Certificats i exàmens

Anglès

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Tots els exàmens es fan de manera presencial.

 

Examen multinivell d’anglès d’UAB Idiomes que permet a l’examinand acreditar des d’un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc europeu comú de referencia per a les llengües.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 12 i el 14 de setembre de 2023

 • Prova d'expressió escrita: dimarts 12 de setembre a les 11.30 h.
 • Prova per ordinador (comprensió escrita, prova de coneixements gramaticals i lèxics i prova de comprensió oral): del 12 al 14 de setembre, en horaris diferents.
 • Prova d'expressió oral: del 12 al 14 de setembre, en horaris diferents.


MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Places limitades
Matrícula oberta: del 3 de juliol a 28 de juliol i del 30 d'agost a l'1 de setembre (places limitades)
Lloc de matrícula: Secretaria del Servei de Llengües.

Horari d'atenció al públic:

 • Juliol de 10 a 13.30 h i de 15 a 19.30 h
 • Agost de 10 a 13.30 h
 • Setembre de 9 a 14 i de 15 i 19 h.


Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 162,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 172,38 €
Persones externes: 202,80 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 4 i finalitza el 6 de setembre.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 26 de setembre. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, s'envien per correu electrònic en un termini de deu hàbils a partir de la publicació de les notes.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 27 de setembre i finalitza el dia 28 de setembre.

Horaris de revisió

Dimecres 27 de setembre 

 • De 9 a 110 h – Caterin Vargas - Aula 20 de l'Aulari Central
 • De 16 a 17 h – Dan Blake - Aula 20 de l'Aulari Central

Dijous 28 de setembre 

 • De 14 a 15 h – Clara Lara - Aula 20 de l'Aulari Central

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 27 de setembre i finalitza el dia 28 de setembre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat

 

Examen multinivell d’anglès d’UAB Idiomes que permet a l’examinand acreditar des d’un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc europeu comú de referencia per a les llengües.

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria va adreçada principalment a l’alumnat de la UAB interessat a participar en programes de mobilitat.
 

DATES I HORARIS DE LES PROVES
Els exàmens es faran entre el 26 d’octubre i el 3 de novembre.  Els horaris exactes es publicaran abans de l'inici del període de matrícula. 

 • Prova d'expressió escrita: dijous 26 d'octubre de 13 a 14.30 h.
 • Prova per ordinador (prova de comprensió escrita i coneixements gramaticals i lèxics i prova de comprensió oral): divendres 27 d'octubre, dimarts 31 d'octubre i divendres 3 de novembre, en diferents horaris de matí.
 • Prova d'expressió oral: divendres 27, dimarts 31 d'octubre i dijous 2 i divendres 3 de novembre, en diferents horaris de matí. 

Places limitades

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES

Dates de matrícula: del 10 d’octubre al 17 d’octubre.

Lloc de matrícula: Secretaria del Servei de Llengües. 

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 166,00 €
Comunitat Universitària Vinculada: 177,00 € 

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 20 i finalitza el 23 d'octubre.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats s’enviaran per correu electrònic als examinands el dia 14 de novembre, i s’enviarà també una còpia en format llistat dels resultats aquest mateix dia a Relacions Internacionals i a totes les oficines d’intercanvi. 

Tot i que la data de publicació de resultats és posterior a la data de termini de sol·licituds, Relacions Internacionals acceptarà els nostres resultats.
 
Els certificats s'enviaran per correu electrònic a partir del 17 de novembre.
 
Revisions

El període de revisió comença el 14 de novembre i finalitza el dia 15 de novembre. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 14 de novembre i finalitza el dia 15 de novembre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
Descripció de l’examen
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat
Informació general sobre la Convocatòria Programa Erasmus+Estudis i UAB Exchange Programme
 

DESTINATARIS

Personal acadèmic interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari.

DATES I HORARIS DE LES PROVES
 
Prova d’expressió escrita (90 minuts), divendres 19 de gener de 13 a 14.30 h.
Prova d’expressió oral (30 minuts, individual), divendres 19, dimarts 23 i dimecres 24 de gener, en diferents horaris.

MATRÍCULA, PREU I RESERVA D’HORES

Places: 35.
 
Dates d’inscripció i matrícula: 
Matrícula oberta a tot el PDI UAB: de l'11 al 22 de desembre.
Matrícula oberta al personal acadèmic de la UAB i d'altres universitats: del 8 al 9 de gener. 

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 20 h i divendres de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h. 

Sol·licitud de matrícula.
 
Preu de l’examen75 €
L’examen està totalment subvencionat i, per tant, és gratuït per al personal acadèmic de la UAB.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les dues parts de l’examen. El període per reservar és del 12 al 15 de gener.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA I CRITERIS DE CORRECCIÓ

Informació sobre l'estructura de l'examen i els criteris de correcció.
Tasques d'exemple d'expressió escrita
Tasques d'exemple d'expressió oral
Model de certificat

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publicaran el divendres 16 de febrer per correu electrònic individualitzat.
 
Pel que fa als certificats, s'enviaran per correu electrònic en un període de deu dies hàbils.

