Programa SICUE

Condicions generals

El procediment queda aturat fins a nou avís, atès que la ”Comisión SICUE de la CRUE” ha decidit interrompre els terminis de la Convocatòria SICUE en curs (2020/21), durant la vigència de l’estat d’alarma. Us mantindrem informats.

Es retornarà a la normalitat i la convocatòria tirarà endavant a partir del 15 d'abril. 

El programa SICUE ofereix als estudiants de grau la possibilitat de realitzar estades d'intercanvi a altres universitats espanyoles. Pots consultar tota la informació en els següents enllaços desplegables:

En aquest enllaç podeu consultar el detall de la convocatòria

A continuació, podeu consultar el llistat de destinacions per al curs 2020/21. 

Per a poder realitzar el Treball de Fi de Grau en una altra universitat mitjançant el programa SICUE, cal el vist-i-plau dels coordinadors d'intercanvi de les dues universitats, tant la d'orígen (UAB) com la d'acollida. Tot i això, no totes les universitats ofereixen realitzar el TFG dins l'intercanvi SICUE.

Requisits per a participar en el Programa SICUE
L'estudiant ha d'estar matriculat el curs 2019/20 i matricular-se el curs 2020/21.

Per a assegurar que l'estudiant coneix bé el seu sistema docent, en data 30 de setembre de 2019 a de tenir un mínim de 45 crèdits superats i estar matriculat a 30 crèdits més.

Per als alumnes de titulacions de segon cicle, es tindran en compte els crèdits superats en els estudis de primer cicle més els que tingui superats del segon cicle amb posterioritat a 30 de setembre de 2019.

Per a estades de 9 mesos, l'alumne haurà de cursar un mínim de 45 crèdits a la universitat de destinació, i 24 en el cas d'estades de 5 mesos. En aquelles situacions en que a l'estudiant li restin per a finalitzar els seus estudis menys crèdits que el mínim exigit a cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi si compleix la resta de requisits.

Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE en una mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.


Procediment per a la sol·licitud de les places SICUE
El termini per presentar les sol·licituds per al programa SICUE serà del 13 de febrer al 13 de març de 2020.

La sol·licitud es presentarà per via electrònica a través del portal de Serveis d'Intranet de la UAB. Heu d'anar a la opció Sol·licituds i consulta d'intercanvi OUT. Es podran sol·licitar un màxim de 3 destinacions.


Selecció de places i resolució
L'assignació de places es realitza als centres, i es fa en base a la nota mitja de l'expedient en data 30 de setembre de 2018 i d'acord amb l'establert en l'article 5 del R.D. 1125/2003. 

Un cop publicada la primera resolució l'estudiant haurà d'acceptar la plaça concedida. En cas contrari, podrà demanar un canvi de plaça; per això podrà dirigir-se a l'Oficina d'Intercanvis del seu centre durant el període establert. Un cop publicada la segona resolució, les persones que hagin obtingut una nova plaça hauran d'acceptar-la. Les dates establertes són aquestes:

  • Primera resolució: 15 d'abril de 2020
  • Acceptació de places: fins 21 d'abril de 2020
  • Canvis de plaça i reassignacions (als centres): del 22 al 29 d'abril de 2019
  • Segona resolució: 6 de maig de 2020
  • Acceptació de places (2a resolució): fins el 14 de maig de 2020

A continuació trobaràs el dossier informatiu de la convocatòria i els tràmits a realitzar abans, durant i en finalitzar l'estada, així com els documents acadèmics necessaris: Dossier informatiu SICUE 2020-2021

Imprès acord acadèmic SICUE 2020/21
Model de renúncia SICUE 2020/21
Certificat d'arribada al destí SICUE 2020/21
 

Podeu consultar les places atorgades en primera resolució. La data límit per l'estudiant per acceptar o no la plaça al SIA és el 9 d'abril