Resta de centres, institucions i empreses

 

Les pràctiques constitueixen una activitat de naturalesa formativa supervisada per les universitats amb l’objectiu que l’alumnat complementi els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i adquireixin competències professionals.

Les pràctiques curriculars, es configuren com a activitats acadèmiques integrants del Pla d’estudis, i aquest estableix la durada de les pràctiques i les seves característiques. La concreció de cada pràctica acadèmica es fixa en el projecte formatiu de la universitat on es determina els objectius educatius vinculats a les competències genèriques i professionals que ha d’adquirir l’estudiant i les activitats a desenvolupar.

Per a la realització de les pràctiques, l’alumnat compta amb un mentor o mentora del centre, institució o empresa i amb un tutor o tutora de la Facultat.

El mentor o mentora (tutor del centre, institució o empresa) ha de remetre al tutor o tutora de la Facultat un informe final d’avaluació de les pràctiques de l’estudiant , tal com estableixi la universitat.

El centre, institució o empresa ha de nomenar per cada curs acadèmic un responsable encarregat de la coordinació de les pràctiques.