La Fundació UAB

Vicepresidència executiva

Vicepresidència Executiva


Directora: Montserrat Balagueró Baró


Currículum breu

Montserrat Balagueró Baró és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i diplomada en Gestió Universitària per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha desenvolupat diversos càrrecs de gestió i direcció a la UAB: com a administradora de centre de les Escoles Universitàries d’Empresarials i d’Informàtica de Sabadell (1989-1990), de la Facultat de Ciències de la Comunicació (1990-1995) i de la Facultat de Veterinària (1995-2002);  Cap de l’Oficina d’Estudis i de Gestió de la Informació (2002-2006), i directora del Servei de Llengües – UAB Idiomes (2006-2013). Des de juny de 2013 ha ocupat el càrrec d’adjunta a la Vicegerència d’Afers Acadèmics per a la Formació Permanent i de directora de Serveis Docents de la FUAB.Funcions generals

  • Donar suport a l’equip de govern, i participar i col·laborar en la planificació estratègica, en l’elaboració dels objectius, en les anàlisis i posada en funcionament de nous projectes i en els estudis de viabilitat i la seva execució, pel què fa a la Fundació UAB.
  • Organitzar els serveis administratius i econòmics i coordinar l’administració dels altres serveis de la Fundació UAB.
  • Exercir la direcció del personal.
  • Vetllar pel compliment dels acords dels òrgans de govern de la Universitat relatius a la Fundació UAB.
  • Exercir el control de la gestió dels ingressos i les despeses inclosos en el pressupost de la Fundació UAB, supervisant el compliment de les seves previsions.
  • Elaborar i actualitzar l’inventari dels béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació UAB i administrar-lo.
  • Assumir totes aquelles altres competències que li assignin els present Estatuts, les seves normes de desenvolupament i aquelles que el/la rector/a li delegui.
 
De la vicepresidència executiva depenen els següents departaments i serveis:

Promoció i Comunicació