Certificats i exàmens

Anglès

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Tots els exàmens es fan de manera presencial, seguint els protocols sanitaris.

 

Examen multinivell d’anglès d’UAB Idiomes que permet a l’examinand acreditar des d’un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc europeu comú de referencia per a les llengües.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 8 i el 12 de setembre de 2022

Prova de comprensió escrita i comprensió oral (versió paper): dijous 8 de setembre a les 10 h. 

Proves d'expressió escrita: el dia 8 de setembre a les 12.45 h.

Prova d'expressió oral: els dies 8, 9 i 12 de setembre, en diferents horaris. 


MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Places limitades
Matrícula oberta: de l'1 de juliol a 27 de juliol i del 29 d'agost a l'1 de setembre a les 12.30 h (places limitades)
Sol·licitud de matrícula en línia (del 28 de juliol al 28 d'agost el formulari no estarà actiu)

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 156,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 165,75 €
Persones externes: 195,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 2 i finalitza el 5 de setembre.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el dimarts 20 de setembre. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.

Horaris presencials de revisió

 • Dimarts 20 de setembre de 13 a 14 h a l'aula 21 de l'Aulari Central
 • Dimecres 21 de setembre de 10 a 11 h a l'aula 21 de l'Aulari central
 • Dimecres 21 de setembre de 14 a 15 h a l'aula 21 de l'Aulari Central

Revisió telemàtica

Cal reservar hora a l'apartat de revisió d'exàmens.


Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 20 de setembre i finalitza el dia 21 de setembre.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 20 de setembre i finalitza el dia 21 de setembre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat

 

Examen multinivell d’anglès d’UAB Idiomes que permet a l’examinand acreditar des d’un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc europeu comú de referencia per a les llengües.

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria va adreçada principalment a l’alumnat de la UAB interessat a participar en programes de mobilitat.
 

DATES I HORARIS DE LES PROVES
Els exàmens es faran entre el 27 d’octubre i el 4 de novembre.  Els horaris exactes es publicaran abans de l'inici del període de matrícula. 

Places limitades

HORARIS

 • Prova d'expressió escrita - dijous 27 d'octubre a les 13 h.
 • Prova per ordinador (comprensió escrita, coneixements gramaticals i lèxics i comprensió oral) - divendres 28 d'octubre, dijous 3 de novembre i divendres 4 de novembre en horaris de matí.
 • Prova d'expresió oral - - divendres 28 d'octubre, dijous 3 de novembre i divendres 4 de novembre en horaris de matí.

 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES

Dates de matrícula: del divendres 7 d’octubre al dimarts 18 d’octubre.

Sol·liictud de matrícula tancada (places limitades)

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 162,00 €
Comunitat Universitària Vinculada: 172,38 € 

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 21 i finalitza el 25 d'octubre.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats s’enviaran per correu electrònic als examinands el dia 14 de novembre, i s’enviarà també una còpia en format llistat dels resultats aquest mateix dia a Relacions Internacionals i a totes les oficines d’intercanvi. 

Tot i que la data de publicació de resultats és posterior a la data de termini de sol·licituds, Relacions Internacionals acceptarà els nostres resultats.
 
Els certificats s'enviaran per correu electrònic a partir del 17 de novembre.
 
Revisions

El període de revisió comença el 14 de novembre i finalitza el dia 15 de novembre. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 14 de novembre i finalitza el dia 15 de novembre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
Descripció de l’examen
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat
Informació general sobre la Convocatòria Programa Erasmus+Estudis i UAB Exchange Programme
 

DESTINATARIS

Personal acadèmic interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari.

DATES I HORARIS DE LES PROVES
 
Prova d’expressió escrita (90 minuts), divendres 20 de gener de 13 a 14.30 h.
Prova d’expressió oral (30 minuts, individual), entre el 18,19, 20,23, 24 i 25 de gener en diferents horaris.  

MATRÍCULA, PREU I RESERVA D’HORES

Places: 35.
 
Dates d’inscripció i matrícula: 
Matrícula oberta a tot el PDI UAB: del 12 al 22 de desembre.
Matrícula oberta al personal acadèmic de la UAB i d'altres universitats: del 9 al 10 de gener. 

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 20 h i divendres de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h. 

Sol·licitud de matrícula.
 
Preu de l’examen75 €
L’examen està totalment subvencionat i, per tant, és gratuït per al personal acadèmic de la UAB.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les dues parts de l’examen. El període per reservar és del 12 al 17 de gener.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA I CRITERIS DE CORRECCIÓ

Informació sobre l'estructura de l'examen i el criteris de correcció.
Tasques d'exemple d'expressió escrita
Tasques d'exemple d'expressió oral
Model de certificat

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publicaran el divendres 17 de febrer a l’apartat Consulta d’expedient i s’enviaran per correu electrònic individualitzat.
 
Pel que fa als certificats, s'enviaran per correu electrònic en un període de deu dies hàbils.

