Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus estudis

Logo Erasmus+ Catalá

El Programa Erasmus+ Estudis, programa KA131 2021/27, facilita als estudiants l'estada acadèmica en una universitat d’un estat membre de la UE o de tercers països associats al Programa (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia).

El reconeixement d'estudis es farà mitjançant el Learning Agreement (acord d’estudis) que la persona estudiant haurà pactat amb la persona coordinadora d'intercanvi del seu centre, abans de marxar.

Cada curs s’obre una convocatòria conjunta dels programes Erasmus+ i el UAB Exchange Programme entre l’alumnat de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica la concessió d’un ajut econòmic, que depèn de l’aprovació dels pressupostos destinats als programes per a les diferents institucions implicades.

La persona estudiant abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida (excepte en els casos en que s’especifica el contrari), on té dret als mateixos serveis que rep l’alumnat local, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Signatura electrònica

Per a la realització de tràmits amb la UAB cal disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant una signatura electrònica. Consulta tota la informació a la pàgina de la signatura electrònica.

Trobareu la resolució d'assignació d'ajuts per les estades Erasmus+ del curs 2024-25 a l'apartat de "Persones seleccionades i Informació - Curs 2024/25"

Per la convocatòria de mobilitat internacional del curs 2024-25 el termini de sol·licitud és del 23 d'octubre al 6 de novembre de 2023.

Per sol·licitar una plaça de la convocatòria única del programa Erasmus+ i del UAB Exchange Programme, cal emplenar la sol·licitud electrònica que trobareu a: http://sia.uab.cat/, apartat Alumnes, Sol·licitud i consulta d'intercanvi OUT (Estudiants Sortints).

Aquí pots trobar un vídeo explicatori de com fer la sol·licitud i adjuntar-hi documentació.

Els estudiants podran triar entre 8 destinacions possibles com a màxim i 1 com a mínim d’entre els dos programes. Les opcions de durada seran: anual, semestral o semestral si s’han exhaurit les estades anuals.

La sol·licitud electrònica estarà disponible durant el període en què la convocatòria estigui oberta.

La documentació justificativa de l’acreditació del nivell d’idioma s’haurà d'adjuntar a la sol·licitud electrònica dins del termini d’obertura de la convocatòria.

Cada alumne només podrà presentar una sol·licitud electrònica per a aquesta convocatòria. Dins la sol·licitud podrà sol·licitar places de tots dos programes indistintament.

Només en el cas que un estudiant vulgui realitzar dues estades, una estada semestral Erasmus+ i una estada semestral del UAB Exchange Programme durant el mateix curs acadèmic, caldrà que faci dues sol·licituds: una sol·licitud corresponent a la mobilitat del primer semestre en la que només podrà triar destinacions d’un sol programa (Erasmus+ o UAB Exchange Programme) i una segona sol·licitud corresponent al segon semestre en la que només es podrà triar destinacions de l’altre programa. Només serà possible obtenir dues places de dos programes diferents si les estades són semestrals i es duen a terme consecutivament durant el mateix curs acadèmic, és a dir, si no hi ha solapaments en els períodesd’estada.

Pels estudiants que hagin presentat una sol·licitud i no hagin obtingut plaça en la primera resolució, o bé els estudiants que hagin obtingut plaça i hagin renunciat a la mateixa, es preveu un segon període de sol·licitud, en que es podrà optar a les places que hagin quedat vacants.


Acceptació o renúncia de la plaça

El Vicerectorat de Relacions Internacionals farà pública la resolució d'adjudicació de les places i de la llista d'espera. L'adjudicació definitiva dependrà sempre de l'acceptació per part de la universitat de destinació.

Els estudiants als quals se’ls hagi adjudicat una plaça, hauran d’efectuar una acceptació o renúncia formal, en els terminis i forma requerida a la convocatòria. Si l’estudiant no accepta o no renuncia de forma expressa, s’entendrà automàticament com una renúncia, sense possibilitat de poder optar a cap altra destinació.

Aquells estudiants que renunciïn a la plaça posteriorment a la data establerta, hauran d’exposar per escrit els motius de la renúncia a la persona responsable d’intercanvis delseu centre. El coordinador del centre valorarà si la renúncia es considera justificada o no. Les renúncies no justificades, així com l’incompliment dels requeriments exigits per part de l’estudiant en qualsevol moment del procés, seran penalitzats de manera que les sol·licituds d’intercanvi que pugui fer en un futur quedaran relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licitants.

L’adjudicació de plaça no implica necessàriament adjudicació de beca.
 

Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres

El nivell d'idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l'hora de baremar les sol·licituds presentades. L'alumnat que vulgui obtenir una valoració addicional per coneixement d'idiomes caldrà que presenti les certificacions justificatives qualificades d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

En cas que no tinguin certificacions o que les certificacions no estiguin qualificades segons el MECR, l'alumnat podrá fer un examen al Servei de Llengües de la UAB, que emet un certificat que acredita els coneixement lingüístics en anglès, francès, alemany o italià. El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües i al web de la UAB, en l'apartat d'exàmens d'anglès

Aquesta documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud dins del termini d'obertura de la convocatòria (excepte en el cas de l'alumnat que vagin als exàmens organitzats pel Servei de Llengües, els resultats dels quals s'enviaran directament a l'Àrea de Relacions Internacionals i als centres). L'alumnat de titulacions que s'imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat (vegeu el llistat aprovat per la Comissió d’Afers Acadèmics el 26.11.2015) que hagin superat el 50 % dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.

En el cas que la universitat ho requereixi, la persona seleccionada haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts.

Els i les estudiants que heu fet sol·licitud en el primer període i que no heu obtingut plaça en la primera resolució i els que heu obtingut plaça i heu renunciat a la mateixa per optar a una plaça vacant, podreu entrar de nou a la sol·licitud (a Sigm@), entre el 21 de desembre de 2023 i el 8 de gener de 2024 i demanar destinacions vacants. Podreu veure les destinacions vacants a Sigma.

En aquesta pàgina podreu trobar les destinacions del programa Erasmus+ per a estades el curs 2024-25. 

Podeu consultar en aquest enllaç el mapa de destinacions.

Centres propis i Escola FUAB Formació:

Centres i escoles adscrites a la UAB:


IMPORTANT: És responsabilitat de l'estudiant comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, assignatures es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

BEQUES ESPECÍFIQUES PER A LES ESTADES DEL PROGRAMA ERASMUS+

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea i del MEFP (Ministeri d’Educació i Formació Professional) per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+. Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats. Els estudiants amb plaça assignada no han de fer cap tràmit expressament per tal de rebre l’ajut bàsic i/o l’addicional, només han de sol·licitar els ajuts del Banco de Santander i la beca MOBINT a l’AGAUR.

Per tal de garantir l'agilitat en el pagament dels ajuts es recomana que adjunteu un “Certificat de titularitat del compte bancari” a l'Àrea Personal del SIA. Els estudiants beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver completat els següents passos: Presentat el Conveni de subvenció original signat digitalment; Emplenat l’apartat de Dades bancàries a l’aplicatiu sigm@; Presentat el Certificat d’arribada i Presentat la “Declaració de responsabilitat/viatge” signada digitalment. Tots 4 passos són imprescindibles per a rebre el pagament, trobareu més informació de com realitzar cada pas al Dossier Informatiu.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’estudiant hagi tornat i hagi realitzat els següents tràmits: Aportat el Certificat d’estada original signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i Emplenat l’lnforme sobre l’estada realitzada a través de l'aplicatiu de la CE (Beneficiary Module).

Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a què un mes és igual a 30 dies).

A tots aquells alumnes que, a data 30 de setembre del curs següent a l’estada, no hagin lliurat la documentació exigida, se’ls donarà per renunciada la beca i per tant se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls hagués abonat. El fet de no lliurar la documentació dins del termini establert implicarà el retorn de totes les quantitats abonades.

L
a resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriamentla la concessió d’un ajut econòmic que dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats als programes per les diferents institucions implicades. En cas que no hi hagi ajuts per a tots els estudiants amb plaça adjudicada, es prioritzaran les mobilitats dels centres propis de la UAB, atorgant un màxim del 10% dels ajuts als estudiants de centres adscrits. En cas que no hi hagi ajuts per a tots els estudiants, el 85% dels ajuts de les convocatòries de mobilitat Erasmus+ es destinaran a estudiants de grau, el 10% a estudiants de màster i el 5% a estudiants de doctorat. La resta d’estudiants que facin una estada de mobilitat amb el programa Erasmus+ ho podran fer en la modalitat “beca zero” sense dotació econòmica.

