Sistema de prevenció de riscos penals (Corporate Compliance)

A principis del 2019, la Fundació UAB va començar la primera fase d’implantació d’un Sistema per a la Prevenció de Riscos Penals a les institucions de l’entorn FUAB. Aquest sistema, també conegut com a Corporate Compliance, té un doble objectiu:

  • implementar mesures de prevenció i control que garanteixin l’exercici de l’activitat de totes les entitats de l’entorn FUAB, d’acord amb el compliment i respecte a la legalitat;
  • i promoure una vertadera cultura ètica corporativa a totes les institucions.

Després d’una fase de diagnosi i la configuració d’un mapa de debilitats, es va determinar un programa adequat a la realitat de la Corporació UAB, que aplica a totes les institucions, i que va ser aprovat pel Patronat el 28 d’octubre de 2019.

A continuació, dintre de la fase d’implementació dels mecanismes de control necessaris per atenuar o eliminar les eventuals responsabilitats penals, els dies 11, 12 i 13 de novembre de 2019, es va dur a terme el Pla de formació per tot el personal de la Corporació.

Al setembre de 2020, es va constituir el Comitè de Compliance, i es va iniciar la darrera fase d’assessorament i seguiment de les mesures establertes que va finalitzar el 31 de desembre de 2021.

Aquests són els elements fonamentals que conformen el sistema:

Comitè de Compliance

És l’òrgan intern i permanent encarregat de supervisar el funcionament de les mesures de prevenció que s’han determinat per a la Corporació UAB. El Comitè també exerceix, a l'efecte, poders autònoms d'iniciativa i control. Entre els membres del Comitè es troba el Compliance Officer, que és la figura que desenvolupa les tasques executives per a l'exercici de les competències del Comitè. Constituït el setembre de 2020, el Comitè està compost per:

  • La secretària general de la UAB: Esther Zapater Duque (presidenta)
  • El vicerector de la UAB que tingui competències en relació amb la FUAB: Josep Vendrell Roca
  • La presidenta de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB: Tània Nadal Vicens

Codi de Conducta de la Fundació UAB i les institucions de l’entorn FUAB

És el document en què s’han definit tots els mecanismes i criteris d’actuació per garantir una major eficiència i transparència a les activitats de la Corporació UAB, en el si de les seves relacions internes i amb la societat, i és d’obligat compliment per a totes les persones de l’entorn FUAB.

Consulta el Codi de Conducta

Canal de Compliance

És el canal pel qual, via correu electrònic, totes les persones relacionades amb les institucions de l’entorn FUAB poden reportar qualsevol pràctica contrària, o resoldre dubtes relacionats amb les normes d’actuació. La direcció on s'han d'enviar les comunicacions és: canaldecompliance.fuab@todanelo.com.

Consulta les normes d'utilització del Canal de Compliance

Formulari de comunicació d'obsequis

L’apartat 20 del Codi de Conducta regula el tractament dels obsequis de cortesia, afirmant que l'acceptació d'aquests "no pot superar els usos habituals, socials o de cortesia en el cas d’obsequis o atencions que, individualment o agrupats, superin els cinquanta (50) euros. En cas de rebre obsequis o atencions de valor superior, s’hauran de retornar o, en cas que la devolució no sigui possible o sigui excessivament onerosa, s’hauran de comunicar i entregar al Comitè de Compliance". La comunicació amb el Comitè de Compliance s'ha de realitzar a través de l'adreça canaldecompliance.fuab@todanelo.com, adjuntant el següent formulari omplert:

Comunicat de recepció d'obsequis