Inserció laboral

Pràctiques

Formació en centres de treball
Un dels principals objectius de la formació professional és la capacitació per a l’exercici qualificat de la professió, i les pràctiques suposen la primera porta d’entrada al món laboral.


La formació pràctica es du a terme en empreses amb activitat en l’àmbit del CFGS que s'està cursant.
Durant els mesos de la formació en centres de treball no hi ha docència teòrica a l’aula. L’estada de l’alumne a l’empresa està supervisada en tot moment per un tutor de pràctiques del centre, en contacte constant amb l'estudiant i el tutor de l’empresa.

Un cop finalitzada la formació en centres de treball, l’estudiant podrà incloure aquesta formació en el seu currículum vitae com l’inici de la seva carrera professional.

Per a més informació, consulteu la normativa.

La Formació en Centres de Treball (FCT) dels Cicles Formatius de Grau Superior tenen com a finalitat que l’estudiant entri en contacte amb la realitat laboral del sector.

Els objectius de la formació en centres de treball, en relació amb l’alumnat, són:

  1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.
  2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.
  3. Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.
  4. Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge establerts en el currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.
  5. Adquirir coneixements i habilitats per a la transició a la vida activa i a la inserció laboral.

L’acord formatiu de col·laboració es formalitza entre l’empresa, l’estudiant i el centre i és de caràcter obligatori per fer les pràctiques externes.

Cap estudiant, sota cap circumstància, pot incorporar-se a un lloc de pràctiques sense el conveni corresponent. Aquest és el document que, entre d’altres qüestions, garanteix la correcta cobertura en cas d’accident.  
 
Tots els convenis de pràctiques dels estudis del Centre de Formació Professional Fundació UAB s’han de gestionar a través de la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball de la Fundació UAB.

Signatura de convenis de cooperació educativa

Els convenis se signaran amb certificat digital. Pots gestionar el teu certificat digital a l'idCAT.

Aquest seguiment queda reflectit en el quadern de pràctiques de l’alumne/a i l'han de dur a terme els següents responsables:

Al centre docent

  • El/la coordinador/a de formació professional o responsable equivalent.
  • Els/les tutors/ores de pràctiques/estades.

A l’empresa

Un tutor o tutora de l’empresa responsable de fer el seguiment amb el tutor o tutora de pràctiques del centre docent.

Al Departament d’Educació

Els/les coordinadors/ores territorials d’ensenyaments professionals autoritzen els acords formatius i faciliten el suport necessari per fer el seguiment de les pràctiques.

He trobat una empresa per fer la FCT. Què haig de fer?

Has de contactar amb el responsable del mòdul d’FCT i la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball, presentant el document de Sol·licitud de Dades Empresa i la proposta del pla d’activitats. Una vegada autoritzada l’estada i verificades les dades, es procedirà a formalitzar l’acord.

Quan puc començar a fer les pràctiques?

En el moment que el conveni estigui signat per les tres parts signants, respectant la data d’inici que hi figura.

Tinc un conveni formalitzat i vull saber si tinc dret a gaudir de vacances, dies de festa i dies d’examen.

Els dies de festa o vacances s’han de pactar amb l’empresa o institució. Pel que fa als dies d'exàmens, tutories i altres activitats acadèmiques, atès que les pràctiques han de ser totalment compatibles amb els estudis, l’alumnat té el dret a gaudir-ne, tot i que poden causar que s'hagi de prorrogar el conveni per fer les hores no realitzades.

Puc fer pràctiques en un àmbit diferent al de la meva titulació?

No, el pla d’activitats ha d’estar relacionat amb els estudis que estiguis cursant.