Certificats i exàmens

Anglès B1 a C1

Aquest examen d’anglès és multinivell i va adreçat a la comunitat universitària que vulgui acreditar els nivells B1, B2 i C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), tant per raons acadèmiques com per raons professionals.
 
Tots els certificats del Servei de Llengües tenen validesa a la UAB i en el sistema universitari català.
 
L’examen B1-B2-C1 avalua el grau de competència de l’examinand en les quatre destreses comunicatives i consta de les proves següents:
1.     Prova de comprensió escrita i ús de la llengua
2.     Prova de comprensió oral
3.     Prova d’expressió escrita
4.     Prova d’expressió oral
 
Els examinands han de fer totes les tasques, que estan dissenyades per acreditar els diferents nivells de coneixements.

El certificat de l’examen multinivell d’anglès està reconegut per l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES).
 
Els cursos d’UAB Idiomes s’ajusten als nivells que descriu el MECR: l’examen avalua els diferents nivells de competència i no els continguts concrets dels cursos .

- Avalua la interacció i la producció oral.
- La prova és individual.
- La prova consta de tres parts:
 • Preguntes d’informació personal (1-3 minuts)
 • Interacció sobre un tema d’interès general (2-3 minuts)
 • Monòleg sobre un tema d’interès general (3-5 minuts)

L'examinand disposa de 8 minuts aproximadament abans de la prova per preparar el monòleg de la tercera part sobre el tema que se li proporcioni.
 
La prova té una durada d’entre 7 i 11 minuts.
 
Exemples de tasca d’expressió oral

Criteris d’avaluació
S’avaluen els textos segons aquests criteris:

 • Fluïdesa, coherència i interacció.
 • Repertori i correcció lèxics.
 • Repertori i correcció gramaticals.
 • Pronunciació i entonació.

Criteris analítics d'avaluació de l'expressió oral
Criteris holístics de l'avaluació de l'expressió oral

El MECR defineix així les competències de l’expressió oral:
 
MECR Descripció
B1 Puc connectar frases d’una manera senzilla per tal de descriure experiències i fets, els meus somnis, les meves esperances o les meves ambicions. Puc donar raons o explicacions breus sobre opinions i projectes. Puc explicar una història o relatar l’argument d’un llibre o d’una pel·lícula i descriure les meves reaccions.
B2 Puc presentar descripcions clares i detallades sobre una àmplia gamma de temes relatius als meus centres d’interès. Puc explicar el meu punt de vista sobre un tema i exposar els avantatges i els inconvenients de diferents opcions.
C1 Puc presentar descripcions clares i detallades sobre temes complexos que inclouen altres temes, desenvolupar alguns punts concrets i arribar a una conclusió apropiada.
 
Per a més informació, consulteu els capítols  3, 4 i 5 del MECR.

Aquesta prova informatitzada consta de dues tasques:
 
C-test
Té un temps límit de 20 minuts i avalua la comprensió lectora, l’ortografia i els coneixements gramaticals i lèxics. Consta de quatre textos curts, de temes diferents, que tenen paraules incompletes. Cada text conté 25 buits. L’examinand ha d’omplir cada buit amb el mateix nombre de lletres o una més que les que es donen de la paraula incompleta corresponent.

Exemples de C-test

Preguntes d’opció múltiple d’ús de la llengua
És una prova informatitzada adaptativa que avalua els coneixements gramaticals, lèxics i d’ús de la llengua. Consta d’un nombre variable de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té un mínim de 9 preguntes i un màxim de 30, amb una mitjana de 15 preguntes per examinand.
 
Exemples de preguntes d’ús de la llengua
 
Cada tasca val un 50 % del total de la prova, que té una durada aproximada de 35 minuts. 
 

Inclou la producció de dos textos de tipologia diferent: un de transaccional i un altre de descriptiu, narratiu, d’argumentació o d’opinió.

Tasca 1
- Avalua la interacció escrita.
- Avalua les funcions lingüístiques comunes als nivells B1, B2 i C1:
 • Descriure experiències, llocs, esdeveniments, emocions, sentiments.
 • Expressar opinions.
 • Intercanviar informació.
- Tipus de texts: correu electrònic, carta, comentari d’un blog o missatge.
- Cal escriure un mínim de 175 paraules.
 
Tasca 2
- Avalua la producció escrita.
- Avalua principalment les funcions lingüístiques més pròpies dels nivells B2 i C1:
 • Desenvolupar opinions i arguments.
 • Valorar, analitzar i criticar.
 • Especular.
- Tipus de texts: redacció, narració, ressenya, article, informe o entrada a un blog.
- Cal escriure un mínim de 250 paraules.
 
La prova té una durada de 90 minuts.
 
Exemples de tasca d’expressió escrita

Criteris d’avaluació
 S’avaluen els textos segons aquests criteris:
 • Adequació de la tasca.
 • Cohesió, coherència i organització.
 • Repertori i correcció lèxics.
 • Repertori i correcció gramaticals.
Criteris d'avaluació de l'expressió escrita

El MECR descriu les competències de l’expressió escrita de la manera següent:
 
MECR Descripció
B1 Puc escriure textos senzills i ben cohesionats sobre temes familiars o d’interès personal. Puc escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.
B2 Puc escriure textos clars i detallats sobre una àmplia gamma de temes relatius als meus interessos. Puc escriure un assaig o un informe i transmetre una informació o donar raons a favor o en contra d’una opinió determinada. Puc escriure cartes que remarquin la importància que tenen per a mi alguns fets o algunes experiències.
C1 Puc expressar-me mitjançant textos clars i ben estructurats, i desenvolupar el meu punt de vista amb una certa extensió. Puc escriure sobre temes complexos en cartes, assajos o informes, i subratllar-ne els aspectes que considero més importants. Puc seleccionar l’estil apropiat en funció del lector a qui van adreçats els meus textos.
 
Per a més informació, consulteu els capítols  3, 4 i 5 del MECR.

És una prova informatitzada adaptativa que avalua la capacitat de comprensió oral global, així com la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i altres materials enregistrats. També avalua l’adequació sociolingüística.
 
Consta d’un nombre variable de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té un mínim de 9 preguntes i un màxim de 30, amb una mitjana de 18 preguntes per examinand. Els àudios es poden sentir dues vegades.
 
La prova té una durada aproximada de 20 minuts.
 
Exemples de preguntes de comprensió oral

Procediments de correcció
 
En el cas de l’anglès, la prova de comprensió escrita i ús de la llengua i la prova de comprensió oral es fan mitjançant un test adaptatiu informatitzat (TAI) i, per tant, la correcció és automàtica.
 
Les proves d’expressió escrita les avaluen dos examinadors a partir dels criteris d’avaluació establerts. En cas de desacord entre els examinadors, les tasques les avalua un tercer avaluador.
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establerts. L’examinador que fa d’interlocutor disposa de criteris holístics i l’assessor examina segons uns criteris analítics.

Criteris de superació
 
Les quatre parts de l’examen tenen el mateix pes (25 %) dins el global de l’examen.  
 
A continuació, es detallen els punts de tall d’UAB Idiomes corresponents a cada part de l’examen i al total, amb la seva correspondència amb el nivell del MECR:Per tant:
      - Per obtenir el nivell B1 cal una nota global mitjana de 2,9, com a mínim.
      - Per obtenir el nivell B2 cal una nota global mitjana de 4,6, com a mínim.
      - Per obtenir el nivell C1 cal una nota global mitjana de 6,5, com a mínim.