Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus BIP Estudiants

Erasmus estudis BIP

Logo Erasmus+ Catalá

darrera actualització - abril de 2022

CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES INTENSIVES COMBINADES D’ESTUDIS (Blended Intensive Programme) PROJECTE ERASMUS+ 2021

Les estades intensives combinades d’estudis (Blended Intensive Programme, BIP) són estades a l’estranger de curta durada d'estudiantat i personal que es combinen amb una part virtual obligatòria on es reuneix les participants en línia per treballar de forma col·lectiva i simultània en tasques específiques que estiguin integrades a l’estada i que comptin per als resultats generals de l’aprenentatge.

Aquesta convocatòria finança la realització d’aquestes estades.

Si necessiteu més informació us podeu adreçar a erasmus.bip@uab.cat

El programa Erasmus+

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea per als àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. Els fons Erasmus+ que financen aquesta convocatòria provenen del programa Erasmus+ KA131 2021–2027, projecte 2021. L’Acció 1 d'aquest programa Erasmus+ inclou la mobilitat d'alumnat i personal de les institucions d’educació superior dins dels països del programa: els 27 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia. El Regne Unit participa en programa Erasmus+ 2021–2027 però com a país associat (els països associats són els que no participen plenament en el programa Erasmus + però que poden intervenir en determinades accions del programa) i, per tant, els participants que provinguin del Regne Unit no comptabilitzen ni per a la participació ni per al finançament.

Requisits

Cursar estudis de grau a la UAB o a algun dels seus centres adscrits en el moment de la sol·licitud i durant la realització de l’estada acadèmica BIP, o bé, de màster universitari a la UAB o a algun dels seus centres adscrits en el moment de la sol·licitud i durant la realització de l’estada acadèmica BIP.

En tots els casos, cal que l'alumnat estigui matriculat a algun dels BIP’s oferts per la UAB i, en el cas de l’ECIU University, a algun dels BIP’s (activitats organitzades per l’ECIU University) oferts per l’ECIU University en el seu conjunt. També és necessari que el centre on faci estudis l'alumnat disposi dels acords d’intercanvi corresponents i es compti amb el vistiplau de la coordinadora d’intercanvis del centre per a la realització de l’estada intensiva mixta de curta durada.

Per a les estades d’intercanvi durant el grau és necessari haver superat 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud, amb l’excepció de l’alumnat del Grau en Traducció i Interpretació, del Grau en Estudis de l’Àsia Oriental i del Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, de la Facultat de Traducció i Interpretació, per a estades en el marc del programa Erasmus+, que hauran d’haver superat els 60 crèdits en el moment de l’inici de la mobilitat.

Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.

Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

Períodes d'estada

Per a estades de curta durada BIP, el període d’estada és d’un mínim de 5 dies a un màxim de 30 dies.

Destinacions

BIP’s oferts per l’ECIU University en el seu conjunt (activitats organitzades per l’ECIU University).

BIP’s oferts per universitats amb conveni amb les facultats i escoles de la UAB. Consulteu amb els vostre centre.

Dotació Econòmica

Quadre dels imports dels ajuts segons fons de finançament i països de destinació:

 
Períodes Ajut a percebre Ajut addicional per a l'alumnat d'entorns desafavorits*
Del dia 1 al dia 14 70€/dia 100€/estada, per estades de fins a 14 dies
Del dia 15 al dia 30 50€/dia 150€/estada, per estades de fins a 30 dies

Ajut de viatge: 1 dia abans i 1 dia després de suport individual.

*Ajut addicional per a l'alumnat d’entorns desfavorits que compleixin un d'aquests 3 criteris:

 1. Beneficiaris d’una beca d’estudis de caràcter general del MECD o una beca d’estudis concedida pel Departament d’Educació d'Euskadi, durant el curs immediatament anterior al curs en que tingui lloc la mobilitat.
 2. Persones refugiades, amb dret a protecció subsidiària o que hagin presentat la sol·licitud de protecció internacional a l'Estat espanyol i que cursin doctorat.
 3. Que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%.
Sol·licituds
 
Resolució Termini presentació de sol·licituds Data de resolució
Del 8 al 22 de novembre de 2021 15 de desembre de 2021
Del 23 de novembre de 2021 al 24 de gener de 2022 1er de febrer de 2022
Del 25 de gener al 15 de març de 2022 20 d'abril de 2022
Del 16 de març al 30 d'abril de 2022 15 de maig de 2022
Del 1er de maig al 17 de juny de 2022 1er de juliol de 2022
Del 18 de juny al 31 de juliol 16 de setembre de 2022
Del 1er de setembre al 30 de setembre de 2022 17 d'octubre de 2022
Del 1er d'octubre al 15 de novembre de 2022 1er de desembre de 2022
Resolucions

 

Requisits

Per sol·licitud d'estades curtes BIP (de 5 a 14 dies) cal haver sol·licitat participar o estar inscrit en una reunió o esdeveniment BIP.

Períodes d'Estada

Per a estades de curta durada BIP, el període d’estada és d’un mínim de 5 dies a un màxim de 14 dies. No es podran fer dues estades curtes consecutives en la mateixa destinació.

Es podrà concedir un màxim de 5 mesos d’ajuts per doctorand en el marc d’aquesta convocatòria 2021/22.

Es poden fer fins a un total de 12 mesos per cada cicle d’estudis (veure apartat 8).

Les estades s’han de dur a terme durant el curs 2021/22.

Doctació Econòmica

Dotació de l'ajut - estades de curta durada BIP de 5 a 14 dies

 • Beca SEPIE de fons de la CE: 70€ al dia de suport individual.
 • Ajut de viatge: 1 dia abans i 1 dia després de suport individual.
 • Ajut addicional per estudiants amb menys oportunitats (*): 100€ per estada.

(*) Estudiants amb menys oportunitats

 1. Ser doctorands de primer any que rebin l’ajut de fons comunitaris hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
 2. Persones refugiades, amb dret a protecció subsidiària o que hagin presentat la sol·licitud de protecció internacional a l'Estat espanyol i que cursin doctorat.
 3. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%
Sol·licituds

S’obre una nova convocatòria per al curs 2021/22 per a estades de curta durada BIP:

 • 1ª resolució: 20 d’abril de 2022, per a les sol·licituds rebudes del 23 de març fins el 8 d’abril.
 • 2ª resolució: 15 de juliol 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 9 d’abril i el 15 de juny de 2022.
 • 3a resolució: 15 de desembre de 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 16 de juny i el 31 de juliol i de l’1 de setembre al 15 de novembre de 2022.
Resolucions