Accés i matrícula

Resideixo a Catalunya

A continuació, t'indiquem els passos a seguir si resideixes a l'àmbit territorial de Catalunya, en funció dels estudis que hagis cursat prèviament.

Si ets un estudiant amb un títol de batxillerat estranger, però vius a Catalunya, la Generalitat de Catalunya t’ofereix la possibilitat de seleccionar el país on has estudiat. Consulta la informació bàsica sobre els requisits, la documentació a presentar i els sistemes educatius dels països que acullen la majoria dels estudiants de Catalunya.

Fases per aconseguir el volant provisional:

  • Pas 1: Fes la sol·licitud electrònica (no equival al volant). Sol·licita l'homologació
  • Pas 2: Fes el pagament. Abona la taxa.
  • Pas 3: Presenta la documentació original acadèmica que vols homologar o convalidar. El registre on es presenti aquesta documentació els digitalitzarà i n'expedirà el corresponent rebut de presentació. 

Pots adreçar-te directament:

Si ets un estudiant amb un cicle formatiu cursat a l’estranger, però vius a Catalunya, i vols obtenir el reconeixement dels teus estudis, la Generalitat de Catalunya t’ofereix la plataforma Triaeducativa, amb la informació bàsica sobre els requisits i la documentació que cal presentar:

Fes la sol·licitud per homologar el teu títol estranger no universitari. Inicia el procés.

  1. Si el teu estudi equival a un cicle formatiu de grau superior:

Al formulari de sol·licitud, a l'apartat "Dades de l'homologació/convalidació", hauràs d'indicar el nom dels estudis estrangers que vols homologar, el país i l'any de finalització. Al desplegable "Estudis que vol homologar*", en cas d'haver estudiat un cicle formatiu de grau superior que vulguis homologar a Espanya, cal seleccionar "Títol de tècnic/a superior de Formació Professional (CFGS LOE o LOGSE, segons escaigui)".

  1. Si el teu estudi equival a un cicle formatiu de grau mitjà:

Indica "Títol de tècnic/a de Formació Professional LOE o LOGSE, segons escaigui)".

Per consultar si l'estudi a Espanya és LOE o LOGSE, entra a la fitxa de cada cicle, que trobaràs a l'apartat "Famílies professionals".

Si ets una persona resident a Catalunya amb formació acadèmica universitària d’una universitat estrangera disposes d’un Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari.

A través d'aquest procediment es pot sol·licitar l'homologació de títols d'educació superior atorgats per institucions estrangeres a títols oficials universitaris espanyols de grau o màster que donin accés a professió regulada a Espanya

L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol, que permeti l'accés a una professió regulada, comportarà la possibilitat d'exercir la professió en les mateixes condicions que els posseïdors dels títols espanyols. En cas de no poder sol·licitar homologació del títol has de sol·licitar l'equivalència al nivell acadèmic.

En què consisteix la declaració d'equivalència al nivell acadèmic de Grau?

La declaració d’equivalència atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes corresponents al nivell acadèmic que els títols que es troben compresos en l'àrea i camp específic de formació al qual s'hagi declarat l'equivalència (a exclusió dels efectes professionals respecte d'aquells títols susceptibles d'obtenir-se per homologació).

Enllaços d'interès: