SGIQ de l'Escola de Doctorat

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'Escola de Doctorat

La UAB ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SGIQ de la UAB) a partir del qual s’ha elaborat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola de Doctorat (SGIQ_ED), que ha estat aprovat per la Junta Permanent .

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola és l’eina amb què es dota l’Escola per garantir la qualitat dels seus programes de doctorat i també en la recerca que es desenvolupa en les tesis doctorals i les activitats formatives d’aquest període, i estableix una infraestructura de funcionament intern i un conjunt de processos orientats a la millora contínua de les titulacions.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQUC, ANECA i ENQA.
 

Manual del SGIQ de l'Escola de Doctorat

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la UAB


Processos del SGIQ de l'Escola de Doctorat

Processos estratègics

Processos clau

Processos de suport