Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Menció Doctor Internacional

Per obtenir aquesta menció s'han de complir els requisits següents:

ESTADA INTERNACIONAL

Realitzar una estada mínima de tres mesos fora de l'Estat espanyol a una o vàries institucions d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, en què s'hagin cursat estudis o fet treballs de recerca.

Aquesta estada pot ser fragmentada, sempre que el total de temps sigui igual o superior a tres mesos (90 dies). Recorda que una de les estades mínimes ha d'esser d'un mes.

L'estada s'ha de fer dins del període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, és a dir, durant el període en que has estat matriculat en el programa de doctorat.  

Tant la coordinació del teu programa de doctorat, com el/la tutor/a i les persones que et dirigeixen la tesi, han d'autoritzar la teva estada.

Es recomana la contractació de l'assegurança complementària de mobilitat conjuntament amb la matrícula del curs en què es farà l'estada. Si l'estada és al Regne Unit, consulta amb l'ambaixada els requeriments específics.

Abans d'iniciar l'estada cal contactar amb l'INSS (Seguretat Social) per saber si es requereix d'algun tràmit o requisit especial per poder gaudir de cobertura assistencial a l'estranger. Si l'INSS ho requereix, s'hauran de fer les gestions corresponents. Consulta aquest enllaç per viatjar a l’estranger.

Pots consultar els ajuts de mobilitat en aquest enllaç.

Pots consultar la informació de la cotutela internacional en aquest enllaç.

IDIOMES DE REDACCIÓ I DEFENSA DE LA TESI

Una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'ha de redactar i defensar en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en aquell camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials de l'Estat espanyol.

Aquesta norma no és aplicable quan tant les estades com els informes i els experts procedeixin d'un país de parla hispana (diferent d'Espanya). Per procedència s'entén la pertinença dels experts a una institució d'educació superior o centre d'investigació.

Recorda que les conclusions i el resum en idioma estranger han d'estar enquadernats en la mateixa tesi doctoral i degudament identificats a l'índex.

INFORMES INTERNACIONALS

S'ha de presentar un mínim de dos informes favorables sobre la tesi doctoral elaborats cadascun d'ells per un expert doctor que pertanyi a alguna institució d'ensenyament superior o institut de recerca no espanyol.

TRIBUNAL DE DEFENSA

Almenys un expert pertanyent a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyols, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l'estada esmentada al primer apartat, ha de formar part del tribunal avaluador de la tesi doctoral. Es recomana que es designi també un suplent provinent d'una institució estrangera.

Incompatibilitats

Hi ha situacions d'incompatibilitats entre les persones que intervenen en aquests requisits:

Incompatibilitats amb l'avaluador extern i el membre de tribunal
  Informe avaluador extern  Membre de tribunal
Supervisor/tutor de l'estada MD Internacional No No
Alres membres de la institució de l'estada MD Internacional

Coautor No No
Director tesi No  No*
Avaluador extern
* en cas de cotutela sí, si ho indica el conveni    
Tramitació

La tramitació de la menció es realitza conjuntament amb el dipòsit de la tesi doctoral. Consulta la web de dipòsit per veure com incorporar la documentació a l'aplicatiu.

 • Documentació necessària:
  • Certificat de l'estada, emès per la institució d'acollida, en el seu paper oficial i en el qual s'indiquin les dates d'inici i final de l'activitat a més de la persona que t'ha tutoritzat. Podeu veure en aquest model el contingut que ha de tenir el certificat.
   L'has d'adjuntar com a activitat tipus 4 (Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats) del document d'activitats. En cas de cotutela internacional, el certificat de l'estada pot ser el mateix que el de la cotutela però no pot estar signat pel director de la tesi de l'altra universitat (pot estar signat pel responsable del centre, departament, etc.). Per a aquesta situació, revisa les activitats específiques per a la cotutela que també hauràs d'introduir.
  • Dos informes d'experts/es internacionals, utilitzant el model que trobaràs al final d'aquesta pàgina.
   L'has d'incloure a l'apartat "Adjuntar documentació" del dipòsit online de la tesi.
 • Idiomes dels documents:
  • Els documents que s'han d'aportar en aquest procediment han d'estar redactats en català, castellà o anglès.
  • Documents expedits en francès, italià i portugués: s'accepta una traducció efectuada pel Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Documents en altres idiomes: s'han d'acompanyar de la traducció al català o al castellà, que ha de fer un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya. En aquest enllaç trobaràs un llistat de traductors jurats.

Aproximadament 10 dies després de la defensa, podràs comprovar al teu expedient acadèmic que està marcada l'opció "Compleix tots els requisits de la Menció de Doc.Europeu/Internacional":

Menció Doctor Internacional

Si no has trobat en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça tesis@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).