Sol·licituds

La Junta Permanent de l'Escola de Doctorat es reuneix d'acord amb el calendari que pots consultar aquí.

Atès que són necessàries una revisió i preparació de cada cas, les sol·licituds que s'hi presentin han d'arribar a l'adreça ed.comissions@uab.cat amb les signatures corresponents, com a molt tard el dia 1 de cada mes. L'Escola de Doctorat es reserva el dret a posposar les sol·licituds per a posteriors reunions de la Junta Permanent en funció del tema.

Les signatures han de ser preferentment digitals. En cas que hi hagi alguna signatura manual, caldrà que conserveu el document original en paper per si calgués fer alguna comprovació.

Al final d'aquest text trobaràs el model de sol·licitud. Un cop revisat el cas, la Junta Permanent podrà demanar documentació complementària.

El llistat de resolucions positives es publicarà durant la setmana següent a la reunió en aquesta pàgina web. Les resolucions denegatòries o que presentin alguna incidència es comunicaran individualment per correu electrònic.


Les sol·licituds de defensa de tesis en format semipresencial o totalment virtual, excepcionalment degut a l'afectació de la COVID-19, tenen un procediment i un formulari específic que podeu consultar més avall a l'apartat "Defensa per videoconferència".


Si no trobes en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.comissions@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/Passaport, NIU, nom i cognoms).

Sol·licitud a la Junta Permanent

Sol·licitud de defensa mitjançant videoconferència (semipresencial o totalment virtual)

Tema

Sol·licituds de canvi de dedicació de temps complet a parcial o a l'inversa, presentades fora del termini indicat al calendari acadèmicadministratiu, o passats els dos primers cursos de doctorat.


Resum de la normativa

El temps mínim i màxim per dipositar la tesi és el següent:

 • Temps complet
  Mínim 2 anys a partir de la data d'admissió (3 matrícules) i màxim 5 anys.

 • Temps parcial
  Mínim 4 anys a partir de la data d'admissió (5 matrícules) i màxim 8 anys.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius del canvi
 • Motius pels quals es fa fora de termini


El canvi aprovat tindrà efectes sobre el temps que resti per elaborar la tesi i sempre abans de l'inici del període de la primera pròrroga. Així doncs, iniciat el període de la primera pròrroga, un canvi de règim de dedicació no significarà un canvi en el còmput de dies que resten per finalitzar la tesi.

 

Tema

Sol·licituds de canvis respecte del que s'havia indicat al "Model de declaració per a la incorporació de la tesi als repositoris digitals institucionals" en el moment del dipòsit.


Resum de la normativa

Les tesis doctorals s'ha de depositar en aquests repositoris.

En casos degudament justificats es pot sol·licitar que la publicació s'endarrereixi 6, 12, 18 o 24 mesos.

El temps es comptabilitza a partir de la data de defensa.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius dels canvis demanats.
 • Temps de demora sol·licitat.

Tema

En aquest format, disponible només per a circumstàncies excepcionals, s'assegura la no publicitat d'alguns aspectes de la tesi i de la defensa, així com en l'arxivament de la tesi.


Resum de la normativa

Cal que la Comissió acadèmica del programa determini la necessitat d'optar per aquest format, degut a circumstàncies com la participació d'empreses en el programa de doctorat o en l'escola, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius de la sol·licitud.
 • Cal adjuntar la documentació indicada en aquest document.

Resum de la normativa

Excepcionalment es pot fer la defensa fora de la UAB, en espais vinculats a la recerca.

Consulta aquí la relació de llocs on està autoritzada la defensa i, per tant, no cal fer cap tràmit amb la Junta Permanent.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius de la sol·licitud.
 • Especificar el lloc on s'ha fet la recerca i recollida de dades de la tesi.
 • Nom i descripció del lloc on es vol defensar la tesi.
 • Indicar si es tracta d'un centre docent i si disposa de la capacitat, mitjans i condicions d'accessibilitat necessaris per fer la defensa.

PROTOCOL EXCEPCIONAL DURANT L'AFECTACIÓ DE LA COVID-19

Tenint en compte l'afectació de la COVID-19 en la mobilitat a nivell mundial, es podran fer algunes excepcions a la normativa de defensa de tesis mitjançant videoconferència, en casos degudament acreditats.

El doctorand/a pot sol·licitar que ell mateix o algun/s membre/s del tribunal es connectin en línia a la defensa en cas de residir fora de Catalunya o pertanyer a un grup de risc. La Junta Permanent valorarà la situació i, si ho considera convenient, concedirà l'autorització per a les persones concretes segons la seva situació personal. En funció de les persones que participin presencialment, es considerarà que la defensa és semipresencial o totalment virtual.

En cas que el doctorand no estigui físicament acompanyat per cap membre del tribunal en el moment de la defensa, l'acte haurà de ser enregistrat, i s'haurà de designar un membre docent del programa de doctorat (pot ser el coordinador, un altre membre de la comissió acadèmica del programa de doctorat o el tutor de la tesi) que actuï com a responsable del seguiment de la defensa i del seu enregistrament.

Per sol·licitar la defensa per videoconferència cal que emplenis la sol·licitud específica i la facis arribar al correu electrònic ed.comissions@uab.cat amb totes les dades indicades.

Podeu enviar la sol·licitud abans o després del dipòsit. Les peticions s’atendran, per estricte ordre d'arribada, en un període màxim de 15 dies, si s'ha inclòs tota la informació i signatures requerides, sense esperar a les dates de les reunions previstes de la Junta Permanent, i es comunicaran al correu electrònic indicat a la sol·licitud.

Un cop presentada la sol·licitud de defensa per videoconferència (semipresencial o virtual) a ed.comissions@uab.cat, cal que feu arribar la fitxa de defensa a ed.fitxa.defensa@uab.cat, tot i que encara no tingueu la resolució d'aquesta. Recordeu que la fitxa de la defensa cal enviar-la un mínim de 10 dies abans de la defensa.

Només en cas de situacions sobrevingudes (positius o contactes de positius que han de fer quarantena) les sol·licituds es tramitaran d'urgència.

 

Resum de la normativa

Excepcionalment, la Junta Permanent pot autoritzar el dipòsit de la tesi abans que hagi transcorregut el termini mínim per fer-ho (2 anys per a dedicació a temps complet i 4 anys per a temps parcial), sempre que s'hagin realitzat les activitats obligatòries i estiguin validades a l'expedient.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius de la sol·licitud.
 • Data aproximada en què es vol dipositar i defensar la tesi.
 • Indicar si s'han realitzat totes les activitats obligatòries del programa.