Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Títols oficials (Doctor/Doctora)

Amb la superació de la defensa de la tesi doctoral, podràs obtenir el Títol de Doctor/a per la UAB.

Podràs fer la sol·licitud de títol un cop l'estat del teu expedient sigui el de "tancat en disposició de títol".

Si has sol·licitat la menció doctor/a internacional, consulta com podràs comprovar si se t'ha atorgat o no en aquesta pàgina.

A continuació trobaràs els procediments, les sol·licituds, la normativa, l'import de les taxes i d'altra informació complementària, tant per sol·licitar el títol de Doctor/a com el seu duplicat.

 

Si no trobes en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.titols@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

Has de fer l'autosol·licitud del títol per Internet. Consulta més informació en aquest enllaç.

Documentació que has de presentar

 • Els/Les doctors/es que tinguin DNI o NIE, no és necessari que l'aportin, ja que interoperem les dades des de l'Escola.
 • Els/Les doctors/es que sol·licitin el títol de doctor/a amb Passaport, cal que aportin una fotocòpia compulsada (amb segell original) del document vigent. Cal que la fotocòpia del passaport estigui compulsada, bé per l'Escola de Doctorat, o per qualsevol ens de la UAB amb servei de compulsa, o per les Ambaixades o Consolats. Existeix també la possibilitat de sol·licitar, a les Ambaixades o Consolats d'Espanya, una còpia autèntica del passaport (document electrònic amb codi segur de verificació). També es pot enviar per correu intern de la UAB o per missatger:
  Escola de Doctorat
  Universitat Autònoma de Barcelona
  Travessera de Can Miró, S/N
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 • Còpia del carnet de família nombrosa, si s'escau. Els membres de família nombrosa especial, estan exempts d'aquest pagament. Els membres de família nombrosa general tenen una exempció del 50% del preu corresponent.
Per tal d'obtenir el Document de Consentiment per a la Consulta i Obtenció de Documents de Carnet de Família nombrosa i Certificat de discapacitat, cal omplir aquest document i enviar-lo a ed.titols@uab.cat.


Tingues en compte:

 • S'ha de fer constar en els noms i cognoms: accents, espais, guionets i les partícules ("y", "i", "de", "del", "de la") que uneixin el primer cognom o ambdós cognoms, les quals es posaran darrere el nom o el primer cognom, segons correspongui i així quedaran reflexades a la cartolina del títol. En cas que hi hagi errors, s'haurà de fer un duplicat amb el corresponent pagament de taxes per part de la persona interessada.
 • Un cop feta la tramitació del títol, rebràs el Codi de Verificació de Seguretat (CSV) i un codi QR perquè et puguis descarregar el Certiticat substitutori del Títol de Doctor/a.
 • Si necessites legalitzar el Certificat Substitutori, hauràs d'enviar un correu a ed.titols@uab.cat.
 • Has de revisar que el teu correu estigui actualitzat, ja que un cop arribi el títol t'ho comunicarem exclusivament a través d'aquest canal.
 • En cas de ser proposat/da per obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat, és imprescindible fer la sol·licitud del Títol de Doctor/a amb anterioritat a la proposta.
 • Si vols demanar l'homologació del títol de doctor/a de la UAB en un altre país, et recomanem que demanis un certificat específic per a l'homologació del títol. Consulta la informació en aquest enllaç.

L'import de la taxa d'expedició del títol de doctor/a per al curs 2023/2024 és de 218,15 €.

Procés

Un cop gravada la sol·licitud de títol, l'Escola de Doctorat la tramita al Ministeri. Aquest tràmit d'enviament al Ministeri pot durar unes 48 h. Cal tenir també en compte que la pàgina de gestió del Ministeri no està activa durant la primera setmana de cada mes, ni el mes d'agost, ni els períodes de Nadal i de Setmana Santa.

Un cop el Ministeri ens dóna resposta, l'Escola de Doctorat et lliurarà el Certificat Substitutori del Títol (en català, castellà i anglès) que té una validesa d'un any fins que arribi el Títol original.

