Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus PDI

CONVOCATÒRIA ERASMUS+, MOBILITAT DE PERSONAL PER A DOCÈNCIA (STAFF MOBILITY FOR TEACHING)
CURS ACADÈMIC 2023-24

 El programa Erasmus+
El programa Erasmus+ és el programa de la UE en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. Els fons Erasmus+ que financen aquesta convocatòria provenen del programa Erasmus+ KA131 2021-2027.

L’Acció 1 d'aquest programa Erasmus+, inclou la mobilitat de personal de les Institucions d’Educació Superior en els països del programa: els 27 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia.

El Regne Unit participa al programa Erasmus+ 2021-2027 com a tercer país no associat al programa, a la regió 14. Els tercers països no associats són els que no participen plenament en el programa Erasmus +, però que poden intervenir en determinades accions del programa.

Suïssa està fora del programa Erasmus+, però les places acordades amb institucions d’ensenyament superior d’aquell país s’ofertaran durant aquesta convocatòria. Les persones que obtinguin plaça a una destinació de Suïssa no podran rebre ajuts econòmics procedents de la Unió Europea, i hauran de tramitar el finançament directament amb el govern suís (Swiss-European Mobility Programme)

Les mobilitats i els ajuts estaran sotmesos a les regulacions i restriccions que puguin emetre les autoritats en relació a la situació sanitària i a la continuïtat dels programes d’intercanvi i/o a l’acceptació del personal per la universitat de destinacióMés informació:

Convocatòria Teaching Mobility 2023-24

El personal docent rebrà una quantitat d'ajuda europea com a contribució a les seves despeses de viatge i subsistència durant el període d'estada en un altre país que el SEPIE comunica a la UAB. En el cas del curs 2023/24 els imports seran els següents:

Viatge: Contribució a les despeses de viatge del personal basada en la distància entre el seu lloc de treball i el lloc en què es desenvolupi l'activitat corresponent, segons el que s'indica a continuació:

Distància en quilòmetres* Quantitat màxima a percebre
Entre 100 i 499 km 180 € per participant
Entre 500 i 1999 km 275 € per participant
Entre 2000 i 2999 km 360 € per participant
Entre 3000 i 3999 km 530 € per participant
Entre 4000 i 7999 km 820 € per participant
Entre 8000 i 19999 km 1500 € per participant


*La distància es calcula des de la institució d’origen a la institució de destí mitjançant la calculadora de quilometratge que es pot trobar al següent enllaç:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Subsistència: Les quantitats dependran del país de destinació (en funció del grup indicat al requadre).

Països de destinació Quantitat diària màxima a percebre
Grup A - Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein,
Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia
120€
Grup B - Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia,
Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre
105€
Grup C - Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia 90€


Important: La persona participant rebrà l’ajut, en 2 terminis.
a) Primer termini: En els 30 dies naturals posteriors a la signatura del conveni de subvenció per ambdues parts (persona participant i Directora de l’Àrea de Relacions Internacionals) i no més tard de la data d’inici del període de mobilitat, es realitzarà un pagament de prefinançament a la persona participant equivalent al 80% de l’import total adjudicat. Per a rebre el primer termini caldrà haver presentat:
• Conveni de subvenció signat per la persona participant
• Mobility agreement signat per totes les parts (persona participant i universitat de destí)
• Consentiment informat de viatge signat
• Declaració de la persona participant conforme no rep ajuts per a la mobilitat provinents de cap centre de cost o projecte. L’ARI es reserva el dret de comprovar mitjançant mecanismes de control la no duplicitat de les despeses.
b) Segon termini: El pagament del 20% restant es realitzarà a la tornada de l’estada un cop presentats:
• Certificat d’estada
• Enquesta final
• Declaració viatge ecològic, si s’escau

En el cas del personal de la UAB, els pagaments es realitzaran dintre de la nòmina del mes següent a la tramitació, tenint en compte el calendari de tancament de la mateixa. S’aplicarà retenció de l’IRPF, segons normativa vigent.
En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, els pagaments es realitzaran directament per transferència a la persona interessada aplicant una retenció del 2% de l’IRPF, segons normativa vigent.

En cap cas es podrà transferir els imports de l'ajut al departament on pertanyi el personal de la UAB o del centre adscrit.

Per sol·licitar un ajut de mobilitat docent Erasmus+ cal:
 • Emplenar el formulari de sol·licitud que trobareu al final d'aquesta pàgina.
 • La sol·licitud ha d'anar signada pel professor sol·licitant, pel director del departament i pel coordinador d'intercanvis del centre del que depèn el departament al qual pertany el sol·licitant.
 • Adjuntar la carta d'invitació de la universitat estrangera (un e-mail també és vàlid) on s'indiquin l'objectiu, les dates aproximades de l'estada i les hores de docència.
 • Les sol·licituds s’hauran de presentar com a sol·licitud genèrica dirigida al Rectorat a la Seu electrònica de la UAB

En cas de canvi de dates i/o destinació, s’haurà presentar el document de modificació de sol·licitud (Annex 5) degudament omplert i signat i la carta d’invitació corresponent. Aquests documents també s’hauran de presentar al Registre General de la UAB, bé al Punt Central de Registre, a l’edifici del Rectorat, als punts de registre que es troben ubicats a les gestions acadèmiques de cada facultat o bé al punt de registre del punt d’informació.