Revisions i reclamacions

Horaris de revisió
Es fan el dia 20 i 21 de febrer. Es concretaran les hores exactes més endavant.
 
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria del Servei de Llengües, adreçada a la Direcció.
 
Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
Els dies per cursar reclamacions són del 20 al 21 de febrer.

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones majors de 16 anys interessades a acreditar els seus coneixements d’anglès.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Les proves es faran entre el 30 de gener i el 2 de febrer. Els horaris concrets es publicaran al desembre. 

 • Prova d'expressió escrita: dilluns 30 de gener a les 12.30 h.
 • Prova per ordinador (comprensió escrita, prova de coneixements gramaticals i lèxics i prova de comprensió oral): dilluns 30, dimarts 31 de gener i dimecres 1 de febrer en horaris diferents.
 • Prova d'expressió oral: dilluns 30, dimarts 31 de gener i dimecres 1 de febrer en horaris diferents.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: del 9 al 18 de gener.
Lloc: Secretaria del Servei de Llengües. 

Horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 20 h i divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h. 

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 162,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 172,38 €
Persones externes: 202,80 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 23 i finalitza el 26 de gener.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest infomre o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats

Els resultats es publiquen el divendres 10 de febrer. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions

L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és comentar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 13 de febrer i finalitza el dia 14 de febrer. Els horaris de revisió es concretaran més endavant. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 13 de febrer i finalitza el dia 14 de febrer.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones majors de 16 anys interessades a acreditar els seus coneixements d’anglès.  
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 26 de maig i el 9 de juny. 

 • Prova d'expressió escrita: divendres 26 de maig a les 13 h.
 • Prova per ordinador (comprensió escrita, prova de coneixements gramaticals i lèxics i prova de comprensió oral): del 26 de maig al 2 de juny en horaris diferents.
 • Prova d'expressió oral: del 29 de maig al 2 de juny en horaris diferents.

 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES

Període de matrícula: del 2 al 17 de maig.

Lloc de matrícula: Secretaria del Servei de Llengües

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h, de dilluns a divendres de 15 a 19 h.

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 162,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 172,38 €
Persones externes: 202,80 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 19 i finalitza el 22 de maig.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 23 de juny. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 26 de juny i finalitza el dia 27 de juny. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.


El període de reclamacions comença el 26 de juny i finalitza el dia 27 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.
Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat

BEQUES I AJUTS

Pots sol·licitar un ajut per a sufragar les despeses de la matrícula d’aquests exàmens si has començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015. Més informació al web de la Generalitat de Catalunya.

 

DESTINATARIS

Totes aquelles persones majors de 16 anys interessades a acreditar el nivell C2 del Marc europeu comú de referència dels seus coneixements d’anglès. 

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 26 de maig i le 9 de juny. 

 • Part escrita: divendres 26 de maig a les 9 h
 • Prova oral: divendres 26 de maig, dimecres 31 de maig o divendres 2 de juny en diferents horaris.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: del 2 al 17 de maig.

Lloc de matrícula: Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4.

Horaris d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h

Preu de l’examen

Alumnat i personal de la UAB: 181,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 192,10 €
Persones externes: 226,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 19 i finalitza el 22 de maig.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 23 de juny. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 26 de juny i finalitza el dia 27 de juny.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 26 de juny i finalitza el dia 27 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Descripció de l'examen C2 d'anglès.

DESTINATARIS

Personal acadèmic interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari.

DATES I HORARIS DE LES PROVES
 
Prova d’expressió escrita (90 minuts), dimarts 4 de juliol de 13 a 14.30 h.
Prova d’expressió oral (30 minuts, individual), entre el 27 de juny i el 4 de juliol, en diferents horaris de matí.  L

MATRÍCULA, PREU I RESERVA D’HORES

Places: 35.
 
Dates d’inscripció i matrícula: 
Matrícula oberta a tot el PDI UAB: del 29 de maig al 16 de juny.
Matrícula oberta al personal acadèmic d'altres universitats: del 12 al 16 de juny. 

Lloc de la matrícula: es fa virtualment. Cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula.
 
Preu de l’examen75 €
L’examen està totalment subvencionat  i, per tant, és gratuït per al personal acadèmic de la UAB.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les dues parts de l’examen. El període per reservar és del 21 al 23 de juny.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA I CRITERIS DE CORRECCIÓ

Informació sobre l'estructura de l'examen i el criteris de correcció.
Tasques d'exemple d'expressió escrita
Tasques d'exemple d'expressió oral
Model de certificat

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publicaran el divendres 21 de juliol a l’apartat Consulta d’expedient i s’enviaran per correu electrònic individualitzat.
 
Pel que fa als certificats, s'enviaran per correu electrònic en un període de deu dies hàbils.

Revisions i reclamacions

Les revisions es faran el 24 i 25 de juliol.
 
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria del Servei de Llengües, adreçada a la Direcció.
 
Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
Els dies per cursar reclamacions són el 24 i 25 de juliol.