Accés i matrícula

Bonificacions

Bonificacions

Les bonificacions s’apliquen sobre els preus públics del Departament d’Ensenyament

El centre aplica, amb justificació documental, les bonificacions següents sobre les Unitats Formatives que es matriculen per primera vegada, sense que puguin ser acumulables. El preu públic del cicle segons DOGC 6159 del 28/06/2012 és 360 euros per any, per tant per les 2000h (2 anys) s'aplicarà 720,00€. El descompte aplicable serà proporcional a les hores matriculades cada any.

  1. Bonificació del 50% de l’import del preu públic:

- Les persones membres de famílies nombroses categoria general.
- Les persones membres de famílies monoparentals categoria general i especial.

Aquests supòsits s’acreditaran amb els documents corresponents i s'aplicarà proporcionalment a l'import de les unitats formatives matriculades
 

  1. Bonificació del 100% de l’import del preu públic:

- Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
- Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
- Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
- Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.
- Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
- Les persones víctimes de violència de gènere.

Aquests supòsits s’acreditaran amb els documents corresponents:

- Les persones membres de famílies nombroses: Títol de família nombrosa o carnet individual vigent.
- Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%: certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.
- Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat: certificat expedit pel centre penitenciari.
- Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles: Resolució administrativa.
- Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció: documentació acreditativa corresponent.
- Les persones víctimes de violència de gènere:  sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la persona sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella. * (consulteu-ne el detall).