Certificats i exàmens

Anglès

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Tots els exàmens es fan de manera presencial, seguint els protocols sanitaris.

 

Examen multinivell d’anglès d’UAB Idiomes que permet a l’examinand acreditar des d’un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc europeu comú de referencia per a les llengües.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 9 i el 13 de setembre de 2021

Prova d'expressió escrita: dijous 9 de setembre a les 13 h.

Proves per ordinador (comprensió escrita, coneixements gramaticals i lèxics i comprensió oral: els dies 9, 10 i 13 de setembre, en diferents horaris. 

Prova d'expressió oral: els dies 9, 10 i 13 de setembre, en diferents horaris. 


MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Paces limitades
Matrícula oberta: del 9 de juliol a 30 de juliol i del 30 d'agost a l'1 de setembre a les 12.30 h (places limitades)
Sol·licitud de matrícula en línia (de l'1 al 29 d'agost el formulari no estarà actiu)

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 156,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 165,75 €
Persones externes: 195,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 3 i finalitza el 6 de setembre.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el dilluns 20 de setembre. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 21 de setembre i finalitza el dia 22 de setembre.

Horaris de revisió

  • Dimarts 21 de setembre - Revisió telemàtica. Cal reservar hora.
  • Dimecres 22 de setembre - Revisió presencial de 13 a 14.30 h a l'aula 26 de l'Aulari Central, edifici J.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 21 de setembre i finalitza el dia 22 de setembre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat

 

Examen multinivell d’anglès d’UAB Idiomes que permet a l’examinand acreditar des d’un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc europeu comú de referencia per a les llengües.

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria va adreçada principalment a l’alumnat de la UAB interessat a participar en programes de mobilitat.
 

DATES I HORARIS DE LES PROVES
Els exàmens es faran entre el 28 d’octubre i el 5 de novembre. Els dies i les hores exactes de la convocatòria es publicaran al web del Servei de Llengües a partir del l’1 d’octubre. Hi ha places limitades.

Cal reservar hora per a les diferents parts de l'examen.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: del divendres 8 d’octubre al dimarts 19 d’octubre
Sol·licitud de matrícula (Hi ha places limitades)

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 156,00 €
Comunitat Universitària Vinculada: 165,75 € 

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 22 i finalitza el 26 d'octubre.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats s’enviaran per correu electrònic als examinands el dia 15 de novembre, i s’enviarà també una còpia en format llistat dels resultats aquest mateix dia a Relacions Internacionals i a totes les oficines d’intercanvi. 
 
Els certificats s'enviaran per correu electrònic a partir del 17 de novembre.
 
Revisions

El període de revisió comença el 15 de novembre i finalitza el dia 17 de novembre. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 15 de novembre i finalitza el dia 17 de novembre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
Descripció de l’examen
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat
Informació general sobre la Convocatòria Programa Erasmus+Estudis i UAB Exchange Programme
 

DESTINATARIS

Personal acadèmic interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari.

DATES I HORARIS DE LES PROVES
 
Prova d’expressió escrita (90 minuts), divendres 22 de gener de 13 a 14.30 h.
Prova d’expressió oral (30 minuts, individual), entre el 19 de gener i el 25 de gener, en diferents horaris.  

MATRÍCULA, PREU I RESERVA D’HORES

Places: 35.
 
Dates d’inscripció i matrícula: 
Matrícula prioritària personal acadèmic inscrit al Programa AIDA: del 9 al 15 de desembre.
Matrícula oberta a tot el PDI UAB: del 16 al 22 de desembre.
Matrícula oberta al personal acadèmic d'altres universitats: del 7 al 8 de gener. 

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 20 h i divendres de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h. 

Sol·licitud de matrícula.
 
Preu de l’examen75 €
L’examen està totalment subvencionat perquè forma part del Programa AIDA i, per tant, és gratuït per al personal acadèmic de la UAB.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les dues parts de l’examen. El període per reservar és del 13 al 17 de gener.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA I CRITERIS DE CORRECCIÓ

Informació sobre l'estructura de l'examen i el criteris de correcció.
Tasques d'exemple d'expressió escrita
Tasques d'exemple d'expressió oral
Model de certificat

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publicaran el divendres 19 de febrer a l’apartat Consulta d’expedient i s’enviaran per correu electrònic individualitzat.
 
Pel que fa als certificats, s'enviaran per correu electrònic en un període de deu dies hàbils.

Revisions i reclamacions

Horaris de revisió
Es faran telemàticament. Es fan el dia 23 i 24 de febrer. Cal reservar cita telemàtica
 
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria del Servei de Llengües, adreçada a la Direcció.
 
Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
Els dies per cursar reclamacions són del 22 al 26 de febrer.

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones interessades a acreditar els seus coneixements d’anglès.  Es tracta d’una convocatòria de l’examen multinivell d’anglès d’UAB Idiomes que permet a l’examinand acreditar des d’un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc europeu comú de referencia per a les llengües.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 28 de gener i el 2 de febrer.

