Accés i matrícula

Conseqüències de l'impagament

Si realitzes la preinscripció, però no abones la reserva de plaça:

La teva preinscripció no haurà quedat formalitzada i en cas d'exhaurir les places, no podràs matricular-te.

Si has triat fraccionar la matrícula i has domiciliat el segon pagament:

En cas de rebuts retornats, l'estudiant haurà d'abonar les despeses per la gestió de l'impagament així com els interessos bancaris cobrats per l'entitat financera sobre l'import impagat (penalització de 30 euros).

Conseqüències de l'impagament de la matrícula

El fet de no abonar la matrícula en els terminis establerts comportarà l'estat de morositat econòmica de l'expedient, d'acord amb el que es regula en la normativa del centre.

En tots els casos, és imprescindible abonar qualsevol rebut pendent i les despeses corresponents com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, titulacions, trasllats, etc.).