Cicles Formatius de Grau Superior

Assegurances

Assegurances

Què és l'assegurança escolar?

És una assegurança que protegeix els estudiants menors de 28 anys, des de 3r d'ESO fins al tercer cicle universitari, contra accidents escolars, malalties o infortunis familiars i els atorga prestacions mèdiques, farmacèutiques i econòmiques, segons s'escaigui.

Els alumnes més grans de 28 anys i els alumnes sense residència legal a Espanya, que estiguin matriculats en estudis d’ensenyaments professionals, batxillerat i en altres programes formatius autoritzats o organitzats pel Departament d’Educació, que no treballin i no disposin de cap cobertura assistencial, han de disposar d’una pòlissa d’assegurança particular o col·lectiva amb la mateixa cobertura assistencial per accidents que tenen a l’assegurança escolar i presentar-ne una còpia al centre.

Tràmits i Gestions
Centres Concertats-Assegurança Escolar Obligatòria

Assegurança complementària

L'assegurança complementària és un servei que t'ofereix la Fundació UAB, consistent en una assegurança d'accidents i assistència de viatge adreçada a tot el col·lectiu d'estudiants matriculats a la FUAB. El Centre de Formació Professional Fundació UAB l'ofereix en el moment de formalitzar la matrícula.

El període de cobertura és el curs acadèmic, és d'abast mundial, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com la no lectiva, incloses les vacances i pràctiques en empreses, dins i fora del campus universitari.

Prestacions
L'assegurança complementària abasta en cas d'accident:
- La mort (23.000 €)
- La invalidesa permanent absoluta (41.000 €)
- Les despeses mèdiques en centres recomanats (il·limitat)
- Les despeses mèdiques en centres lliure elecció (fins a 5.000 €)
- Assistència en viatge a l’estranger bàsica

Què s'ha de fer en cas d'accident?

 

Cal trucar, abans d’anar a cap centre mèdic o d’utilitzar un servei mèdic al telèfon d’ Allianz (24 hores 365 dies), en el que us informaran dels centres mèdics  i  us donaran les instruccions a seguir:

  • 913 255 568 Para atención médica en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Madrid, Cantabria y Andalucía.
  • 913 343 293 Para atención médica en el resto del territorio español.

Evidentment, en casos de màxima urgència, podeu rebre l’atenció mèdica i, en el moment que pugueu informar a la companyia i a l’Escola.


1. Si vas a un centre concertat que cobreix la pòlissa, s’ha de portar la següent documentació:
• Imprès d’avís d’accident

2. Si vas a un centre que no estigui concertat, s’ha de demanar la següent documentació:
• Volant d’urgències
• Informe del metge juntament amb les factures.

Centres d’atenció de l’assegurança: 

Podeu consultar els centres de totes les províncies, clicant en el següent enllaç:
https://www.allianz.es/cuadro-medico-allianz