Certificats i exàmens

Anglès C2

El certificat de l’examen C2 d’anglès té el segell de qualitat CertACLES atorgat per l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES) i és reconegut per la CRUE i la Generalitat de Catalunya

Aquest examen d’anglès va adreçat a la comunitat universitària que vulgui acreditar el nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), tant per raons acadèmiques com per raons professionals.
  
L’examen de C2 avalua el grau de competència de l’examinand mitjançant tasques integrades, que combinen diferents destreses lingüístiques.
L’examen consta de les proves següents:
 

Prova Durada
Comprensió oral i expressió escrita 90 min aprox.
Expressió escrita 60 min aprox.
Comprensió escrita i expressió oral 45-50 min  aprox.
 
Totes les parts de l'examen tenen el mateix pes.

Tots els certificats del Servei de Llengües tenen validesa a la UAB i en el sistema universitari català.

 
Usuari experimentat - C2 
Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.
 
 

L’examinand  ha de demostrar que pot redactar textos complexos, fent ús dels recursos lèxics i gramaticals propis del nivell per tal d’elaborar un text clar, fluid i amb una estructura lògica que ajuda el destinatari a comprendre el text adequadament.

L’examinand ha d’elaborar un text de 400 paraules com a mínim.

Exemple de tasca d’ expressió escrita
Criteris d’avaluació
 

Aquesta prova avalua la capacitat de comprendre diferents textos i gràfics, seleccionar la informació rellevant i adaptar-la i integrar-la en una intervenció oral. L'examinand també ha de demostrar la seva capacitat de respondre a preguntes sobre el tema de manera fluïda i ben estructurada.

Aquesta prova consta de tres parts:

Part 1. Presentació formal. L’examinand disposa de 30 minuts de preparació previs a la prova
Part 2. Preguntes sobre el tema exposat. L'examinador farà un mínim de tres preguntes i un màxim de cinc. 
Part 3. Discussió sobre un tema
 
La prova és individual i dura en total uns 45-50 minuts (30 minuts de preparació+16-20 minuts de prova).
 
Prova de comprensió escrita i expressió oral

Criteris d’avaluació
 

L’examinand  ha de demostrar que comprèn un text oral de caràcter divulgatiu d’un gran ventall de temes, fins i tot abstractes, complexos i especialitzats.  L’ àudio, que dura uns 10 minuts aproximadament, es pot escoltar dues vegades.

A partir dels seus apunts, l’examinand ha d’elaborar un text d’unes 500 paraules que ha d’incloure idees del text oral i també la seva opinió respecte del tema tractat.

Exemple de tasca de comprensió oral i expressió escrita

Àudio de la prova: fragment del vídeo de la BBC sobre els orígens de l’Open University

Criteris d’avaluació
 

Procediments de correcció

La prova d'expressió escrita i la de comprensió oral i expressió escrita les avaluen dos examinadors a partir dels criteris d’avaluació establerts. En cas de desacord entre els examinadors, les tasques les avalua un tercer avaluador.
 
La prova de comprensió escrita i expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establerts. L’examinador que fa d’interlocutor disposa de criteris holístics i l'examinador que fa d'assessor examina segons uns criteris analítics.

Criteris de superació

Per obtenir el nivell C2 cal obtenir un mínim del 50% en cada prova i del 60% en el global.