Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Alumne de nou accés RD 99/2011 modificat pel RD 576/2023

 

 

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal que estiguis en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pots accedir si et trobes en un dels casos següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments i acreditar un nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior.

AQUEST PUNT INCLOU:

Grau Universitari Espanyol 240 ECTS + títol màster oficial 60 ECTS 

Diplomatura Universitària espanyola  + Títol màster oficial de 120 ECTS. 

Títol espanyol de Graduat en Farmàcia, en Medicina, en Veterinària o en Arquitectura. 

Llicenciatura espanyola de 5 anys, MECES 3 i 300 crèdits dels antics ( han de complir els 3 requisits).

b) Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), sense necessitat de la seva homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició del mateix. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.

c) Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat de la seva homologació, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster universitari i que faculta al país d'expedició del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.

d) Estar en possessió d’un altre títol de Doctora o Doctor.


e) Igualment podran accedir-hi els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació a la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

f) Disposar d’un títol de llicenciatura, arquitectura o enginyeria sense equivalència a crèdits ECTS, sempre que estiguin en possessió del Diploma d’Estudis Avançats del Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, pel que es regula el tercer cicle dels estudis universitaris, l'obtenció i expedició i del títol de doctor i altres títols de postgrau, o haguessin assolit la suficiència investigadora d’acord amb el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener, pel que es regula el tercer cicle dels estudis universitaris, l'obtenció i expedició i del títol de doctor i altres estudis postgraduats.

En el moment de l'admissió, serà necessària l'assignació de tutor, director i línia de recerca.

L’admissió al programa de doctorat la resol el rector/a, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Cada programa de doctorat pot fixar requisits d’accés específics, que pots consultar a la fitxa d’informació de cada programa de doctorat, apartat 'Requisits d'accés específics'.

Consulta el Quadre d'estudis de l'Estat espanyol.
 

Admissió

El candidat que vol accedir a un programa de doctorat ha de sol·licitar-ne l’admissió a la comissió acadèmica del programa de doctorat mitjançant una aplicació informàtica i seguir el procediment establert per la coordinació o la gestió administrativa responsable del programa de doctorat, pel que fa a la proposta de tutor i director de la tesi.

Consulta els períodes d'admissió a la web del Programa de doctorat escollit.

Trobareu més informació sobre el tutor acadèmic i el director de la tesi a l'apartat "Línies i direcció" de cada fitxa del programa de doctorat.

Abans d'iniciar la sol·licitud comproveu els requisits d'accés, la documentació per a l'admissió que haureu d'escanejar i el calendari d'admissió.

Si voleu sol·licitar l'accés al doctorat, tingueu presents els apartats que haureu de completar en l'aplicació de sol·licitud.

El/la candidat/a també haurà de proposar si vol fer la tesi a temps complet o o a temps parcial. Trobaràs més informació en aquesta pàgina.

L'admissió al doctorat significarà l'assignació de director/s, tutor, línia/es de recerca, dedicació (temps complet o parcial) i complements de formació, si s'escau.

Et recomanem que consultis aquest vídeo abans d'iniciar la sol·licitud:

Vídeo: Com gravar una sol·licitud d'admissió al Doctorat
 

Resum dels passos que cal seguir en l'aplicació

 1. Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:
  • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordeu la contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.

 2. Seleccioneu el doctorat que us interessa.

 3. Introduïu les dades personals i acadèmiques en els diferents apartats de la sol·licitud. El teu nom i cognom(s) han de ser els que consten al teu DNI, passaport, NIE o document d'identitat del teu país.

 4. Cal adjuntar a la sol·licitud els documents necessaris personals i acadèmics. Els documents s'adjunten en format .pdf, .jpg o .doc (màxim 4 MB). Segueix aquests passos:

  1er pas:  Consulta la fitxa del programa de doctorat que has escollit, a la pestanya Admissió, hi trobaràs l’apartat de documentació.

  2n pas:  Prepara els documents. Consulta com ha de ser la documentació dels estudis cursats i personal, per adjuntar-la.