Si necessites la legalització del títol, a partir de l'endemà de sol·licitar-lo, hauràs de seguir el mateix procediment que per als títols.

Títols antics dels RD 778/1998 i 185/1985

Per sol·licitar títols d'aquests Reials Decrets has de contactar amb ed.titols@uab.cat.

Recollida

Recorda que si canvies d'adreça de correu electrònic, cal que ens ho notifiquis, de manera urgent, a ed.titols@uab.cat.

L'Escola de Doctorat et lliurarà el títol de doctor/a durant la Cerimònia de lliurament de títols de Doctor/a que s'efectua dos cops a l'any a la Universitat Autònoma de Barcelona. Les dates previstes són:

 • 15 de novembre de 2024 (divendres)
 • 16 de maig de 2025 (divendres)

Rebràs la corresponent invitació a l'acte quan el títol hagi arribat a la universitat.

Excepcionalment:
També podràs recollir el títol personalment a l'Escola de Doctorat, amb el DNI o passaport, sempre després que hagis rebut l'e-mail on es notifica que l'Escola de Doctorat ja disposa del teu títol de Doctor/a. Per fer-ho així, cal demanar cita prèvia.

Reserva cita prèvia a l'Escola de Doctorat

Pots autoritzar la recollida a una tercera persona, portant un poder notarial fet a aquest efecte. Si el poder notarial s'ha fet fora de l'Estat espanyol ha d'estar legalitzat via diplomàtica. Les oficines consulars d'Espanya disposen de serveis notarials que poden lliurar aquest poder notarial al Consolat d'Espanya més proper al teu domicili, sense que sigui necessària la seva legalització. El poder notarial pot presentar-se en català, castellà o anglès. Pots obtenir més informació de la legalització de documents estrangers aquí
MOLT IMPORTANT: Un cop recollit el títol, si es vol legalitzar, cal que el títol estigui signat per la persona que l'ha sol·licitat.

Enviament del títol de Doctor/a a l'Ambaixada, Consolat, Delegacions i Subdelegacions del Govern: cal fer arribar una sol·licitud dirigida a la Cap d'Unitat de l'Escola de Doctorat, mitjançant l'adreça de correu: ed.titols@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

Tingues en compte si necessitaràs el títol legalitzat. Si és així, no et recomanem aquesta forma de lliurament, atès que la legalització és un tràmit que s’ha de fer en territori espanyol. En cas de voler legalitzar-lo, hauries d’optar per un lliurament presencial o bé autoritzar, mitjançant un poder notarial, a una tercera persona.

L'enviament d'un títol oficial comporta l'abonament d'una taxa de 50,00 € independentment de la seva destinació.
Aquesta taxa s'ha d'ingressar al c/c:

IBAN: ES48 0182 6035 4302 0160 9886
Codi SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX
BBVA - Oficina BBVA BARCELONA INSTITUCIONES - Barcelona
Titular del c/c: Universitat Autònoma de Barcelona

S'haurà d'enviar a ed.titols@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms):

 • Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE vigent.
 • Fotocòpia de la transferència dels 50,00 € de la taxa d'enviament.
 • Domicili postal i telèfon de contacte.
 • Ambaixada, Consolat, Delegació o Subdelegació del Govern d'Espanya on es vol rebre el títol.

Tingues en compte que les transferències bancàries poden generar despeses (sobretot si es fan des de l'estranger), tant des de l'entitat financera d'origen com des de l'entitat financera de destí. Aquestes despeses van a càrrec del sol·licitant, per tant, comprova que la quantitat transferida coincideix amb la de l'import de la taxa, més les despeses bancàries, i el canvi de moneda, si escau.

El tràmit d'enviament pot trigar entre 3 i 6 mesos.

Termini de recollida:

El títol podrà ser recollit durant 5 anys a partir de la data de notificació, d'acord amb el període establert per normativa.

Legalització del títol:

Els títols es lliuren sense legalitzar. El tràmit de legalització és a càrrec de la persona interessada.

Consulta la informació sobre la legalització del títol, que és necessària si ha de tenir efectes fora de l'Estat espanyol.