Revisions i reclamacions

Horaris de revisió
Es fan el dia 19 i 20 de febrer. Es concretaran les hores exactes més endavant.
 
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria del Servei de Llengües, adreçada a la Direcció.
 
Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
Els dies per cursar reclamacions són del 19 al 20 de febrer.

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones majors de 16 anys interessades a acreditar els seus coneixements d’anglès.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Les proves es faran entre el 26 de gener i el 31 de gener. 

 • Prova d'expressió escrita: divendres 26 de gener a les 12 h
 • Prova per ordinador (comprensió lectora i coneixements gramaticals i lèxics i comprensió oral): divendres 26, dilluns 29, dimarts 30 i dimecres 31 de gener, en diferents horaris.
 • Prova d'expressió oral: dilluns 29, dimarts 30 i dimecres 31 de gener, en diferents horaris.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: del 8 al 17 de gener.
Lloc: Secretaria del Servei de Llengües. 

Horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 20 h i divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h. 

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 166,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 177,00 €
Persones externes: 208,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 19 i finalitza el 23 de gener.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats

Els resultats es publiquen el dijous 8 de febrer. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, s'envien per correu electrònic en un termini aproximat de deu dies hàbils.
 
Revisions

L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és comentar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 8 de febrer i finalitza el dia 9 de febrer. Els horaris de revisió es concretaran més endavant. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 8 de febrer i finalitza el dia 9 de febrer.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones majors de 16 anys interessades a acreditar els seus coneixements d’anglès.  
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 29 de maig i el 12 de juny. 

 

 • Prova d'expressió escrita: divendres 31 de maig a les 13 h.
 • Prova per ordinador (comprensió escrita, prova de coneixements gramaticals i lèxics i prova de comprensió oral): del 29 de maig al 5 de juny, en horaris diferents.
 • Prova d'expressió oral: del 29 de maig al 5 de juny, en horaris diferents.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES

Període de matrícula: del 2 al 15 de maig.

Lloc de matrícula: Secretaria del Servei de Llengües

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h, de dilluns a divendres de 15 a 19 h.

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 166,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 177,00 €
Persones externes: 208,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 17 i finalitza el 23 de maig.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 21 de juny. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats, s'enviaran per correu electrònic en un període de deu dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 25 de juny i finalitza el dia 26 de juny. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.


El període de reclamacions comença el 25 de juny i finalitza el dia 26 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.
Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat

BEQUES I AJUTS

Pots sol·licitar un ajut per a sufragar les despeses de la matrícula d’aquests exàmens si has començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015. Més informació al web de la Generalitat de Catalunya.

 

DESTINATARIS

Totes aquelles persones majors de 16 anys interessades a acreditar el nivell C2 del Marc europeu comú de referència dels seus coneixements d’anglès. 

DATES I HORARIS DE LES PROVES

 • Part escrita: divendres 31 de maig de 9 a 11.45 h
 • Part oral: divendres 31 de maig i dimecres 5 de juny, en diferents horaris.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES

 
Dates de matrícula: del 2 al 15 de maig.

Lloc de matrícula: Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4.

Horaris d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h

Preu de l’examen

Alumnat i personal de la UAB: 186,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 197,00 €
Persones externes: 232,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 17 i finalitza el 23 de maig.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 21 de juny. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, s'enviaran per correu electrònic en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 25 de juny i finalitza el dia 26 de juny.  

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 25 de juny i finalitza el dia 26 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Descripció de l'examen C2 d'anglès.

DESTINATARIS

Personal acadèmic interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari.

DATES I HORARIS DE LES PROVES
 
Prova d’expressió escrita (90 minuts), divendres 28 de juny de 13 a 14.30 h.
Prova d’expressió oral (30 minuts, individual), entre el 26 de juny i el 5 de juliol. Els dies concrets es publicaran més endavant.

MATRÍCULA, PREU I RESERVA D’HORES

Places: 35.
 
Dates d’inscripció i matrícula
Matrícula oberta a tot el PDI UAB: del 15 de maig al 14 de juny.
Matrícula oberta al personal acadèmic d'altres universitats: del 10 al 14 de juny. 

Lloc de la matrícula: es fa virtualment. Cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula.
 
Preu de l’examen: 75 €
L’examen està totalment subvencionat i, per tant, és gratuït per al personal acadèmic de la UAB.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les dues parts de l’examen. El període per reservar és del 18 al 21 de juny.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA I CRITERIS DE CORRECCIÓ

Informació sobre l'estructura de l'examen i els criteris de correcció.
Tasques d'exemple d'expressió escrita
Tasques d'exemple d'expressió oral
Model de certificat

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publicaran el divendres 19 de juliol a l’apartat Consulta d’expedient i s’enviaran per correu electrònic individualitzat.
 
Pel que fa als certificats, s'enviaran per correu electrònic en un període de deu dies hàbils.

Revisions i reclamacions

Les revisions es faran el 22 i 23 de juliol
 
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria del Servei de Llengües, adreçada a la Direcció.
 
Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
Els dies per cursar reclamacions són el 22 i 23 de juliol.