Accés i matrícula

Documentació necessària

Els documents que s'han de presentar juntament amb la sol·licitud hauran de ser oficials i, si escau, estar degudament legalitzats i venir acompanyats de traducció oficial al castellà):

Batxillerat*

 • Acreditació de l'abonament de la taxa
 • Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la identitat (NIF / Passaport / NIE / altre document). No cal aportar fotocòpia del NIF si l'interessat presta consentiment per a la verificació de les dades d'identitat a través del Sistema de Verificació de Dades establert al Reial Decret 522/2006, de 28 d'abril, cas en què ho ha d'indicar expressament.
 • Si escau, escrit original de l'interessat autoritzant representant perquè actuï en nom seu, juntament amb el document acreditatiu de la identitat del representant (NIF / Passaport / NIE / altre document). No cal aportar fotocòpia del NIF si el representant presta consentiment per a la verificació de les dades d’identitat a través del Sistema de Verificació de Dades establert al Reial Decret 522/2006, de 28 d’abril, i en aquest cas ho ha d’indicar expressament.
 • Còpia verificada del títol o diploma oficial l'homologació del qual se sol·licita o, si escau, certificació oficial acreditativa de la superació dels exàmens finals corresponents.
 • Còpia verificada de la certificació acreditativa dels cursos realitzats, en què constin les assignatures seguides, les qualificacions obtingudes i els anys acadèmics en què es van realitzar els cursos respectius.
 • Quan els estudis previs als estrangers s'hagin realitzat d'acord amb el sistema educatiu espanyol, fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica oficial acreditativa d'aquests, o del llibre d'escolaritat o llibre de qualificacions i/o de l'historial acadèmic.

* Recomanem consultar els requisits específics de cada país, ja que poden variar en funció de la procedència de la titulació cursada prèviament.

Formació professional

 • Acreditació de l'abonament de taxa.
 • Document acreditatiu de la identitat (NIF / Passaport / NIE / altre document). No cal aportar el NIF o NIE si l'interessat presta consentiment per a la verificació de les dades d'identitat a través del Sistema de Verificació de Dades establert al Reial Decret 522/2006, de 28 d'abril, cas en què ho ha d'indicar expressament.
 • Si escau, escrit original de l'interessat autoritzant el representant perquè actuï en nom seu, juntament amb el document acreditatiu de la identitat del representant (NIF / Passaport / NIE / altre document). No caldrà aportar el document acreditatiu de la identitat (NIF / Passaport / NIE/ altre document) si el representant presta consentiment per a la verificació de les dades d'identitat a través del Sistema de Verificació de Dades establert al Reial Decret 522/2006, de 28 d'abril, cas en què ho ha d'indicar expressament.
 • Concreció del títol Espanyol de Formació Professional regulada per aquest Ministeri vigent a la data de la seva sol·licitud, pel qual sol·licita l'homologació/convalidació dels seus estudis. Més informació a la pàgina del Ministeri d'Educació i Formació Professional des del catàleg de títols Todofp
 • Títol o Diploma oficial o, si escau, certificació oficial acreditativa de la superació dels exàmens terminals corresponents prèvia legalització i traducció quan escaigui.
 • Document oficial, expedit per les autoritats educatives oficials del país on es van realitzar els estudis on s'acrediti que el Títol/Diploma obtingut constitueix un títol o diploma acadèmic del sistema educatiu d'aquest país, amb indicació del nivell d'estudis que correspon en aquest sistema educatiu, del nivell dels estudis generals que es requereixen per iniciar aquests estudis professionals cursats ia quins estudis posteriors hi donen accés.
 • Certificat oficial acreditatiu dels estudis estrangers en què constin la durada oficial del pla d'estudis seguits realitzat, assignatures cursades, així com els anys acadèmics en què es van superar. Si la càrrega horària de les matèries estigués expressada en hores setmanals, mensuals, crèdits, etc, cal indicar equivalències, per poder conèixer les hores totals cursades, prèvia legalització i traducció quan escaigui.

Documentació addicional recomanable

 • Certificació que acrediti les pràctiques preprofessionals. No requereix legalització.
 • Certificació que acrediti la formació complementària directament relacionada amb la formació que vol homologar. No requereix legalització.
 • Certificats d’experiència laboral directament relacionada amb els estudis que vol homologar amb indicació de la durada del contracte i descripció de les funcions exercides. No requereix legalització.

Important: A més, l'òrgan instructor podrà requerir tots els documents que consideri necessaris per a l'acreditació de l'equivalència entre els estudis estrangers realitzats i el títol o estudis espanyols amb què es pretén l'homologació o convalidació, programes cursats, formació en llengua estrangera (quan es requereixi com a competència professional pròpia de la titulació que es vulgui homologar).