Estructura administrativa

La Facultat compta amb un administradora de Centre que actua per delegació de la Gerència de la UAB.

L'administradora de Centre actua com a delegat del gerent. Les seves funcions són la gestió i l'administració de la Facultat, excepte aquelles funcions que siguin assignades a la degana.

L'administradora ha estat designat d'acord amb el procediment previst en l'article 176 dels Estatuts de la UAB.
 
Administradora de centre: Isabel Durban García

Tel.: 93 581 16 30
Adreça electrònica: ad.c.educacio.fti@uab.cat

Secretària: Mònica Andrés Estasen

Tel.: 93 581 27 02
Adreça electrònica: ad.c.educacio.fti@uab.cat 

Suport logístic i Punt d'Informació


El Suport Logistic i Punt d'Informació dona suport a les activitats del centre (docència, conferències, actes públics, etc.), i és el  punt d’informació a la comunitat universitària i públic en general.
Us podeu adreçar a qualsevol dels nostres dos punts d’atenció ubicats un a l’edifici G5 –on també trobareu la resta de dependències de l’administració de la Facultat – i, l’altre, a l’edifici G6 per:

• Demanar informació de la Facultat (ubicació d’espais, despatxos, aules, activitats, serveis, etc.)
• Demanar informació general de la Universitat
• Recollir treballs i/o deixar correspondència al professorat
• Deixar/recollir objectes perduts
• Farmaciola

La Facultat ofereix, tanmateix, un autoservei de consigna per bosses i maletes que funciona amb monedes i té dos punts d’ubicació un a l’edifici G5 al costat del servei de Fotocòpies i del Suport Logístic i Punt d’Informació i, un altre, al 1r. pis de l’edifici G6, al costat de les aules d’Informàtica; l’horari és de 8 a 20 hores i cal recollir les bosses i/o maletes el mateix dia.
 
Telèfon: 93 581 18 34
Adreça electrònica: slipi.ciencies.educacio@uab.cat 

Despatx de Gestió Econòmica

La Gestió Econòmica s’encarrega del control i els tràmits econòmics del centre, departaments, unitats departamentals i dels serveis dependents de l’administració del centre de la Facultat. També porta a terme les gestions derivades de les associacions i el Consell d’Estudiants de la Facultat i dels actes culturals prèviament autoritzats.
El control i la gestió dels fons assignats a la Facultat es realitza de manera descentralitzada mitjançant el programa de comptabilitat SUMMA.

Despatx G5-038
Telèfon 93 581 38 19
Adreça electrònica:ge.ccee.fti@uab.cat
El Servei d’Informàtica Distribuïda dona suport a les necessitats en l’entorn informàtic, dels usuaris de docència, recerca i gestió de l’àmbit territorial, i posa a disposició dels seus usuaris, Estudiants, Professors i Personal d’Administració i Serveis els seus equipaments informàtics.

Disposa d’una sala de serveis generals i d’ajut a la recerca, i de cinc aules informatitzades, equipades amb 128 ordinadors connectats a la xarxa de la Facultat i a Internet.

Edifici G6 (1ª planta)
Tel: 935811432/ 935811585
Correu electrònic: sid.educacio@uab.cat 

Horari:
Les aules resten obertes de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda.
L’aula  1 és d’accés  lliure als estudiants  per tal que puguin desenvolupar les pràctiques de docència i investigació.
Les aules 2, 3 i 4, son aules de docència. En  les franges horàries en las que no hi hagi previst fer cap tipus de docència, les aules es poden fer servir com a ús lliure.

Com contactar:
 

Càrrec  Nom Horari  Extensió  Email
Cap  Isabel Castellano 09 a 17h.     1432  isabel.castellano@uab.cat
T. mitjà  Josep Mª Montraveta 14 a 21h.     1585  josepmaria.montraveta@uab.cat
Tècnic  Ingrid Sánchez 14 a 21h.     1585  ingrid.sanchez@uab.cat
Tècnic  Joan Manel Cuartero 09 a 17h.     1585  joanmanel.cuartero@uab.cat
Tècnic  Montse Prieto 08 a 15h.     1432  montse.prieto@uab.cat


 

Fotografia dels membres del Servei.

El servei està destinat a proporcionar, suport a la docència i a la recerca a la Facultat de Ciències de l’Educació. Així com també als diferents centres de la UAB,  grups d'investigació , d'altres organismes, centres públics o privats que ho sol·licitin, sempre dins el marc de l’àmbit educatiu.

Web: http://serveis.uab.cat/canalce/content/qui-som

Ed. G6-2ª planta
Telèfon: 93 581 22 60
email: sae.av@uab.cat

Laboratoris

La Facultat de Ciències de l’Educació disposa de tres laboratoris dedicats a la docència de les assignatures que s’ofereixen a la Facultat relacionades amb l’àmbit de les Ciències Experimentals. Aquests laboratoris tenen la missió principal d’esdevenir un espai segur per al desenvolupament de la docència d’aquestes assignatures i que així ho sol·licitin.

Per l’ús del Laboratori és indispensable conèixer i respectar les normes de funcionament, Seguretat i higiene, pel que l’alumnat ha de llegir la informació que es mostra a l’espai de seguretat de la Facultat de Ciències de l’Educació al Campus Virtual, superar el test que se li proposa en aquest espai i enviar el justificant de la superació del test al professorat de l’assignatura.

Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb els tècnics del Laboratori o amb la cap d'unitat de didàctica de les ciències.

Tant la informació de Seguretat com el test que heu de superar han estat elaborats pel Servei de Prevenció de la UAB.

 

Tel.: 93 581 13 33

Correu electrònic: l.cc.experimentals@uab.es