Dotació de l'ajut - Quadre dels imports dels ajuts (Suport individual) segons fons de finançament (projecte Erasmus+) i països de destinació:

  PAÍS DE DESTINACIÓ

IMPORTS

 Grup 1
Països amb un cost de vida més alt
 Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega i Suècia

 Projecte 2022: 310 €/mes

 Projecte 2023: 350€/mes

 Grup 2
Països amb un cost de vida mig
 Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre

 Projecte 2022: 260 €/mes

 Projecte 2023: 300€/mes

 Grup 3
Països amb un cost de vida inferior
 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República de Macedònia del Nord, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia

 Projecte 2022: 210 €/mes

 Projecte 2023: 250€/mes

Ajut addicional per estudiants amb menys oportunitats (per a tots els grups de països): 250€/mes

Els estudiants amb menys oportunitats, són els que compleixin un d'aquests criteris:
•    Haver-se beneficiat d’una beca d’estudis del Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’una beca per fer estudis universitaris i altres estudis superiors concedida pel Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc,  durant el curs anterior o durant el curs actual de la convocatòria. 
•    Tenir la condició de refugiat o de persona amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya.
•    Tenir reconeguda i qualificada una discapacitat igual o superior al 33% i acreditar-ho.
•    Tenir altres problemes de salut documentables, incloent-hi malalties greus, malalties cròniques o qualsevol altra situació relacionada amb la salut física o mental que dificulti la participació en la mobilitat.
•    Tenir exempció de taxes per algun dels següents motius: família nombrosa, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme durant el curs en què es realitza l’estada.
•    Tenir exempció de taxes per algun dels següents motius:  beques del Programa Finestreta, beques Salari-Ítaca.
•    Tenir alguna d’aquestes altres situacions i acreditar-ho: rebre la prestació d’ingrés mínim vital o renda mínima d’inserció, rebre la prestació d’orfandat, tenir un informe de serveis socials que acrediti la situació de risc d’exclusió social de la unitat familiar, tenir un certificat de situació de dependència o participants amb persones dependents a càrrec, estudiants amb contractes de treball a temps complet i/o família monoparental.

Si compleixes algun dels requisits, cal acreditar-ho prèviament a Sigma.

Import complementari al suport individual per desplaçament ecològic Els estudiants que optin per realitzar un desplaçament ecològic rebran una contribució única de 50 EUR en concepte d'import complementari al suport individual i fins a 4 dies de suport individual addicional per cobrir els dies de viatge en un trajecte d'anada i tornada, si procedeix. El pagament d’aquest import complementari es realitzarà en finalitzar l’estada d’intercanvi un cop aportat el Certificat d’estada. Si has realitzat un desplaçament ecològic a l’anada i/o a la tornada de la teva estada d’intercanvi, hauràs d’emplenar aquest formulari i adjuntar-hi signada la declaració jurada.Es considera viatge ecològic l'efectuat amb tren, autobús o cotxe compartit.


BEQUES SANTANDER ERASMUS
Per a estudiants dels centres propis i de l'Escola FUAB Formació. El Banco Santander va oferir per al curs 2023/24 unes beques complementàries a les beques Erasmus+. La UAB ha obtingut en total 50 beques:

  • 2 beques de 1000€
  • 48 beques de 500€

Aquestes beques s’assignaran seguint els criteris establerts pel Banco Santander, segons criteris acadèmics. No es finançaran estades inferiors als 2 mesos de durada i cal que els estudiants s’hi inscriguin en el termini indicat a  www.becas-santander.com.

Les beques es destinaran a estudiants amb la millor nota de participació, prioritzant les beques de major quantia pels estudiants que haguessin rebut el curs anterior una beca general del Ministeri i/o que acreditessin legalment una discapacitat igual o superior al 33%.

Les beques d’import superior a 500€ s'abonaran en dos terminis: per accedir al primer pagament del 70% del total de la beca, caldrà haver enviat dos exemplars signats del conveni de subvenció, haver emplenat l’apartat de dades bancàries a l’aplicatiu SIGMA amb l’IBAN del Banco de Santander, haver lliurat el certificat d’arribada i signat la Declaració responsabilitat. Tots 4 passos són imprescindibles per rebre el pagament. El segon pagament serà del 30% restant, i es farà a la tornada de l’estudiant un cop hagi presentat el certificat d’estada.

Les beques d’import igual o inferior a 500€ s’abonaran en un sol termini: per accedir al pagament del 100% del total de la beca, caldrà haver enviat dos exemplars signats del conveni de subvenció, haver emplenat l’apartat de dades bancàries a l’aplicatiu SIGMA amb l’IBAN del Banco de Santander, haver lliurat el certificat d’arribada i signat la Declaració responsabilitat. Tots 4 passos són imprescindibles per rebre el pagament. Tanmateix, és obligatori a la tornada de l’estudiant presentar el certificat d’estada.

AJUTS COMPLEMETARIS per a tots dos programes Erasmus+ i UAB Exchange Programme: Beques MOBINT – AGAUR

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional.  En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim de 6 mesos.

