Accés i matrícula

Documentació

La documentació a lliurar és:

 • Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.
  • Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Si es tracta d'estrangers extracomunitaris, es necessita NIE i PASSAPORT.
 • Original i fotocòpia dels documents que acreditin l’accés al cicle(*):
  • Títol de batxillerat.
  • Títol de tècnic, tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
  • Títol de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
  • Curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
  • Titulació universitària o equivalent.
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
  • Proves d'accés a cicles formatius de grau superior del Departament d'Ensenyament.
 • Certificat de l'expedient acadèmic amb la nota mitjana (han d'incloure tots els cursos)
 • 1 fotografia de carnet en color
 • Targeta Sanitària Individual (TSI)
 • Número d’afiliació a la Seguretat Social (si no se’n disposa, s’ha de demanar a la Tresoreria de la Seguretat Social).
 • Assegurança pròpia (alumnes extracomunitaris)
El estudiants que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se'ls matricularà condicionalment a l’espera que l’estudiant presenti la documentació a la secretaria del centre o la envïi per correu ordinari degudament compulsada per la seva verificació.

(*) En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació, amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. A aquests efectes, cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic. En tot cas, la matrícula resta condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

Els estudiants que no lliurin la documentació requerida en el període establert, la matrícula els serà considerada nul·la. Els estudiants que no es matriculin en el període establert es considerarà que renuncien a la plaça adjudicada.

Si un cop finalitzat el procés de matrícula queden places vacants en un mòdul o unitat formativa del CFGS, el centre podrà admetre matrícules parcials en aquest mòdul o unitat formativa.