Cicles Formatius de Grau Superior

Pagament, preus i finançament

Import matrícula (preu curs 23/24)

- Primer curs 4.930€
- Segon curs 3.830€

Si no s'ha fet la reserva de plaça de 500€ dins del període de preinscripció, en el moment de formalitzar la matrícula, s'haurà d'abonar-lo. Aquest import es descomptarà del total de la matrícula de primer curs.

La reserva de plaça, es retornarà íntegrament per causes imputables a la Fundació UAB.
 
La matrícula inclou:

- Assegurança escolar
- Classes de preparació exàmens d'acreditació d'idiomes
- Forma't al Port (1r curs)
- Llibres de text.
- Sortides i activitats programades.
- Gestió de pràctiques.
- Acreditació d’idiomes.
- Subscripció gratuïta al programari Microsoft Office 365 ProPlus que inclou les últimes versions de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype.
- Taxa de matrícula
- Assegurances

La matrícula no inclou:

- Forma't al Port segon curs (260€ aprox.)

Modalitat de pagament

  1. Pagament únic(*)

S’aplicarà un descompte del 3%(**) del pagament de l'import total de la matrícula

El pagament es realitzarà mitjançant ingrés bancari, al número de compte que es facilitarà el dia de la matrícula. Per mantenir el descompte s'haurà de realitzar en els 7 dies posteriors a la matriculació. 

(*) El descompte és aplicable a partir d'imports superiors a 500€.

(**) El 3% de descompte per pagament únic s’aplica sobre l’import final de la matrícula, un cop deduïts tots els descomptes (beca, FN, altres gratuïtats) i/o bonificacions.
 

  1. Pagament fraccionat en 2 terminis
  • Primer termini: 60% de l’import de la matrícula (el pagament es farà efectiu en els 7 dies posteriors a la matriculació).
  • Segon termini[1]: 40% de l’import restant (el pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària en el mes de desembre) [Important: Conseqüències de l'impagament de la matrícula].
  1. Amb més terminis mitjançant finançament bancari (financera Bancsabadell): El Banc de Sabadell ofereix finançament de la matrícula.
  • 3, 4 o 5 mesos consecutius, a partir de la matrícula (sense cap recàrrec)
  • 6 mesos,consecutius,a partir de la matrícula,amb un recàrrec d’un 0,25%
  • 9 mesos,consecutius,a partir de la matrícula,amb un recàrrec d’un 1,25%

       En cas que no et concedeixin el finançament bancari, el centre facilitarà el fraccionament del pagament

       
Si tens dubtes sobre el preu o el pagament, pots consultar el simulador de matrícula del Centre de Formació Professional de Fundació UAB.
 

Conseqüències de l'impagament de la matrícula 

El fet de no abonar la matrícula en els terminis establerts comportarà l'estat de morositat econòmica de l'expedient, d'acord amb el que es regula en la Normativa de matrícula de la UAB.   

En tots els casos, és imprescindible abonar qualsevol rebut pendent i les despeses corresponents com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, titulacions, trasllats, etc.).

Devolució rebut domiciliat:

[1] En cas de rebuts retornats, l'estudiant haurà d'abonar les despeses per la gestió de l'impagament així com els interessos bancaris cobrats per l'entitat financera sobre l'import impagat (penalització de 30 euros).