Accés i matrícula

Anul·lacions i modificacions

Només es retornarà l'import de la reserva de plaça en el cas d'anul·lació del programa, o bé quan s'hagi produït un error imputable a l'escola. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu).

Excepcionalment, s’acceptarà  la devolució de la reserva de plaça de les sol·licituds presentades abans de l’inici del període de matrícula en cas de malaltia greu, accident o altra circumstància excepcional, degudament justificada, que no permeti el seguiment normal del curs.

Sol·licitud instància general

 

La direcció del centre autoritza l’anul·lació total o parcial de la matrícula, sempre que la sol·licitud es presenti dins del termini fixat de juliol a octubre.

Fora d’aquest termini només s’admetran sol·licituds d’anul·lació de la matrícula per malaltia greu, accident o qualsevol altra circumstància excepcional, degudament justificada, que impedeixi el seguiment normal del curs

Si la sol·licitud es presenta abans de l’inici del curses retindrà un 35% de l’import total de la matrícula

A partir de l’inici del curs,  es retindrà un 35% de l’import total de la matrícula més la part proporcional de l’import de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

Només és possible la devolució del 100% de l'import de matrícula si l'anul·lació s'ha produït per causes imputables al centre.

Sol·licitud anul·lació matrícula

Baixes/anul·lacions de matrícula en pagaments fraccionats

En cas que l’estudiant que cursi baixa tingui pendent el pagament total o parcial de la matrícula, haurà de liquidar el deute contret amb el centre. Si no el liquida quedarà com a morós, amb tots els efectes.

Per modificació, ampliació i/o anul·lació parcial de la matrícula cal emplenar el formulari de sol·licitud de modificació de matrícula i abonar la taxa establerta pel centre, en concepte de modificacions, abans del 31 d’octubre del curs acadèmic en curs.