Informació general

Pràcticum del Màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

1. El pla d’estudis del Màster en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura de la Facultat inclou una assignatura de pràctiques externes:

Codi Nom Període Crèdits
44719 Pràctiques Externes 2n quadrimestre 9

2. Les Pràctiques externes tenen un paper molt important perquè corresponen al Mòdul on es sintetitzen els aprenentatges teòrics i pràctics de tot el pla d’estudis. L’estada al centre de pràctiques és de 100 hores durant els mesos d’abril, maig i juny. La resta d’hores del mòdul es completen amb seminaris, tutories, activitats al campus virtual i amb l'elaboració del treball final.

3. El/la coordinador-a de les pràctiques serà el professor responsable del mòdul.

4. El/la coordinador-a assignarà a l’alumne un-a tutor-a acadèmic de la Facultat, que serà el professor de contacte a la UAB durant el temps de realització de la pràctica i signarà també l’imprés de formalització de les pràctiques.

5. El/la tutor-a acadèmic de la Facultat serà el responsable acadèmic.

6. El/la tutor-a nomenat pel Centre/Organisme/Institució, supervisarà i emetrà un informe d’avaluació.

7. Com en qualsevol altre mòdul del màster els estudiants disposen d’una convocatòria que podrà ser avaluada fins al setembre, tal com quedi establert al calendari acadèmic administratiu aprovat cada curs acadèmic per la nostra universitat.

 

Per escollir el lloc on fer el període de pràctiques externes hi ha dos opcions:

1. El/la Coordinador/a proporciona als alumnes un llistat de centres (escollits segons criteris de qualitat i idoneïtat segons itinerari o especialitat) amb adreces de contacte amb el responsable del centre/grup que fa la proposta i tracta d’arribar a un acord d’estada possible a partir del qual aquest escullen.

2. Els alumnes que manifestin el seu interès en realitzar el pràcticum a un centre que no consti a la llista, i que pugui tenir un interès o utilitat formativa, hauran de facilitar el contacte al/la Coordinador-a per tal que, aquest-a, un cop estudiada i validada la proposta de l’alumne doni el seu vist-i plau.

En tots els casos serà el/la coordinador-a qui validi i assigni el centre de pràctiques. D'acord amb els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.

En funció del tipus de centre que es demana caldrà lliurar la documentació requerida pel/ per la coordinador-a del mòdul. Aquesta documentació serà lliurada a la Coodinació del mòdul, com a mínim dos mesos abans de l’inici de les pràctiques.

El/la coordinador-a informarà a mesura que es resolguin els expedients de forma individual l’assignació definitiva del centre. Durant el procés es pot demanar informació addicional o aclariments respecte les dades aportades per l’estudiant. En cas de desestimació de totes les propostes s’assignarà d’ofici un centre de la xarxa de centres de pràctiques de la Facultat.

L’assignació del centre estarà resolta com a mínim 30 dies abans de l’inici de les pràctiques.

1. L'estada d'un alumne en pràctiques implica l'establiment de:

  • un conveni de col·laboració entre l’empresa o institució pública externa i la UAB.

  • una resolució interna en el cas de centres/departaments o unitats de la UAB (mateix codi d’identificació fiscal)

2. En tots els casos, serà obligatori que un cop assignat el centre l’alumne ompli l’imprés per a la formalització de pràctiques, que signaran: l’estudiant, el/la tutor/a de l’entitat on l’estudiant realitzarà el pràcticum i finalment el coordinador-a de pràctiques. Aquest imprés s’haurà d’entregar a la Gestió Acadèmica de la Facultat, com a mínim, 20 dies abans de l’inici de les pràctiques, bé personalment a finestreta, bé per correu postal a Gestió Acadèmica, Facultat de Ciències de l’Educació, UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), bé per correu electrònic a l’adreça: Coordinacio.practiques.educacio@uab.cat

3. La funció d’aquest imprés serà la de garantir l’existència d’un conveni de cooperació educativa, i serà la Gestió Acadèmica de la Facultat, un cop rebi l’imprés de formalització de les pràctiques qui comprovarà si hi ha o no ja un conveni signat, i qui s’encarregarà d’iniciar el tràmit en cas que procedeixi de signatura del conveni.

 

Xarxa de centres de pràctiques del Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

1. Assetjament

Protocol d'actuació en cas d'assetjament en el centre de pràctiques

 

2. Enregistrament

Sol.licitud de permís per a l'enregistrament d'imatges i la captació de fotografies al centre de pràctiques

 

3. Treball amb menors

Protocol sobre el bon tracte i prevenció de la violència sexual a menors d’edat

Procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Informació sobre el Certificat per al treball amb menors: informació sobre el requeriment de la certificació del Registre de delinqüents sexuals per la realització del Pràcticum:

Com a Universitat Autònoma de Barcelona, hem de complir i fer complir aquesta Llei per la qual cosa us informem del següent:

  • La Constitució espanyola estableix a l’article 39 l’obligació dels poders públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família, i en especial dels menors d’edat, de conformitat amb els acords internacionals que vetllen pels seus drets.

  • La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, té per objecte introduir els canvis necessaris en la legislació espanyola de protecció a la infància i a l’adolescència que permetin continuar garantint als menors una protecció uniforme en tot el territori de l’Estat i que constitueixi una referència per a les comunitats autònomes en el desplegament de la seva legislació respectiva en la matèria. A més, i de manera recíproca, aquesta Llei incorpora algunes novetats que ja han estat introduïdes per algunes normes autonòmiques aquests darrers anys.

  • Així en el seu Article primer. Modifica la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

  • En el seu punt Vuit. Modifica l’apartat 1 i s’afegeixen els apartats 4 i 5 a l’article 13, l’apartat 5 queda redactat de la següent manera:

  • Apartat 5. Per a l’accés i l’exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, és requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. A aquest efecte, qui vulgui accedir a aquestes professions, oficis o activitats ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

D’acord amb aquesta mateixa Llei serà el centre o institució de pràctiques qui haurà de requerir aquest document a l’alumnat de pràctiques que des de la Universitat els sigui assignats.

El Ministerio de Justicia informa sobre el nou procediment singular per a l'expedició del certificat d'antecedents penals per a persones que treballen en contacte habitual amb menors: procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Normativa relacionada: Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.