Informació general

Pràcticum del Màster de Formació del Professorat de Secundària

 1. El pla d'estudis del Màster inclou una assignatura de pràctiques externes. 

  Codi Nom Període Crèdits
  44309 Pràcticum Anual 14
 2. El pràcticum en un Màster professionalitzador té un paper molt important perquè representa el Mòdul on es sintetitzen els aprenentatges teòrics i pràctics de tot el pla d'estudis. Les hores d'estada als centres de pràctiques seran 240 hores.

 3. El Practicum consisteix en estades en centres escolars de secundària per tal que els estudiants entrin en contacte amb les institucions i els seus professionals, així com l'assistència a tutories i seminaris que el màster organitza relacionats amb les pràctiques.

 4. Cada estudiant del màster realitzarà les seves pràctiques en un centre de secundària i tindrà un tutor de la universitat i un mentor al centre de secundària. Els dos hauran de treballar coordinadament per realitzar el seguiment del pràcticum i la seva avaluació.

 5. El/la coordinador-a de les pràctiques serà el professor responsable del mòdul, és a dir, Coordinador-a del mòdul, i serà qui assignarà a l'estudiant un tutor-a acadèmic de la Facultat, que serà el responsable acadèmic.

 6. Com en qualsevol altre mòdul del màster els estudiants disposen d'una convocatòria que podrà ser avaluada fins al setembre, tal com quedi establert al calendari acadèmic administratiu aprovat cada curs acadèmic per la nostra universitat.

 

 1. Facilitar formes de relació i contrast amb la realitat educativa de les idees pròpies i les opcions de formació professional.

 2. Posar a prova les competències de l'estudiant en pràctiques per dissenyar, posar en pràctica i avaluar actuacions educatives.

 3. Promoure actituds professionals útils per al treball amb els nois i noies de secundària, així com amb els equips pedagògics, els professionals externs i la comunitat.

 4. A la seqüenciació del pla d'estudis es proposa que tots els mòduls tinguin un caràcter anual per tal que puguin desenvolupar-se al llarg de tot el curs en diferents fases, fent possible amb això una interrelació entre el mòdul genèric i l'específic amb el mòdul de pràcticum, en un procés on s'alternen els períodes de classe a la universitat i les estades en un centre de secundària.

 

L'assignació del centre la farà la Coordinació del mòdul d'entre els centres escolars considerats Centres Formadors pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat (vegeu l'apartat Aspectes Generals).

Xarxa de centres de Pràctiques

1. Assetjament

Protocol d'actuació en cas d'assetjament en el centre de pràctiques

 

2. Enregistrament

Sol.licitud de permís per a l'enregistrament d'imatges i la captació de fotografies al centre de pràctiques

 

3. Treball amb menors

Protocol sobre el bon tracte i prevenció de la violència sexual a menors d’edat

Procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Informació sobre el Certificat per al treball amb menors: informació sobre el requeriment de la certificació del Registre de delinqüents sexuals per la realització del Pràcticum:

Com a Universitat Autònoma de Barcelona, hem de complir i fer complir aquesta Llei per la qual cosa us informem del següent:

 • La Constitució espanyola estableix a l’article 39 l’obligació dels poders públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família, i en especial dels menors d’edat, de conformitat amb els acords internacionals que vetllen pels seus drets.

 • La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, té per objecte introduir els canvis necessaris en la legislació espanyola de protecció a la infància i a l’adolescència que permetin continuar garantint als menors una protecció uniforme en tot el territori de l’Estat i que constitueixi una referència per a les comunitats autònomes en el desplegament de la seva legislació respectiva en la matèria. A més, i de manera recíproca, aquesta Llei incorpora algunes novetats que ja han estat introduïdes per algunes normes autonòmiques aquests darrers anys.

 • Així en el seu Article primer. Modifica la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

 • En el seu punt Vuit. Modifica l’apartat 1 i s’afegeixen els apartats 4 i 5 a l’article 13, l’apartat 5 queda redactat de la següent manera:

 • Apartat 5. Per a l’accés i l’exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, és requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. A aquest efecte, qui vulgui accedir a aquestes professions, oficis o activitats ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

D’acord amb aquesta mateixa Llei serà el centre o institució de pràctiques qui haurà de requerir aquest document a l’alumnat de pràctiques que des de la Universitat els sigui assignats.

El Ministerio de Justicia informa sobre el nou procediment singular per a l'expedició del certificat d'antecedents penals per a persones que treballen en contacte habitual amb menors: procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Normativa relacionada: Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.