  Document del vistiplau de la direcció i tutorització (emplenat i signat), que has d’incorporar a la documentació. Si el director/a és extern a la UAB, primer cal que, quan facis la sol·licitud, comprovis si ja consta donat d'alta -cal fer la cerca (LUPA) del director/a per cognoms i si el trobes amb codi, l'has de seleccionar atès que ja està donat d'alta-. En cas que no el trobis, cal que empleni Document director extern i l'adjuntes a la documentació.Consulta la fitxa del teu programa,  l'apartat de documentació que trobareu a la pestanya "Admissió", per veure si hi ha un altre model de document. 

  El fet de no incloure documents sol·licitats en cadascun dels apartats de la sol·licitud, pot comportar-ne la denegació de l'admissió al programa. 

   3r pas:  Connecta't a sia.uab.cat. Fes la sol·licitud i adjunta la documentació necessària.

 5. Recorda que hauràs de presentar aquesta mateixa documentació d'accés per fer la matrícula. Consulta aquest enllaç per a més informació.

 6. Si voleu, us podeu descarregar el comprovant de la sol·licitud d'admissió. Les resolucions de les sol·licituds es rebran mitjançant el correu electrònic que hagueu indicat a la sol·licitud de preinscripció. Podeu consultar l’estat de la vostra sol·licitud, en aquest mateix enllaç de sol·licitud. Si necessiteu una admissió anticipada motivada per una beca, cal que ho indiqueu al camp d'observacions i indiqueu per a quina beca. La coordinació del programa, en funció de la situació, resoldrà la vostra admissió anticipada, si s'escau.

Consulteu algunes indicacions que us poden ser útils per fer la preinscripció online:

 1. Què fer si heu cursat un màster universitari espanyol i no el trobeu a la relació de màsters que es presenten de la universitat on el vau cursar?
  Si heu fet un màster universitari (oficial) a una universitat de l'Estat espanyol i quan indiqueu la universitat no apareix a la relació de màsters, podeu indicar-ho de la manera següent:
  1. Trieu l'opció "Màster obtingut fora de l'Estat espanyol".
  2. A la pantalla emergent de selecció de país, indiqueu "Espanya" i cerqueu la universitat (es poden utilitzar asteriscos per facilitar la cerca; per exemple: *Rioja*).
  3. Al camp d'estudis indiqueu el nom dels estudis cursats (per exemple: "Màster en Tecnologia de la Informació").

  Recordeu que caldrà indicar si l'heu finalitzat o no i, un cop informat aquest camp, clicar el botó 'Següent' per continuar amb la sol·licitud online.
 1. Consideracions per emplenar les dades personals
  1. A l'apartat d'adreça de correu electrònic institucional, si no la tens indicada, has d'afegir la teva adreça de correu electrònic personal.
  2. Pel que fa a les adreces, cal que incorporis les dues, l'habitual i la de durant el curs. Si aquesta darrera encara no la coneixes, has d'indicar la mateixa adreça que has indicat a l'adreça habitual.
  3. Pel que fa al codi postal de naixement, si ets nascut/da en una població espanyola que té més d'un codi, pots indicar-ne qualsevol d'ells.
 1. Si feu la sol·licitud per a més d'un doctorat a la UAB, l'aplicació recuperarà la informació de la documentació obligatòria que hagueu indicat en la primera sol·licitud d'accés al doctorat. Si en la segona sol·licitud es demana altra documentació, es podrà indicar als documents optatius.
 1. Si no trobes la teva universitat donada d'alta al sistema, cal que seleccionis qualsevol altra universitat del teu país i en el camp d'observacions del mateix aplicatiu indiquis el nom de la universitat on has aconseguit el títol.
 1. Si tries l'opció de fer el doctorat a temps parcial, cal que adjuntis aquesta sol·licitud amb la documentació obligatòria del Programa de doctorat.


ARA JA PODEU ACCEDIR A L'APLICACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ


Un cop gravada la sol·licitud, entrareu en el procés de selecció. El resultat de la resolució de les admissions el rebreu de manera personalitzada a l'adreça de correu electrònic que indiqueu a la sol·licitud d'admissió, en funció del calendari de cada programa de doctorat. Reviseu la safata SPAM per comprovar que no hagi estat tractat com a correu brossa.

Com a calendari general, les preinscripcions online es començaran a partir del 18 d'abril, però consulteu la web del programa de doctorat per si tenen un calendari específic.