Per tramitar-ho, s'ha de presentar el títol a les oficines de l'Alta Inspecció d'Educació:

Delegació del Govern a Catalunya:
Alta Inspecció d'Educació
C/ Bergara, 12 - 1º
08002 Barcelona
legalizaciones.cat@seap.minhap.es
Telèfon: 93 520 96 03

Per legalitzar la documentació acadèmica (tant còpies autèntiques com certificats signats electrònicament a la Delegació del Govern, cal fer la consulta a legalizaciones.cat@correo.gob.es.
 

Còpies autèntiques

CÒPIA és un servei web que permet generar còpies autèntiques de documents amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. Les funcionalitats del servei CÒPIA són la generació d’una còpia electrònica autèntica a partir d’un document original en paper o en suport no electrònic susceptible de ser digitalitzat, així com consultar i descarregar les còpies autèntiques (i les seves metadades) en format PDF, incorporant una signatura electrònica mitjançant un certificat de segell electrònic cedit al Consorci AOC, donant com a resultat un document PDF.

Per sol·licitar-ho, cal que demanis cita (en cas que vinguis a recollir el títol de doctor, la mateixa cita et serveix).

 

Motius pels quals pots sol·licitar l'expedició d'un duplicat d'un títol oficial:

Pérdua, robatori, destrucció parcial o total i rectificació del títol original, preceptiu a l'expedició del duplicat en els títols corresponents a l'EEES.

Serà necessari que l'estudiant es posi en contacte amb l'Escola de Doctorat (ed.titols@uab.cat) i sol·licitar la publicació de l'anunci al BOE per un d'aquests motius.

La iniciativa per a la publicació de l'anunci correspon a l'estudiant. Així mateix, tant el cost de la publicació de l'anunci com la taxa d'expedició del duplicat del títol, aniran a càrrec de l'estudiant.

Transcorreguts 30 dies des de la data de publicació de l'anunci al BOE es podrà sol·licitar el duplicat del títol.


Preu

Els preus públics sobre les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials els ha establert la Generalitat de Catalunya.


Documentació que has de presentar

 • Full de sol·licitud, que et lliurarà l’Escola de Doctorat (cal demanar cita prèvia). Reserva cita prèvia a l'Escola de Doctorat
 • Fotocòpia del DNI o del passaport, que haurà de ser vigent.
 • Original o fotocòpia compulsada del carnet de família nombrosa, si escau.
 • Original del títol, si escau
 • Comprovant original del pagament del preu públic per a l'expedició del títol universitari oficial. Les persones que hagin obtingut un premi extraordinari de titulació i els membres de família nombrosa de segona categoria, estaran exempts d'aquest pagament. Els membres de família nombrosa de primera categoria, tindran una exempció del 50% del preu corresponent.


Forma de pagament

Mitjançant targeta bancària, en el terminal de punt de venda de l’Escola de Doctorat o mitjançant un ingrés al compte: 0182 6035 4302 0160 9886.
Si fas una transferència des de l’estranger (et recomanem que tinguis en compte les comissions de l’entitat bancària d’origen i la de destí), necessitaràs l’IBAN: ES48 0182 6035 4302 0160 9886.


Procés

L’Escola de Doctorat et lliurarà el resguard corresponent a la teva sol·licitud. Aquest resguard l'hauràs de presentar quan recullis el títol. Quan el títol estigui imprès se't trametrà la corresponent notificació perquè passis a recollir-lo.


El títol el podrà recollir

 • la persona interessada, que s'haurà d'identificar per mitjà del DNI o del passaport
 • una altra persona que hagi estat autoritzada per ella mitjançant poder notarial. També caldrà que presenti fotocòpia del DNI de la persona interessada.

Així mateix, podràs sol·licitar per escrit la remissió del títol a una oficina consular espanyola, si resideixes a l'estranger, o a la delegació del Ministeri d'Educació i Cultura més propera al teu domicili.


Termini per a recollir el títol

El termini de recollida d'un títol oficial són cinc anys. Passat aquest termini, prèvia comunicació, el títol es destruirà.