Si un mateix sol·licitant presenta més d’una sol·licitud, les haurà de prioritzar i només es tindrà en compte la prioritzada en primer lloc. L’altra o les altres sol·licituds es resoldran a la cinquena resolució en cas que hi hagi fons disponibles.
 

PERÍODES DE SOL·LICITUD:

 • 1ª resolució: 2 d’Octubre de 2023  per a les sol·licituds rebudes del 20 de juliol al 31 de juliol de 2023 i del 1 al 15 de setembre, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

 • 2ª resolució: 17 de Novembre de 2023 per a les sol·licituds rebudes entre el 16 de setembre i el 31 d’octubre de 2023, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

 • 3ª resolució: 19 de Gener de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre l’1 de novembre fins el 22 de desembre de 2023, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

 • 4ª resolució: 15 de Març de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre el 8 de gener i l’1 de març de 2024, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

 • 5ª resolució: 17 de Maig de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre el 2 de març i el 30 d’abril de 2024, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles

 • Resolució extraordinària: 28 de Juny de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre el 24 de maig i el 20 de juny de 2024, es concedirà la resta d’ajuts disponibles per estades fins a data màxima 31 de juliol 2024.

Trobareu els enllaços a les resolucions al final d'aquesta pàgina.

Resolucions per les quals s'adjudiquen les places de Mobilitat Docent de la UAB en el marc del programa Erasmus+

 • 1ª resolució: 2 d’Octubre de 2023  per a les sol·licituds rebudes del 20 de juliol al 31 de juliol de 2023 i del 1 al 15 de setembre, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

 • 2ª resolució: 17 de Novembre de 2023 per a les sol·licituds rebudes entre el 16 de setembre i el 31 d’octubre de 2023, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

 • 3ª resolució: 19 de Gener de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre l’1 de novembre fins el 22 de desembre de 2023, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

 • 4ª resolució: 15 de Març de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre el 8 de gener i l’1 de març de 2024, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

 • 5ª resolució: 17 de Maig de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre el 2 de març i el 30 d’abril de 2024, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

 • Resolució extraordinària: 28 de Juny de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre el 24 de maig i el 20 de juny de 2024, es concedirà la resta d’ajuts disponibles per estades fins a data màxima 31 de juliol 2024.

Renúncies

En cas de renúncia, el/la beneficiari/a de l'ajut ho comunicarà per e-mail (erasmus.staff@uab.cat), el més aviat possible, a l'Àrea de Relacions Internacionals per tal de poder readjudicar l'ajut econòmic entre les sol.licituds que hagin quedat en llista d'espera.

 

Primera resolució PDI curs 2023-24 Octubre 2023

Segona resolució PDI curs 2023-24 Novembre 2023

Tercera resolució PDI curs 2023-24 Gener 2024

Quarta resolució PDI curs 2023-24 Març 2024

Cinquena resolució PDI curs 2023-24 Maig 2024

Resolució Extraordinària Juny 2024

Amb la implementació del programa Erasmus+,  la càrrega docent mínima a realitzar és de 8 hores setmanals per la modalitat de Teaching i 4 hores per la modalitat combinada Teaching-Training per períodes entre 2 i 5 dies.

Per a estades de 3 o més dies heu de sol·licitar el permís corresponent a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca mitjançant el formulari que trobareu a la Intranet del Professorat (a "Permisos" dins l'apartat "Àmbit laboral")

El pagament de l'ajut queda supeditat a la presentació de tota la documentació següent annexa:

1- Annex Conveni de Subvenció original, signat pel docent abans de l’estada
2- Teaching Mobility Agreement signat per la universitat de destinació. Cal completar les dades que falten i enviar una còpia escanejada a erasmus.staff@uab.cat.
3- Certificat d'estada original signat i segellat per la universitat de destinació on s'indiquin els dies i les hores de docència realitzades.

Un cop realitzada l'estada rebreu un correu amb una enquesta online (Erasmus Participant Report Request) que és obligatori contestar.

El pagament dels ajuts es tramitarà per bossa, aplicant l'IRPF corresponent.

En el cas del personal de centres adscrits, el pagament es realitzarà a través del centre adscrit i cal presentar-nos  fotocòpia compulsada dels justificants de les despeses.

L'Àrea d'Economia i Finances no liquidarà cap viatge si la documentació que el justifica arriba més tard del termini màxim de 6 mesos des de la data de realització del viatge.

La documentació es pot lliurar per correu intern o personalment a:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Plaça Cívica