Cicles Formatius de Grau Superior

Convalidacions

Avís: canvis en els cicles d'FP per al curs 2024-2025
En breu actualitzarem aquesta informació per a cadascun dels cicles un cop publicada la normativa de la Generalitat de Catalunya, que recullen les convalidacions del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional en el capítol VI, Secció 1a, l'article 126 "Convalidacions, exempcions, equivalències i homologacions".

La convalidació és el procediment pel qual es reconeix i dóna valor acadèmic als estudis oficials certificats per l'entitat competent.

Per poder sol·licitar una convalidació és requisit imprescindible estar matriculada en el cicle formatiu pel qual es demana la convalidació.

Les convalidacions es classifiquen segons qui les resol:

 • CONVALIDACIONS DIRECTES: aquestes convalidacions les resoldrà directament el centre, són aquelles que estan establertes en els decrets dels currículums i normativa de convalidacions.
 • CONVALIDACIONS SINGULARS: són totes aquelles convalidacions que no pot resoldre directament el centre i les resol la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (DGFPIERE).

Els tipus de convalidacions d’aplicació directa per part del centre són:

1. Convalidacions a partir d’estudis de formació professional finalitzats o parcialment superats 

En general, es poden convalidar mòduls professionals i unitats formatives següents: 

 • Les que recullen la normativa publicada:
  • En l’Ordre ENS/58/2003 de 12 de febrer (DOGC 20.02.2003), la correcció d’errada (DOGC 24.02.2003) i annexos. 
  • RD 1085/2020, de 9 de diciembre y se modifica el RD 1147/2011, de 29 juliol (BOE núm. 340, de 30 de diciembre de 2020
  • En l’Ordre ECD/1055/2017, de 26 d’octubre, que modifica l’Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, on s’estableixen noves convalidacions entre mòduls professionals de formació professional. 
  •  Currículums dels cicles formatius
 • Mòdul Formació i Orientació Laboral:
  • Títols d’estudis LOE: si està superat el tindrà convalidat en qualsevol altre cicle formatiu de l’àmbit de la LOE. 
  • Títols d’estudis LOGSE: 
   • si està superat el crèdit FOL del mateix o diferent nivell convalida la unitat formativa “UF1. Incorporació al treball” del títol LOE. 
   • si l’alumne presenta certificat nivell bàsic prevenció riscos laborals (prl) establert en  reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el reglament dels serveis de prevenció es convalidarà la “UF2. Prevenció de riscos”, sempre i quan el certificat tingui aquests requisits: 
    • Denominació i segell de l'entitat certificadora, i signatura de la persona responsable.
    • Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació. 
    • Denominació i durada del curs.
    • Localitat i data d'expedició del certificat. 
    • Text en què s'indica: "capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Reial decret 39/1997 (segons el contingut de l'annex IV A o IV B)".

 

2. Convalidacions de mòduls professionals pel fet de tenir unitats de competència acreditades. 

Els alumnes que tinguin acreditades oficialment, per administracions laborals o educatives, alguna unitat de competència que formi part del Catàleg nacional de qualificacions professionals tindran convalidats els mòduls professionals corresponents que s'estableixen en la norma que regula cada títol.

Procediment

L’alumne haurà de presentar la sol·licitud de convalidació juntament amb:

 • Original o fotocòpia compulsada del certificat de qualificacions oficials per a unitats formatives, crèdits o assignatures, segons el supòsit; ha de ser oficial i expedit pel centre educatiu on s’han cursat els crèdits o mòduls superats corresponents (presentant un cicle LOE és imprescindible el detall de les unitats formatives aprovades). Els butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids.
   
 • Original o fotocòpia compulsada del títol  del cicle corresponent
 • En el cas de LOGSE per reconèixer UF2 Prevenció de riscos: certificat nivell bàsic.
 • En el cas de Unitats de competència acreditades:
  • Certificat de professionalitat emès per l'administració laboral competent. 
  • Certificat d'acreditació parcial d'unitats de competència del certificat de professionalitat emès per l'administració laboral competent. 
  • Resolució d'expedició d'un certificat de professionalitat o d'un certificat d'acreditació parcial d'unitats de competència d'un certificat de professionalitat, emesa per l'administració laboral competent. 
  • Certificat d'acreditació de competències d'acord amb el procediment que s'estableix en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

Les sol·licituds de convalidacions singulars seran resoltes per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i seran totes aquelles que no pugui resoldre el centre.


El temps estimat de resolució per part del DGFPIERE es de mesos des de la seva presentació. Mentre el sol·licitant no hagi obtingut la resolució per part de DGFPIERE, no estarà eximit de l'assistència a classe i de la presentació a les avaluacions corresponents.

