Introducció general

Pràcticum d'Educació Infantil

El Pràcticum de la formació dels mestres consisteix en un conjunt d'activitats realitzades fora del campus universitari que tenen per objectiu que l’estudiantat entri en contacte directe amb l'àmbit professional per al qual s'estan preparant: l’Educació Infantil. Constitueix, així mateix, una oportunitat per constatar, contrastar i posar en pràctica —en realitats concretes— els coneixements, els procediments, les competències i les actituds que els futurs mestres adquireixen mitjançant els estudis a la facultat.

 

Assignatura: 102022 Pràcticum I - Curs: 1r - Quadrimestre: 2n

Característiques: Les pràctiques de primer tenen per objectiu fonamental que els estudiants, en grup, prenguin un primer contacte com a futurs professionals amb un Centre Escolar i facin una observació de caràcter global de tres aspectes fonamentals: l'entorn social de l'escola, una aproximació rigorosa i sistemàtica a l'observació i anàlisi a la realitat educativa i organitzativa d'un centre escolar i al territori en què aquests s'ubica.

Assignatura: 102021 Pràcticum II Curs: 2n - Quadrimestre: 2n

Característiques: El nostre sistema educatiu contempla l'etapa de 0 a 6 anys organitzada en dos cicles: el primer de 0 a 3 anys i el segon de 3 a 6. És per això que les pràctiques de segon tenen per objectiu fonamental que els estudiants entrin en contacte, com a futurs professionals, amb una Escola Bressol, és a dir, amb un centre escolar per a infants de 0 a 3 anys, dissenyant i portant a la pràctica algunes activitas.

Assignatura: 102020 Pràcticum III Curs: 3r - Quadrimestre: 2n

Característiques: Les pràctiques de tercer (Practicum III) estan pensades perquè els alumnes adquireixin una visió general del cicle 3-6 d'Educació Infantil i dels processos educatius que tenen lloc en el mateix. El contingut d'aquestes pràctiques es centra en el coneixement i la intervenció docent a l'aula, dissenyant i portant a terme una programació.

Assignatura: 102019 Pràcticum IV - Curs: 4t - Quadrimestre: 1r

Característiques: Les pràctiques de quart (Practicum IV) estan pensades perquè l'alumnat conegui i s'integri en un projecte d'innovació o de servei dissenyat entre l'escola i la facultat. Els projectes es duran a terme a l'Escola Bressol, o al Parvulari, segons les preferències de l’estudiant. L'alumnat haurà de dissenyar i dur a terme un projecte educatiu dins el centre.Els projectes poden ser de tres tipus ApS (Aprenentatge i Servei), Projecte interdisciplinar o Unitat de programació vinculada principalment a una didàctica.

 

Requisit 1: És recomanable de la matèria cursar les assignatures seguint l’ordre establert: Practicum I, Practicum II, Practicum III, i Practicum IV.

Requisit 2: Pel que fa a l'horari d’assistència de l’alumnat al centre de pràctiques, les estades al centre s’han de realitzar en l’horari complert amb una hora per dinar, comprenent l'horari lectiu i la dedicació exclusiva del professorat. El calendari serà el que estableixi cada escola, quant a jornades festives.

Requisit 3: En casos d'ajustament del calendari d'estada a centres per motius laborals, cal tenir en compte que dels dies d'estada al centre, al menys un 50% dels dies seran, obligatòriament, d'horari de jornada complerta; vegeu els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.

 

Les pràctiques curriculars es realitzen en escoles bressol, i centres d’educació infantil i primària del Departament d’Educació, es configuren com a activitats acadèmiques integrants del Pla d’estudis, i aquest estableix la durada de les pràctiques i les seves característiques. La concreció de cada pràctica acadèmica es fixa en el projecte formatiu de la universitat on es determina els objectius educatius vinculats a les competències genèriques i professionals que ha d’adquirir l’estudiant i les activitats a desenvolupar.

La Facultat ha establert una xarxa de centres formadors depenents del Departament d’Educació on els estudiants hauran de realitzar el pràcticum depenent de les places disponibles per a cada curs acadèmic.