Més informació a agaur.gencat.cat, apartat “beques i ajuts”.

Els interessats hauran de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts per aquella agència.

ALTRES AJUTS COMPLEMETARIS

Hi ha altres ajuts que atorguen Països, Comunitats Autònomes, Consells Comarcals, Fundacions, etc. Aquests ajuts són compatibles amb la resta d'ajuts esmentats.

COMPTABILITAT DE L'AJUT ERASMUS+ AMB ALTRES AJUTS 

En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic, en la modalitat de beca zero. 

L’agència espanyola per Erasmus+ SEPIE posa a disposició de les institucions i organitzacions participants al programa Erasmus+ suport específic sobre temes relacionats amb la inclusió (necessitats especials, refugiats, persones amb menys recursos), que trobareu en aquest enllaç. En aquest document trobareu més informació.

Els participants, estudiants i personal docent i administratiu, podran presentar documentació per acollir-se a ajuts addicionals a la seva mobilitat. El suport a la inclusió és un suport financer per cobrir costos addicionals d'estudiants i personal amb menys oportunitats que participen en activitats de mobilitat del programa Erasmus+. Per accedir a aquest suport, els participants hauran de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%, o patir problemes físics, mentals o de salut degudament acreditats mitjançant la corresponent certificació mèdica, així com complir amb la resta de criteris d'admissibilitat establerts al Programa.

L'import cobrirà el 100% dels costos reals subvencionables que se sol·licitin, directament relacionats amb la seva discapacitat, a condició que no estiguin coberts a través de les categories pressupostàries de “viatges” (si fos pertinent) i “suport individual”, inclosa l'ajuda addicional per a estudiants amb menys oportunitats. (Entre les despeses subvencionables hi ha les següents: transport especial/adaptat del participant al país d'acollida, acompanyants, serveis professionals, visites preparatòries i altres despeses.)

Sol·licita l'ajuda mitjançant aquest formulari per les convocatòries del programa Erasmus KA131.

Tots els participants que sol·licitin “Suport a la inclusió” basat en costos reals hauran d'acreditar el seu grau de discapacitat i justificar documentalment davant la institució d'educació superior de origen o coordinador del consorci de mobilitat les despeses reals corresponents a l'import de la ajuda addicional rebuda.

Convocatòria 2023/24

Resolució d’11 de gener de 2024, per la qual es reassignen ajuts de fons de la UE i de la UAB, la podeu consultar en aquest enllaç.

La convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2023–2024 estarà oberta del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2022. Podeu consultar el mapa de destinacions i la informació actualitzada de la convocatòria de mobilitat internacional.

Podeu consultar la Presentació de l’Àrea de Relacions Internacionals o la Presentació de l’ECIU University

Podeu consultar el Dossier del Programa Erasmus+ Estudis.

Podeu consultar les Condicions del Conveni de Subvenció Erasmus+ per a estudiants que reben ajut del projecte KA131 2022.

Podeu consultar les Condicions del Conveni de Subvenció Erasmus+ per a estudiants que reben ajut del projecte KA131 2023.

Resolució de 30 d'octubre de 2023, per la qual es reassignen ajuts de fons de la UE i de la UAB, la podeu consultar en aquest enllaç.

En data 13 d'octubre de 2023 es publica la Tercera resolució extraordinària Programa Erasmus+ modalitat estudis i UAB Exchange Programme curs 2023/2024

Resolució de 12 de setembre de 2023, per la qual es reassignen ajuts de fons de la UE i de la UAB, la podeu consultar en aquest enllaç.

Resolució de 14 de juliol de 2023, per la qual s’adjudiquen els ajuts procedents de fons de la Unió Europea, projectes KA131 2022 i 2023, cofinançats pel Ministerio de Universidades als estudiants amb plaça en el marc del Programa Erasmus+, modalitat estudis, curs 2023-24

En data 16 de juny de 2023 es publica la Segona resolució extraordinària Programa Erasmus+ modalitat estudis i UAB Exchange Programme curs 2023/2024

Resolució de 15 de juny del 2023 dels ajuts de mobilitat "Becas Santander Erasmus" 2023/2024

Podeu consultar la informació a l'enllaç de la resolució dels ajuts de mobilitat "Becas Santander Erasmus" 2023/2024

En data 17 d'abril de 2023 es publica la Primera resolució extraordinària Programa Erasmus+ modalitat estudis i UAB Exchange Programme curs 2023/2024

En data 20 de gener de 2023 es publica la resolució definitiva de la convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2023/24

En data 12 de desembre de 2022 es publica la resolució de la convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2023/24.