Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Tesis sota protecció

Tesi sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia

En el cas que la teva tesi hagi d’estar sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia, tals com la participació d’empreses en el programa de doctorat o en l’escola, l’existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral, s’haurà d’assegurar la no-publicitat d’aquests aspectes en l’acte de defensa i en l’arxivament de la tesi doctoral en repositoris institucionals.

Normativa referent a la defensa i arxivament de tesis doctorals sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia

La sol·licitud s’ha de dirigir a la Junta Permanent (JPED) amb un mes d’antelació al dipòsit de la tesi doctoral, i s’ha d’acompanyar de la següent documentació:

  1. L’informe favorable de la direcció de la tesi amb el vistiplau de la persona que fa de tutor de la tesi sobre la conveniència d’habilitar el procés de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement.
  2. L’informe favorable de la CAPD.
  3. Un exemplar complet en format electrònic de la tesi doctoral signat per l’estudiant de doctorat, per la tutorització i per la direcció de la tesi.
  4. Un exemplar de la tesi doctoral en format electrònic xifrada signat per l’estudiant de doctorat  i per la direcció de la tesi, que ha de permetre al/ a la lector/a fer-se una idea del treball de recerca dut a terme (cal encriptar els elements que siguin indispensables per assegurar la protecció o transferència dels resultats).
  5. L’original, o una còpia compulsada, dels documents que acreditin que la tesi doctoral està sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o coneixement o, en el seu defecte, un informe motivat de la tutorització i de la direcció de la tesi on s’expressi la necessitat d’aquesta protecció.

La JPED pot requerir a l’estudiant de doctorat que modifiqui el contingut o el format de l’exemplar xifrat de la tesi doctoral, com també que aporti tota la documentació complementària que consideri adient per valorar la sol·licitud.

La sol·licitud només s’accepta quan queda acreditat que el secret és absolutament indispensable per a l’èxit del procés de protecció o transferència. La JPED ha de notificar l’acord a l’estudiant de doctorat i, si és favorable, també l’ha de comunicar a la tutorització i a la direcció de la tesi i a la CAPD.

Si s’autoritza la protecció de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda ha de sol·licitar el dipòsit aportant a l’Escola de Doctorat, a més de tota la documentació requerida en el procediment, l’exemplar xifrat de la tesi establert en el punt 2 d) de l’annex de la normativa.  

 

En la difusió de l’acte de defensa de la tesi doctoral, l’Escola de Doctorat ha de fer constar que la tesi doctoral està sotmesa a un compromís de confidencialitat. La defensa de la tesi doctoral ha de ser pública. Totes les persones que assisteixin a l’acte de defensa han de signar un compromís de confidencialitat.