, a qui li hauran de proporcionar uns coneixements pràctics de la seva professió futura; és a dir, han d'estar directament relacionades amb els estudis que estigui cursant.

 

Per a cada curs acadèmic s'haurà de nomenar un responsable del vostre centre, entitat o empresa encarregat de la coordinació de les pràctiques que s'encarregarà:

1. trametre a la universitat les seves demandes d'estudiants de pràctiques per a cada curs acadèmic, d'acord amb els terminis recollits al cronograma establert per la universitat.

2. de signar els convenis específics que s'hauran de signar a l'inici del termini de pràctiques, per a cada estudiant assignat al centre i per a cada curs acadèmic,

3. de rebre als estudiants a l'inici de les pràctiques,

4. d'assignar una persona mentora a cada estudiant que s'encarregarà:

 • de vetllar per la formació de l'estudiant
 • de fixar el pla de treball segons el Projecte formatiu establert entre el mentor o mentora del centre/entitat/empresa i el tutor o tutora de la Facultat.
 • d'emetre informe final per valorar l'estada de pràctiques de l'estudiant, un cop finalitzada l'estada de l'estudiant al centre de pràctiques.

5. de facilitar les seves dades i les dels mentors i les mentores del centre un cop finalitzada l'estada de l'estudiant al centre.

6. En el cas dels centres formadors de la Generalitat, d’actualitzar totes les dades requerides a l’aplicació del Departament d’Educació.

7. Informar a la universitat de les anomalies o incidències que es puguin produir en l'inici o durant l'estada de les pràctiques: estudiants que no es presenten, incompliment amb el calendari i horari de pràctiques per part dels estudiants. Des de la Facultat es prendran les mesures necessàries per resoldre les incidències.

Les comunicacions del responsable de pràctiques del centre amb la universitat es podran fer bé via correu electrònic a l'adreça: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat, bé via telefònica al número: 93 581 1599.

Les comunicacions dels mentors i les mentores (responsables de pràctiques del centre) normalment seran amb el tutor o tutora de la Facultat(responsable de pràctiques de la universitat que té assignat l'estudiant) a través dels mitjans que el tutor o tutora haurà indicat a través de la carta de presentació que l'estudiant entregarà en el centre a l'inici de les pràctiques. Aquesta carta contindrà les dades del tutor o tutora de la Facultat, el seu correu electrònic i telèfon de contacte.

La Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB emetrà un certificat acreditatiu personalitzat de la tasca desenvolupada durant el curs, en el que també constaran les hores de dedicació.
 
Aquest certificat acredita la relació amb la UAB com a coordinador, coordinadora, tutor o tutora de pràctiques dels estudis corresponents.
 
El fet de ser coordinador, coordinadora, tutor o tutora de pràctiques permet gaudir dels següents drets a la UAB:

 1. Ser usuari de les biblioteques de tots els campus de la UAB, en la forma que es determini.
 2. Ser usuari del SAF (Servei d'Activitat Física de la UAB) en les mateixes condicions que el professorat de la UAB.
 3. Descomptes que en cada cas determini l'Escola de Postgrau en els cursos de formació continuada.
 4. Cursos organitzats pel Servei de Llengua de la UAB, segons tarifes universitàries.
 5. Avantatges culturals en les activitats ofertes per la UAB al seu professorat a través de Cultura-en-viu.