Documentació per a l'admissió

La documentació es pot aportar expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. Pel que fa a la documentació expedida en la resta d’idiomes, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l'anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Per legalitzar la documentació que acredita els estudis estrangers cursats, cal seguir el procediment detallat a l'apartat 'Legalitzacions' d'aquest web. Tot i això, en el moment de l’admissió al doctorat es pot presentar la documentació no legalitzada, encara que sí que serà obligatori presentar-la en el moment de formalitzar la matricula.

D’altra banda, si en el moment de sol·licitar l’admissió encara no s’està en possessió del títol o el certificat substitutori corresponent, perquè s’està acabant la titulació, cal indicar-ho en la mateixa sol·licitud i proposta d'admissió a l’apartat 'Dades acadèmiques' marcant l'opció "Pendent de finalitzar".

L'admissió serà condicionada a l'obtenció del títol. Un cop hagis presentat a l'Escola de Doctorat còpia del Certificat Substitutori del títol, es generarà l'admissió definitiva i des d'aquesta data es comptarà el termini d'un mes per la matrícula.

Seguiment de la teva sol·licitud

Des de l'aplicatiu on vas fer la sol·licitud, pots fer seguiment de l'estat d'aquesta. A continuació pots consultar què volen dir els diferents estats:

 • Sol·licitada per l'alumne: s'ha enregistrat correctament la preinscripció.
 • Sol·licitud incompleta: manca documentació a la preinscripció.
 • Validada per l'administració: s'ha revisat la sol·licitud i la documentació adjunta.
 • Admès: El/la coordinador/a ha revisat la preinscripció i ha fet una proposta d'admissió. Aquest estat és provisional fins que l'Escola de Doctorat hagi revisat la proposta i faci la resolució definitiva. La notificació s'envia a la persona interessada per correu electrònic.
 • Concedit l'accés: l'Escola de Doctorat ha fet l'admissió definitiva. El doctorand quedarà a l'espera de fer la matrícula.
 • Llista d'espera: el/la coordinador/a ha revisat la preinscripció i ha donat l'admissió, però no hi ha places al doctorat.
 • Sol·licitud denegada: el/la coordinador/a o l'Escola de Doctorat han revisat la sol·licitud, però no concedeixen l'admissió, per no complir algun dels requisits.

 

 1. Un cop rebis la notificació de l'acceptació de l'admissió, en cas que ho necessitis, aquí trobaràs un document d'informació complementària dels estudis de doctorat.
  A partir de rebre la notificació, has de formalitzar els tràmits següents:
  • Matricular-te al programa de doctorat en el termini d’un mes a l’Escola de Doctorat. Consulteu l’apartat 'Matrícula'.
  • Cal que revisis els tràmits posteriors, atès que tots ells tenen fixat un termini d'execució. En cas de no acomplir aquests tràmits, l’admissió al programa de doctorat queda sense efecte.  Consulta la secció 'Novetats RD99/2011'.
  • Per formalitzar la matrícula, en cas d'estudis previs estrangers, cal consultar l'apartat de legalitzacions.
  • I després d'haver formalitzat la matrícula de primer curs, cada curs acadèmic hauràs de matricular-te i fer el pagament de la matrícula durant el calendari establert i que trobaràs en aquest mateix web. El calendari estàndard és durant el mes d'octubre.

 

Si no has trobat en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat mitjançant l'adreça ed.admissions@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

Guia estudiant

Canvies de normativa (de Reial Decret), però et mantens en el mateix doctorat:

Per continuar els estudis de doctorat has de tornar a sol·licitar l'accés al doctorat d'acord amb els requisits d'admissió i seguint el procediment per als alumnes de nou ingrés.

 

Canvies de Programa de Doctorat del RD 99/2011:

Si vas iniciar un programa de doctorat i vols canviar-te a un altre programa de doctorat regulat pel RD 99/2011, has de tornar a sol·licitar l'accés al doctorat d'acord amb els requisits d'admissió i seguint el procediment per als alumnes de nou ingrés però aportant com a documentació complementària a l'aplicatiu de preinscripció el document Informe de canvi de Programa de doctorat.

Per obtenir la paraula de pas per fer l’automatrícula, fes servir aquest enllaç.

Recorda:

Un cop admès hauràs de contactar amb la coordinació del programa de doctorat per tramitar en aquest nou programa el pla de recerca, el document d’activitats i el document de compromís. A la pestanya 'Després de la matrícula' del teu programa de Doctorat, trobaràs informació sobre aquests tràmits.

 

Si no has trobat en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.admissions@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).