Programa DRAC

Programa DRAC

NOTA IMPORTANT: Us informem que, arran de l'emergència sanitària general i d'acord amb les indicacions de les autoritats acadèmiques i sanitàries, el programa DRAC d'ajuts a la mobilitat queda temporalment suspès fins que no es reprengui l'activitat docent amb normalitat. Tan bon punt es recuperi de nou el calendari habitual us ho comunicarem.

  • També, respecte la convocatòria Erasmus+ KA103-2019-20: per a les resolucions afectades pel COVID-19 la data màxima per finalitzar l'estada és el 31/07/2021

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

L'acta de constitució es va signar el 28 d'octubre de 1994 a la ciutat de Morella (Els Ports), on es van reunir els rectors de les 13 universitats fundadores. Actualment, la Xarxa està formada per 22 universitats amb lligams històrics, culturals i lingüístics arrelats a un mateix àmbit geogràfic.

El programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la Xarxa Vives, mitjançant l’atorgament d’ajuts.

Per tal d'assolir aquest objectiu, el programa conté cinc accions ben diferenciades:  

Accions

DRAC - Estiu: ajuts per assistir als cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu que la XVU edita anualment. Acció adreçada a estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguin cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.

Formulari: Formulari DRAC - Estiu 2020

DRAC - Hivern: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres, que no es contemplin en DRAC-Estiu i de durada inferior a 15 dies. Acció adreça a estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguin cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 60 crèdits aprovats.

Formulari: Formulari DRAC - Hivern 2019/2020

DRAC - Formació Avançada: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l'assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de la XVU.

Formulari: Formulari DRAC - Formació Avançada 2019/2020

DRAC-PDI: ajuts per promoure la mobilitat del personal docent i investigador amb dedicació a temps complet per realitzar estades docents la llengua de treball de les quals sigui el català, a universitats de la XVU.

Formulari: Formulari DRAC - PDI 2019/2020

DRAC-PAS: ajuts per promoure la mobilitat del personal d'administració i serveis, laboral o funcionari, per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la XVU o de les seves universitats membres.

Formulari: Formulari DRAC - PAS 2019/2020

Presentació de les sol·licituds

  1. Les sol·licituds han de presentar-se abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a l’activitat.
  2. En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
  3. No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

Resolucions
Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

Més informació:
Xarxa Vives d'Universitats
Programa Drac

Àrea de Relacions Internacionals 
Edifici N - Plaça Cívica
Tel.  +34 93 581 3779
programa.drac@uab.cat