Proves per ordinador (comprensió escrita i coneixements lèxics i gramaticals i comprensió oral) – entre el 28 de gener i el 2 de febrer en diferents horaris.
Prova d'expressió escrita – dijous 28 de gener de 12.30 a 14 (places limitades)
Prova d'expressió oral – entre el 28 de gener i el 2 de febrer en diferents horaris.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: de l'11 al 18 de gener.
Sol·licitud de matrícula 

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 156,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 165,75 €
Persones externes: 195,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 21 i finalitza el 25 de gener.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest infomre o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats

Els resultats es publiquen el dijous 11 de febrer. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions

L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença l'11 de febrer i finalitza el dia 12 de febrer. Els horaris de revisió es concretaran més endavant. En situació de crisi sanitària, la revisió es fa de forma telemàtica. Cal reservar hora per a la revisió.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença l'11 de febrer i finalitza el dia 12 de febrer.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones interessades a acreditar els seus coneixements d’anglès.  Es tracta d’una convocatòria de l’examen multinivell d’anglès d’UAB Idiomes que permet a l’examinand acreditar des d’un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc europeu comú de referencia per a les llengües.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 28 de maig i l'11 de juny.

Prova d'expressió escrita: divendres 28 de maig de 10 a 11.30 h.

Proves per ordinador (comprensió escrita, coneixements gramaticals i lèxics i comprensió oral: els dies 28 i 31 de maig, 1, 2, 3, 4 i 7 de juny, en diferents horaris. 

Prova d'expressió oral: els dies 28 i 31 de maig, 1, 2, 3, 4 i 7 de juny, en diferents horaris. 


MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: del 3 al 18 de maig.
Sol·licitud de matrícula

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 156,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 165,75 €
Persones externes: 195,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 20 i finalitza el 24 de maig.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest infomre o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el divendres 18 de juny. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 21 de juny i finalitza el dia 22 de juny. 

Revisions telemàtiques 

Cal reservar hora per fer la revisió telemàtica a través de Teams. 

Revisions presencials 

Responsable 
DIA 
HORA 
AULA 

Mar Martin 

22 de juny 

De 12 a 14 h 

Aula 24, Aulari Central 

Dan Blake 

21 de juny 

De 15.30 a 17.30 h 

Aula 24, Aulari Central 

José Ygoa 

22 de juny 

De 15 a 17 h 

Aula 24, Aulari Central 

Anibal Coronel 

21 de juny 

De 14 a 16 h 

Aula 24, Aulari Central 

22 de juny 

De 16 a 18 h 

Aula 24, Aulari Central 

Iain Parkhill 

21 de juny 

D’11.15 a 12.15 h 

Aula 26, Aulari Central 


Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 21 de juny i finalitza el dia 22 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.
Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat

BEQUES I AJUTS

Pots sol·licitar un ajut per a sufragar les despeses de la matrícula d’aquests exàmens si has començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015. Més informació en aquest enllaç.

 

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones interessades a acreditar el nivell C2 del Marc europeu comú de referència dels seus coneixements d’anglès. 

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 28 de maig i l'11 de juny.

  • Part escrita: divendres 28 de maig a les 9 h.
  • Par oral: divendres 28 de maig entre les 12.30 i les 14.30. 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: del 3 al 18 de maig.
Sol·licitud de matrícula

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 174,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 184,45 €
Persones externes: 217,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 20 i finalitza el 24 de maig.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest infomre o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el divendres 18 de juny. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 21 de juny i finalitza el dia 22 de juny.

Revisions presencials

Dilluns 21 de juny de 12.15 a 13.15 h a l'aula 26 de l'Aulari Central, edifici J.

Revisions telemàtiques

Cal reservar hora per fer una videoconferència mitjançant Teams.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 21 de juny i finalitza el dia 22 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Descripció de l'examen C2 d'anglès.

DESTINATARIS

Personal acadèmic interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari.

DATES I HORARIS DE LES PROVES
 
Prova d’expressió escrita (90 minuts), divendres 2 de juliol de 13 a 14.30 h.
Prova d’expressió oral (30 minuts, individual), entre el 29 de juny i el 9 de juliol, en diferents horaris.  Les dates concretes es detallaran més endavant.

MATRÍCULA, PREU I RESERVA D’HORES

Places: 35.
 
Dates d’inscripció i matrícula: 
Matrícula oberta a tot el PDI UAB: del 31 de maig al 18 de juny.
Matrícula oberta al personal acadèmic d'altres universitats: 18 de juny. 

Lloc de la matrícula: es fa virtualment. Cal omplir el full de sol·licitud de matrícula.
 
Preu de l’examen75 €
L’examen està totalment subvencionat  i, per tant, és gratuït per al personal acadèmic de la UAB.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les dues parts de l’examen. El període per reservar és del 23 al 27 de juny.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA I CRITERIS DE CORRECCIÓ

Informació sobre l'estructura de l'examen i el criteris de correcció.
Tasques d'exemple d'expressió escrita
Tasques d'exemple d'expressió oral
Model de certificat

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publicaran el divendres 23 de juliol a l’apartat Consulta d’expedient i s’enviaran per correu electrònic individualitzat.
 
Pel que fa als certificats, s'enviaran per correu electrònic en un període de deu dies hàbils.

Revisions i reclamacions

Les revisions es faran el 26 i 27 de juliol.
 
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria del Servei de Llengües, adreçada a la Direcció.
 
Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
Els dies per cursar reclamacions són el 26 i 27 de juliol.