 1. Convalidacions a partir d’estudis de formació professional finalitzats o parcialment superats que no estan establertes en els decrets que estableixen els currículums i normativa de convalidacions. 
 2. Convalidacions a partir d’estudis universitaris. 

Els alumnes matriculats en un dels cicles formatius de formació professional inicial (LOE) que tinguin aprovats un mínim de 30 crèdits d'un estudi universitari o 12 crèdits ECTS poden sol·licitar la convalidació d'un o més dels mòduls professionals o unitats formatives següents: "UF1. Incorporació al treball", del mòdul professional de Formació i Orientació Laboral, el mòdul professional Empresa i Iniciativa Emprenedora, o unitats formatives creades pel centre amb les hores de lliure disposició de cicles formatius de grau superior.

Per determinar aquesta convalidació cal aplicar el barem següent:

 • Entre 30 i 40 crèdits universitaris o un mínim de 12 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d'unitats formatives del cicle formatiu, sempre que la suma de les quals no sigui superior a 66 hores lectives. 
 • Entre 41 i 50 crèdits universitaris o un mínim de 16 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d'unitats formatives del cicle formatiu, sempre que la suma de les quals no sigui superior a 132 hores lectives. 
 • Més de 50 crèdits universitaris o més de 20 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d'unitats formatives del cicle formatiu, sempre que la suma de les quals no sigui superior a 198 hores lectives.

Les assignatures d'estudis universitaris oficials que hagin estat prèviament convalidades o reconegudes no es poden tornar a convalidar per mòduls professionals dels cicles formatius de grau superior.

Procediment

L’alumnat sol·licitarà les convalidacions singulars en el centre, que les trametrà a la Direcció General de Formació professional i Ensenyaments de Règim Especial. 

Cal presentar:

 • Sol·licitud de convalidació singular
 • Original o fotocòpia compulsada del certificat de qualificacions per unitats formatives, crèdits o assignatures segons el supòsit. 
 • Original o fotocòpia compulsada del títol  del cicle corresponent
 • En el cas que s’aportin estudis universitaris i es demanin convalidacions diferents a la “UF1. Incorporació al treball" del mòdul professional de Formació i Orientació Laboral, al mòdul professional Empresa i Iniciativa Emprenedora, o a unitats formatives creades pel centre amb les hores de lliure disposició de cicles formatius de grau superior, caldrà aportar:
  • Certificat acadèmic personal original o compulsat 
  • Títol universitari compulsat
  • Guies docents segellades pel centre corresponent
  • Pla docent segellat pel centre corresponent

Si la resolució és favorable, les convalidacions obtingudes es traslladaran a la documentació d’avaluació de l’alumnat.  

CONVALIDACIONS DE TÍTOLS LOGSE I ELS DERIVATS D'ESTUDIS UNIVERSITARIS
Els crèdits així convalidats, no tenen assignada cap puntuació, constant a l'expedient de l'alumnat com CONVALIDAT i no computarà a efectes del càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. 

CONVALIDACIONS DE TÍTOLS LOE

En el cas de mòduls professionals o unitats formatives superats que tinguin la mateixa de nominació i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles formatius, la qualificació obtinguda es trasllada des del primer cicle formatiu en el qual s'ha cursat. 

Els mòduls professionals o unitats formatives convalidats de cicles formatius LOE d'acord amb l'annex III i l'annex IV del RD 1085/220, de 9 de desembre, recollidrà la qualificació obtinguda en el mòdul professional cursat, i es tindran en compte a efectes de càlcul de la nota mitjana . 

Cal tenir en compte que: 

 • Les unitats formatives, crèdits i els mòduls professionals que hagin estat prèviament convalidats no poden convalidar-se de nou per altres mòduls professionals o crèdits. 
 • El mòdul professional de Projecte, en títols de grau superior, no és objecte de convalidació. 
 • En el cas dels cicles formatius LOE, els mòduls professionals de Formació i Orientació Laboral i d'Empresa i Iniciativa Emprenedora, tot i ser contextualitzats en cadascun dels cicles formatius, es convaliden, si així ho sol·licita l'alumne, i es qualifiquen amb la nota obtinguda del primer cicle formatiu en el qual s'ha cursat. 
 • El certificat de qualificacions que aporti l’alumne per acreditar els seus estudis, ha de ser un certificat de qualificacions oficial expedit pel centre educatiu on s’han cursat els crèdits o mòduls superats corresponents (presentant un cicle LOE és imprescindible el detall de les unitats formatives aprovades). Tingueu en compte que els butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids.