Accés i matrícula

Resideixo a l'estranger

Si ets un estudiant internacional que vol homologar els seus estudis estrangers has de sol·licitar l’homologació a través del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Després, t’hauràs de dirigir al Consolat d'Espanya del teu país de residència. Els òrgans encarregats de tramitar l’expedient són les conselleries d’Educació de les Ambaixades d’Espanya a l’estranger. Aquestes es responsabilitzen de totes les sol·licituds presentades dins del seu àmbit, sense tenir en compte la nacionalitat del sol·licitant o el sistema educatiu al qual pertanyin.

Un estudiant amb un títol de batxillerat cursat a l’estranger ha de seguir les fases detallades a continuació per aconseguir el volant provisional (document que cal lliurar a la sol·licitud de preinscripció del centre, si no es disposa de l’homologació definitiva):

  • Pas 1: Fes la sol·licitud electrònica (no equival al volant) a través del botó “Accés al servei en línia” de la Seu electrònica.

Vull rebre ajuda per emplenar la sol·licitud.

Instruccions sobre com registrar-se a la Seu Electrònica.

Instruccions sobre com descarregar la credencial digital des de la Seu Electrònica.

  • Pas 2: Fes el pagament. Abona la taxa.
  • Pas 3: Presenta la documentació acadèmica original en un registre oficial. Aquesta documentació té validesa com a volant provisional (amb vigència d’un curs acadèmic). Un cop assolit aquest pas s’inicia l’expedient d’homologació i ja pots sol·licitar la teva admissió a un centre.

Pots adreçar-te directament:

  • Registre General del Ministeri (C/ Los Madrazo, 15)
  • Oficines d'informació i registre de les delegacions/subdelegacions de govern a les comunitats autònomes, o direccions provincials d'aquest Ministeri a Ceuta i Melilla.
  • Registres generals de les representacions diplomàtiques d'Espanya a l'estranger.

 

  • Pas 4: Pot ser que rebis requisits de l'Administració per completar les dades de la sol·licitud. El teu procés estarà en tràmit.
  • Pas 5: Rebràs la credencial d'homologació o convalidació, que et permet ser avaluat com un/a alumne més.

Aquells estudiants que hagin iniciat els tràmits de convalidació o homologació dels seus estudis i encara no hagin rebut una resolució definitiva en el moment de tancament dels terminis d'admissió poden ser admesos als centres docents provisionalment, segons l'article 15.2 del Reial decret 104/1988, de 29 de gener.

*La vostra inscripció en els estudis quedarà condicionada a rebre l'homologació o convalidació sol·licitada. Si no és favorable, quedaran sense efecte la inscripció condicional i els resultats dels exàmens realitzats.

L’estudiant resident fora d’Espanya, que prové d’uns estudis de formació professional cursats a l’estranger, ha d’homologar el seu títol no universitari. Per fer-ho, ha d’accedir al Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.

Per tal de poder accedir als cicles formatius del Centre de Formació Professional UAB, una persona que ha cursat estudis universitaris estrangers ha de sol·licitar l'homologació de títols d'educació superior atorgats per institucions estrangeres a títols oficials universitaris espanyols.

L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol, que permeti l'accés a una professió regulada, comportarà la possibilitat d'exercir la professió en les mateixes condicions que els posseïdors dels títols espanyols. En cas de no poder sol·licitar l’homologació del títol has de sol·licitar l'equivalència al nivell acadèmic.

En què consisteix la declaració d'equivalència al nivell acadèmic de Grau?

La declaració d’equivalència atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes corresponents al nivell acadèmic que els títols que es troben compresos en l'àrea i camp específic de formació al qual s'hagi declarat l'equivalència (a exclusió dels efectes professionals respecte d'aquells títols susceptibles d'obtenir-se per homologació).

Enllaços d'interès: