Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus BIP Estudiants

Erasmus estudis BIP

Logo Erasmus+ Catalá

darrera actualització - novembre de 2022

CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES INTENSIVES COMBINADES D’ESTUDIS (Blended Intensive Programme) PROJECTE ERASMUS+ 2021

Les estades intensives combinades d’estudis (Blended Intensive Programme, BIP) són estades a l’estranger de curta durada d'estudiantat i personal que es combinen amb una part virtual obligatòria on es reuneix les participants en línia per treballar de forma col·lectiva i simultània en tasques específiques que estiguin integrades a l’estada i que comptin per als resultats generals de l’aprenentatge.

Aquesta convocatòria finança la realització d’aquestes estades.

Si necessiteu més informació us podeu adreçar a erasmus.bip@uab.cat

El programa Erasmus+

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea per als àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. Els fons Erasmus+ que financen aquesta convocatòria provenen del programa Erasmus+ KA131 2021–2027, projecte 2021. L’Acció 1 d'aquest programa Erasmus+ inclou la mobilitat d'alumnat i personal de les institucions d’educació superior dins dels països del programa: els 27 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia. El Regne Unit participa en programa Erasmus+ 2021–2027 però com a país associat (els països associats són els que no participen plenament en el programa Erasmus + però que poden intervenir en determinades accions del programa) i, per tant, els participants que provinguin del Regne Unit no comptabilitzen ni per a la participació ni per al finançament.

Presentació Programes BIP

Requisits

Cursar estudis de grau a la UAB o a algun dels seus centres adscrits en el moment de la sol·licitud i durant la realització de l’estada acadèmica d'un Programa Intensiu Combinat (Blended Intensive Programme, BIP), o bé, de màster universitari a la UAB o a algun dels seus centres adscrits en el moment de la sol·licitud i durant la realització de l’estada acadèmica BIP.

En tots els casos, cal que l'alumnat estigui matriculat a algun dels BIP oferts per la UAB i, en el cas de l’ECIU University, a algun dels BIP (activitats organitzades per l’ECIU University) oferts per l’ECIU University en el seu conjunt. També cal que el centre on estudiï l'alumnat disposi dels acords d’intercanvi corresponents i que es compti amb el vistiplau de la coordinadora d’intercanvis del centre per a la realització de l’estada intensiva mixta de curta durada.

Per a les estades d’intercanvi durant el grau és necessari haver superat 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud, amb l’excepció de l’alumnat del grau en Traducció i Interpretació, del grau en Estudis de l’Àsia Oriental i del grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, de la Facultat de Traducció i Interpretació, per a estades en el marc del programa Erasmus+, que hauran d’haver superat els 60 crèdits en el moment que s'iniciï la mobilitat.

Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació, i acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

Períodes d'estada

Per a estades de curta durada BIP, el període d’estada és d’un mínim de 5 dies a un màxim de 30 dies.

Destinacions

BIP oferts per l’ECIU University en el seu conjunt (activitats organitzades per l’ECIU University).

BIP oferts per universitats amb conveni amb les facultats i escoles de la UAB. Consulteu amb el vostre centre.

Dotació econòmica

Quadre dels imports dels ajuts segons fons de finançament i països de destinació:

 
Períodes Ajut a percebre Ajut addicional per a l'alumnat d'entorns desfavorits*
Del dia 1 al dia 14 70€/dia 100€/estada, per estades de fins a 14 dies
Del dia 15 al dia 30 50€/dia 150€/estada, per estades de fins a 30 dies

Ajut de viatge: 1 dia abans i 1 dia després de suport individual.

*Ajut addicional per a l'alumnat d’entorns desfavorits que compleixin un d'aquests 3 criteris:

 1. Ser beneficiaris d’una beca d’estudis de caràcter general del MECD o una beca d’estudis concedida pel Departament d’Educació d'Euskadi, durant el curs immediatament anterior al curs en que tingui lloc la mobilitat.
 2. Ser persones refugiades amb dret a protecció subsidiària o que hagin presentat la sol·licitud de protecció internacional a l'Estat espanyol i que cursin el doctorat.
 3. Que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%.
Sol·licituds
 
Resolució Termini presentació de sol·licituds Data de resolució
Del 8 al 22 de novembre de 2021 15 de desembre de 2021
Del 23 de novembre de 2021 al 24 de gener de 2022 1 de febrer de 2022
Del 25 de gener al 15 de març de 2022 20 d'abril de 2022
Del 16 de març al 30 d'abril de 2022 15 de maig de 2022
De l'1 de maig al 17 de juny de 2022 1 de juliol de 2022
Del 18 de juny al 31 de juliol 16 de setembre de 2022
De l'1 de setembre al 30 de setembre de 2022 17 d'octubre de 2022
De l'1 d'octubre al 15 de novembre de 2022 1 de desembre de 2022
Resolucions

Requisits

Per sol·licitud d'estades curtes (de 5 a 14 dies) d'un Programa Intensiu Combinat (Blended Intensive Programme, BIP) cal haver sol·licitat participar o estar inscrit en una reunió o esdeveniment BIP.

Períodes d'Estada

Per a estades BIP de curta durada, el període d’estada és d’un mínim de 5 dies a un màxim de 14 dies. No es poden fer dues estades curtes consecutives en la mateixa destinació.

En el marc d'aquesta convocatòria 2021-22, es podrà concedir un màxim de 5 mesos d’ajuts per doctorand.

Es poden fer fins a un total de 12 mesos per cada cicle d’estudis (vegeu l'apartat 8).

Les estades s’han de dur a terme durant el curs 2021-2022.

Doctació Econòmica

Dotació de l'ajut per a estades BIP de curta durada (de 5 a 14 dies):

 • Beca SEPIE de fons de la Comissió Europea: 70€ al dia de suport individual.
 • Ajut de viatge: 1 dia abans i 1 dia després de suport individual.
 • Ajut addicional per a l'alumnat d'entorns desfavorits (*): 100€ per estada.

(*) Ajut addicional per a l'alumnat d'entorns desfavorits que compleixin un d'aquests tres criteris

 1. Ser doctorands de primer any que rebin l’ajut de fons comunitaris i que hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministeri espanyol d'Educació y Formació Professional.
 2. Ser persones refugiades, amb dret a protecció subsidiària o que hagin presentat la sol·licitud de protecció internacional a l'Estat espanyol i que cursin doctorat.
 3. Tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat igual o superior al 33%
Sol·licituds

S’obre una nova convocatòria per al curs 2021-2022 per a estades BIP de curta durada:

 • Primera resolució: 20 d’abril de 2022, per a les sol·licituds rebudes del 23 de març fins el 8 d’abril.
 • Segona resolució: 15 de juliol 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 9 d’abril i el 15 de juny de 2022.
 • Tercera resolució: 15 de desembre de 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 16 de juny i el 31 de juliol i de l’1 de setembre al 15 de novembre de 2022.
Resolucions