Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Com publicar tesis

Les tesis doctorals que es defensen a la UAB es publiquen al repositori TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) que actua com a repositori de la UAB, a efectes de l'establert al RD 99/2011, de 28 de gener, que estableix l'obligació de l'arxivament de les tesis en un repositori d'accés obert. TDX conté, en format digital, tesis doctorals llegides. La consulta de les tesis permet realitzar cerques al text complet, per autor/a, director/a, títol, paraules clau, universitat, any de defensa, etc.

Els objectius d'aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya, són:

  • Difondre, arreu del món i a través d'internet, els resultats de la recerca universitària.
  • Oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball.
  • Afavorir l'edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.

Segons dades del CSUC, la UAB es situa com la primera universitat de Catalunya pel que fa al doctorat en volum de tesis. Les tesis defensades anualment a la UAB representen gairebé una tercera part del total de tesis llegides al sistema universitari català. En global, el 26,3% de les tesis dipositades a TDX han estat defensades en programes de doctorat de la UAB. Pel que fa a l’Estat espanyol, el repositori de tesis TESEO rep unes 10.000 tesis per curs, de les quals més d'un 6% procedeixen de programes de doctorat de la UAB.


Tesis NO publicades a TDX en el moment de la defensa

Per aquelles tesis doctorals que no es varen integrar en el seu moment al TDX, hi ha la possibilitat d’incorporar-les seguint les instruccions següents:

El/la doctor/a fa arribar al Servei de Biblioteques (pi@uab.cat) el fitxer de la tesi doctoral que es va dipositar en el seu moment sense cap canvi ni modificació, junt amb un resum de la tesi d’un màxim de 600 paraules per a cadascuna de les llengües en que s’ha de fer el resum: català, castellà i anglès, més aquest document emplenat i signat electrònicament. El Servei de Biblioteques localitzarà la tesi en paper i comprovarà que el contingut no difereixi. En cas que no hi hagi cap versió electrònica de la tesi o que el contingut del fitxer hagi variat substancialment, es procedirà a la digitalització de la còpia en paper, com a una petició de préstec interbibliotecari, de manera que el sol·licitant és qui es farà càrrec del cost d’aquesta digitalització. Per consultar el cost de la digitalització s'haurà de demanar pressupost al servei de Préstec Interbibliotecari, al correu electrònic pi@uab.cat.

El Servei de Publicacions incorporarà la tesi i la informació al TDX.

 

Altres informacions d'interès: