Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

SGIQ de l'Escola de Doctorat

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'Escola de Doctorat

La UAB ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SGIQ de la UAB) a partir del qual s’ha elaborat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola de Doctorat (SGIQ_ED), que ha estat aprovat per la Junta Permanent .

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola és l’eina amb què es dota l’Escola per garantir la qualitat dels seus programes de doctorat i també en la recerca que es desenvolupa en les tesis doctorals i les activitats formatives d’aquest període, i estableix una infraestructura de funcionament intern i un conjunt de processos orientats a la millora contínua de les titulacions.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQU, ANECA i ENQA.
 

Manual del SGIQ de l'Escola de Doctorat

Mapa de processos del SGIQ de l'Escola de Doctorat

Política de qualitat de l'Escola de Doctorat

One-Drive del SGIQ de l'Escola de Doctorat

Informe anual de revisió del SGIQ de l'Escola de Doctorat

Pla de Millores de l'Escola de Doctorat

Autoinforme d'acreditació dels Estàndards Transversals de Doctorat

Informe transversal d'avaluació externa


Processos del SGIQ de l'Escola de Doctorat

Processos estratègics

Processos clau

Processos de suport


La UAB als rànquings

En aquesta pàgina trobareu informació dels rànquings de prestigi on podeu trobar la Universitat Autònoma de Barcelona com a una de les millors universitats de l'estat espanyol.